Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 49: Luyện tập chương 7 (lớp 11 nâng cao)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Tư
Ngày gửi: 00h:20' 09-04-2008
Dung lượng: 375.0 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người
Bµi 49. LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIĐROCACBON THƠM VỚI HIĐROCACBON NO VÀ KHÔNG NO.
A- Môc tiªu.
1- KiÕn thøc: Cñng cè, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ hi®rocacbon quan träng:
Ankan, Anken, Ankin, Ankylbenzen : cÊu t¹o, tÝnh chÊt ho¸ häc.
2- KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng hÖ thèng vµ vËn dông kiÕn thøc.
3- Th¸i ®é: RÌn c¸ch lµm viÖc khoa häc, cÈn thËn.
B- Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu vµ chuÈn bÞ.
1- Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu: Ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn.
2- ChuÈn bÞ: a- Gv: Gi¸o ¸n.
b- Hs: - Nghiªn cøu néi dung bµi häc.
- ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ c¸c hi®rocacbon ®· häc.
C- C¸c ho¹t ®éng lªn líp.
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra sÜ sè, æn ®Þnh líp.
Ho¹t ®éng 2: Vµo bµi: tõ môc tiªu bµi häc.
Ho¹t ®éng 3: I- HÖ thèng ho¸ vÒ hi®rocacbon.
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß

* Yªu cÇu Hs nghiªn cøu SGK, nhí l¹i kiÕn thøc vÒ cac hi®rocacbon, th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng tãm t¾t c¸c kiÕn thøc vÒ hi®rocacbon theo SGK.
* Nghiªn cøu SGK, nhí l¹i kiÕn thøc vÒ cac hi®rocacbon, th¶o luËn vµ hoµn thµnh b¶ng tãm t¾t c¸c kiÕn thøc vÒ hi®rocacbon theo SGK.

C¸c néi dung hÖ thèng theo c¸c môc sau:


Néi dung.
Ankan
Anken
Ankin
Ankylbenzen

CTPT

§Æc ®iÓm cÊu t¹o.

Pứ thế

Pứ cộng

Làm
Mất màu dd KMnO4

Tỷ lệ số mol H2O:CO2 kHI đốt cháy

T.Hợp

pứ chuyển
hoá giữa các
HC


Ho¹t ®éng 4: Cñng cè.
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß

* NhÊn m¹nh kiÕn thøc bµi häc,.
* Yªu cÇu Hs vËn dông kiÕn thøc lµm bµi tËp .
* VËn dông kiÕn thøc lµm bµi tËp : Th¶o luËn, lµm bµi, tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung, chØnh söa.

1. Khi có bột sắt, benzen tác dụng với brom khan, sản phẩm thu được làm quỳ tím chuyển sang:
A. Không đổi màu
B. Màu xanh
C. Màu tím
D. Màu đỏ
Nhóm ankan.
Đốt cháy một ankan thu được CO2 và H2O. Tỷ lệ số mol H2O:CO2 = a, a nằm trong khoảng:
A. 1< a ≤ 2
B. 1 < a <2
C. 1 ≤ a < 2
D. 1 ≤ a ≤ 2
2. Khi cho C5H12 tác dụng với Clo (askt) theo tỷ lệ 1:1 thì đồng phân tạo ra sản phẩm nhiều nhất là:
A. CH3 - (CH2)3 –CH3.
B. CH3 - C(CH3)2 – CH3
C. CH3 - CH(CH3) – CH2 – CH3
D. Không có đồng phân nào.
Nhóm anken.
1. Khi cho khí etilen sục vào dung dịch KMnO4 dung dịch sau phản ứng có môi trường
A. Bazơ
B. Axit
C. Trung tính
D. Lưỡng tính
2. Khí etilen được điều chế trực tiếp từ
A. Etylbromua
B. 1,2-đibrom etan
C. Rượu etylic
D. Tất cả đều đúng.
Nhóm ankin
1. Số đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
2. Khi hai phân tử axetilen cộng hợp với nhau, sản phẩm thu được là
A. vinylaxetilen
B. cupren
C. benzen
D. butadien-1,3.
Nhóm Aren
1. Thuốc nổ TNT là tên viết tắc của hợp chất
A. 2,4,6-Trinitro benzen
B. 1,3,5-Trinitro toluen
C. 2,4,6-Trinitro toluen
D. 1,3,5-Trinitro benzen
2. Khi cho toluen tác dụng với Br2 (xt Fe) sản phẩm thu được là
A. p-brom toluen
B. m-brom toluen
C. o-brom toluen
D. o-brom toluen và p-brom toluen.
Nhóm tổng hợp.
1. Cho các chất: Axetilen; Styren; Etilen Butadien-1,3.; Xiclobutan; Toluen.; Etan
Số chất có phản ứng trùng hợp là :
A. 4
B. 2
C. 3
D. 5
2. Cho sơ đồ:
Các chất A, B, C, D lần lượt là:
A. metan, axetilen, benzen, axit bromhiđic
B. etilen, axetilen, benzen, brom.
C. metan, etilen, benzen, brom.
D. metan, axetilen, benzen, brom.
3. Cho sơ đồ: CH2=CH2→A→B→PVC
Các chất A, B lần lượt là:
A. đicloetan, vinylclorua
B. đicloeten, vinylclorua
C. etan, cloetan.
D. axetilen, vinylclorua.

Ho¹t ®éng5: H­íng dÉn vÒ nhµ.
Hoµn thµnh bµi tËp, lµm bµi tËp SBT.
ChuÈn bÞ bµi sau: Bµi 50- Thực hành: Tính chất của một số hiđrocacbon thơm.
D- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
**************************
 
Gửi ý kiến