Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KTL3-ANH 6. https://thcs-hoathanh-tayninh.violet.vn/images/searchback.png

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ngày gửi: 19h:41' 13-02-2018
Dung lượng: 2.4 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn kiểm tra : Tiếng Anh – Lớp 6

A/ Make questions and answers ( 2m)
1/ A fried rice/ 25000 dong
How much is a fried rice?
Two thousand dong.
2/ A bowl of noodles/ 3000 dong
How much is a bowl of noodles?
Three thousand dong.
3/ An ice cream/ 2000 dong
How much is an ice cream?
Two thousand dong.
4/ A cake/ 1000 dong
 How much is cake?
One thousand dong.
B/ Choose the best word ( 3m)
1/ She ( want/ don’t want/ wants) some milk.
2/ We don’t want ( some/ any / a ) oil.
3/ How (much / many) kilos of rice does she want?
4/ Her sister doesn’t want ( some/ any / a) coffee.
5/ ( how many / how much) apples does his father want?
6/ They need ( a/ some / any) soda.
III/ Put the words in correct order (2m)
1/ some/ want/ milk/ these/ students
These students want some milk.
2/ a/ likes/ of/ orange/ juice/ Mai/ box
Mai likes a box of orange juice.
3/ at / 7 o’clock/ Ba/ has/ breakfast/ morning/ every
Ba has breakfast at 7 o’clock every morning.
4/ what/ you/ would/ for/ like/ lunch?
What would you like for lunch?
IV/ Complete the sentences:( 3m)
1/ How many bananas are there?
2/ There are 12 bananas.
3/ Are there any onions on the table?
4/ Can I help you?
5/ I need a dozen eggs.
6/ How much rice do you want?
 
Gửi ý kiến