Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH thực hiện chỉ thị 05 của Đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Sỹ Minh
Ngày gửi: 07h:43' 15-02-2017
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÒA CHUNG
CHI BỘ: Trường THCS Hòa Chung
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hòa Chung, ngày..14.tháng..02 .năm 2017


BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Năm 2017

- Họ và tên:…Triệu Thị Tuyến……………………………………..…
- Chức vụ Đảng: …Đảng viên…………………………..…….……
- Chức vụ chính quyền, cơ quan, đoàn thể: …Giáo viên………………
- Sinh hoạt tại: …Chi bộ Trường THCS Hòa Chung…………
- Đơn vị công tác:…Trường THCS Hòa Chung……………
- Nhiệm vụ được phân công: …Giảng dạy Sinh khối 9, Hóa 9C, Chủ nhiệm 9C, Phụ trách phòng bộ môn Hóa học.

Sau khi nghiên cứu học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tôi đăng ký với chi bộ kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự giác, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện, với những nội dung cụ thể sau:
I. Nhận thức của bản thân qua việc học tập chuyên đề toàn khóa (và hằng năm)
1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.
1.1. Đối với quê hương đất nước:
- Tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: đoàn kết, gắn bó và có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với nhau, với quê hương đất nước.
1.2. Đối với nhiệm vụ được giao:
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành đúng thời gian kế hoạch đề ra.
- Tự ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên vị trí công tác.
- Chủ động nghiên cứu chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước mới ban hành để xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới mọi người xung quanh.
- Có tinh thần đấu tranh, phê phán bệnh quan liêu, mệnh lệnh.
1.3. Đối với nhân dân:
- Luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.
2. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.
2.1. Về tư tưởng chính trị:
- Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lí tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu xây dựng CNXH.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Có các biện pháp cụ thể để giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ chính trị, năng lực công tác .
2.2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:
- Trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Gương mẫu chấp hành những điều quy định đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.
- Không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Nhà trường.
- Có lối sống lành mạnh, khiêm tốn luôn gương mẫu tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng .
- Luôn học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
- Hòa đồng với làng xóm, bạn bè, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương.
2.3. Về tự phê bình và phê bình:
- Có ý thức trong thực hiện tự phê bình và phê bình. Khi có khuyết điểm sẵn sàng nhận khuyết điểm và phải sửa chữa khuyết điểm đó.
- Trong phê bình luôn mang tính xây dựng và có lý có tình.
- Có ý thức đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng
 
Gửi ý kiến