Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 14. Making plans

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 15h:49' 22-02-2019
Dung lượng: 411.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người


Teaching date
6A:…./....../ 2011 Period 82
6B:…./…../ 2011 UNIT 14: MAKING PLANS
6C: ..../...../ 2011 A – VACATION DESTINATIONS (1,2,3)

I. Objectives: By the end of the lesson students will be able to:
1. Knowledge: - Practice asking and answering about Lan’s vacation and plan then talking about their vocations and plans.
- Practice with: be going to, Positive statements and " WH- question" to talk about vocation plans.
2. Skill: Pairwork. To develope speaking and writing skill.
3. Attitide: Encourage students to make plans before doing anything.
II. Preparation:
1. Teacher’s: Text book, sub-board, workbook, cassette, tape
2. Students’: Text book, workbook.
III. Proceduce:
1. Organization: (1’)
6A:...............................................
6B:............................ ..................
6C:...............................................
2. Check up:
No. Checking during new lesson.
3. New lesson:
Teacher’s and Ss’ activities
Time
Content

3.1. Warm up:
T: Repeats how to play the game.
- What`s the weather like in Summer?
- What do you do in Summer?
- Where do you often go in Summer?
......
Ss: Answer.
3.2. Presentation:
T: Gives some new new words of the lesson.
Ss: Listen and copy.
T: Asks ss to repeat all new words.
Ss: repeat in chores.
T: Calls on some ss to read all new words in front of the class and corrects.


3.3 Practice:
T: Introduces and turns on the cassette player four times.
Ss: Listen and read silently.
T: Calls on some ss to read in front of the class and corrects ss’ mistakes.
Ss: Practice speaking.
T: Guides ss to ask and answer the about Lan.
Ss: Practice speaking.
T: Calls on some pairs to give their answer and corrects ss’ mistakes.
T: Guides ss how to do the exercise.
Ss: Practice in pairs.
T: Calls on some ss to practice in front of the class.
Ss: Practice speaking.
T: Corrects.(5’)


(10’)

(25’)
* Chatting :* Newwords:
- the summer vacation (n): kỳ nghỉ hè
- the citadel (n): thành luỹ, thành trì
- (to) stay with (sb) (v): ở lại với ai
- (to) stay (for) (v): ở khoảng
- uncle (n): chú, bác
- aunt (n): cô, dì
- (to) visit )(v): đi thăm
- is/ are/ am going to: định, dự định
- How long: bao lâu (hỏi thời gian)
- What are you going to do this summer?
- I am going to visit Hue.

1. Listen and repeat. Then practice the dialogue with a partner.
(The dialogue in the textbook)2. Answer. Then write the answer in the exercise book.

* Key:
a, Lan is going to visit Hue.
b, She`s going to stay with her aunt and uncle.
c, She`s going to stay for a week.
d, She`s going to visit the citadel.
3. Write.
* Cues:
- What are you going to do this summer? (visit Ha Long Bay)
- Where are you going to stay? (in a hotel)
- How long are you going to stay? (for two weeks)
- What are you going to do? (visit the beach and swim)


4. Consolidation: (10’)
- Sums all the new words and structures.
5. Homework: (1’)
- Learn by heart all new words and write A3 in the exercise book.
- Prepare: Unit 14 – ( section A4,5,6).
* Những lưu ý, kinh nghiệm rút ra sau giờ dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................


Teaching date
6A:…./....../ 2011 Period 83
6B:…./…../ 2011 UNIT 14: MAKING PLANS
6C: ..../...../ 2011 A – VACATION DESTINATIONS (4,5,6)

I. Objectives: By the end of the lesson students will be able to:
1. Knowledge: Know the plan in the summer vacation of Phuong and Mai through the reading with: first, then, next, after that and finally.
- Practice with positive statements and " WH- question"
 
Gửi ý kiến