Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾT QUẢ HSG KHỐI 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:59' 20-01-2012
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Së GI¸O DôC Vµ §µo t¹o qu¶ng nam
DANH S¸CH HäC SINH §¹T GI¶I T¹I kú thi chän häc sinh giái líp 12 toµn tØnh - n¨m häc 2011-2012

M«n: Tin häc


TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
SINH" líp tr­êng THPT §IÓM gi¶i
1 01.0622 l­¬ng v¨n song 1994 12 Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 12.0 Nh×
2 01.0606 TrÇn Minh hïng 13/01/1994 12 Sµo Nam 9.0 Ba
3 01.0627 ph¹m vò nhËt toµn 1995 11 Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 8.0 Ba
5 01.0617 Lª H÷u Ph­íc 1995 11 Ph¹m Phó Thø 7.5 KhuyÕn khÝch
6 01.0628 nguyÔn hoµng quèc trung 1995 11 Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 7.5 KhuyÕn khÝch
4 01.0603 Huúnh Thanh D­¬ng 15/11/1995 11 NguyÔn Duy HiÖu 7.0 KhuyÕn khÝch

Tæng céng danh s¸ch nµy cã 06 häc sinh ®¹t gi¶I (01 Nh×; 02 Ba; 03 KhuyÕn khÝch)
 
Gửi ý kiến