Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KH HĐNGLL 9 Trọn bộ cực hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:07' 24-08-2009
Dung lượng: 460.5 KB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người


CHỦ ĐIỂM THÁNG 9


MỤC TIÊU GIÁO DỤC

GIÚP HOC SINH:
-Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường.
-Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM

1-Bầu cán bộ lớp.
2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS.
3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường.
4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Ngày 3-09-2007
Hoạt động thứ nhất

BẦU CÁN BỘ LỚP
I-YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:
-Hieåu vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong quaù trình hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa lôùp.
-Bieát löïa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, nhieät tình, traùch nhieäm vaø yù thöùc.
-Toân troïng vaø uûng hoä lôùp hoaït ñoäng.
II-NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG:
1-Noäi dung:
-Toång keát hoaït ñoäng cuûa lôùp naêm hoïc tröôùc.
-Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp môùi.
2-Hình thöùc hoaït ñoäng:
-Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän.
-Bình baàu döôùi hình thöùc bieåu quyeát.
III- CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG:
1-Phöông tieän hoaït ñoäng:
-Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp ôû naêm hoïc tröôùc.
-Moät soá tieát muïc vaên ngheä.
2-Veà toå chöùc:
GVCN hoäi yù vôùi caùn boä lôùp:
-Ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp trong naêm hoïc qua.
-Lôùp tröôûng vieát baùo caùo, lôùp phoù vaên theå ñieàu kieån.
-Chuaån bò tieát muïc vaên ngheä, phaân coâng trang trí.
IV- TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG:

Người thực hiện
Nội dung
TL


Cả tập thể
Lớp phó văn thể


Lớp trưởng
Lớp phó học tập
Cả tập thể
Lớp phó văn thể


Lơp1 phó văn thể
Cả tập thể
GVCN
Lớp phó văn thể
Cả tập thể
Cán bộ lớpCác tổ

GVCN
Lớp phó văn thể

Hoạt động 1
Hát tập thể bài “Vui bước đến trường”
Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động
Hoạt động 2
Nghe báo cáo và thảo luận
Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2005-2006
Đọc bản phương hướng năm học 2006-2007
Thảo luận góp ý kiến.
Tóm tắt các ý kiến phát biểu.
Hoạt động 3
Tổ chức bầu cán bộ lớp
Nêu thể lệ bầu cử
Cả lớp thảo luận về cách thức bầu.
Hướng dẫn chọn đội ngũ càn bộ
Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN
Bầu cán bộ lớp.
Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện.
Hoạt động 4
Chương trình văn nghệ
Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị.
Hoạt động 5
Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS
Nhận xét kết quả hoạt động.
2’


15’

15’10’


3’


HỆ THỐNG CÁN BỘ LỚP


LỚP TRƯỞNG


THƯ KÝ
…………………………………..
THỦ QUỸ
……………………………….
P. HỌC TẬP
……………………………………
P. LAO ĐỘNG
………………………….....
P. VĂN THỂ
……………………………….
Tổ 1

Tổ 2õ
Tổ 3õ
Tổ 4Ngày 8- 09 - 2007
Hoạt động2:

THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp học sinh:
-Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
-Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.
-Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS.
II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1-Nội dung:
-Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó.
-Các biện pháp thực hiện.
2-Hình thức hoạt động
 
Gửi ý kiến