Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

khóa luận phát triển đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lo Thuy
Ngày gửi: 08h:38' 17-05-2018
Dung lượng: 255.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người

UBND TỈNH LAI CHÂU
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TẠI CHI BỘ 11 TRƯỜNG MẦM NON THÈN SIN, XÃ THÈN SIN, HUYỆN TAM ĐƯỜNG
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYHọ và tên: Lò Thị Bích Thủy
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thèn Sin
Xã Thèn Sin - Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu
Lớp: Trung cấp LLCT- HC Khóa 81
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn NamLai Châu, ngày 20 tháng 11 năm 2017
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU Trang 3
1. Lí do chọn đề tài...............................................................................................3
2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu ........................................................................4
3. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu ......................................................................................5
5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................5
PHẦN NỘI DUNG .............................................................................................6
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
1. Khái niệm đảng viên và công tác đảng viên...................................................6
2. Vị trí, vai trò của đảng viên và công tác đảng viên........................................7
3.Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng đảng viên......................9
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ 11 MẦM NON THÈN SIN………………………..........12
1. Đặc điểm tình hình.................................................12
2. Thực trạng công tác phát triển đảng viên ở chi bộ 11 trường mầm non Thèn Sin trong giai đoạn hiện nay………………………………………………………13
Chương III: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN BVĐK TỈNH LAI CHÂU……………………………………………...21
1. Giải pháp: ..........................................................................................................21
2. Kiến nghị, đề xuất...........................................................................................24
PHẦN KẾT LUẬN...........................................................................................26
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 27PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác phát triển đảng viên nhằm tăng thêm nguồn sinh lực mới cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và nhằm đảm bảo sự kế thừa về lực lượng chính trị trong đấu tranh cách mạng, chính vì vậy 87 năm qua trong các chủ trương công tác xây dựng Đảng, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên đặc biệt là đảng viên trẻ và coi đây là một việc làm có tính quy luật và có ý nghĩa chiến lược, thiết thực nhất.
Điều 21, Điều lệ Đảng xác định: “Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở”, thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo chính trị. Mọi hoạt động của Chi bộ nhằm đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt và thực hiện có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, Đảng cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã hoàn thành vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội trên mọi mặt của các lĩnh vực đời sống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
Hiện nay, thế giới đã có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập vẫn là xu thế lớn, những xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt; các yếu tố đe dọa an ninh, các nước lớn dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thậm chí cả hành động quân sự dưới mọi chiêu bài để can thiệp, lấn lướt các quốc gia nhỏ, yếu thế và tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng…Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen như hiện nay, vai trò lãnh đạo của Đảng càng quan trọng và luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng có một vị trí đặc biệt quan trọng; phải tạo bằng được sự chuyển biến thật mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để đáp ứng được đòi hỏi đó, Đảng phải có một đội ngũ đảng viên hùng hậu và vững mạnh với những phẩm chất, năng lực phù hợp với nhiệm vụ cách mạng mới.
Đứng trước tình hình ấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn luôn vững
 
Gửi ý kiến