Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH XD XHHT, PCGD XÃ NÀ MÈO 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Kiểm
Ngày gửi: 21h:45' 09-07-2018
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ NÀ MÈO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO XDXHHT VÀ PCGD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/KH-BCĐ Nà Mèo, ngày 09 tháng 1 năm 2018
KẾ HOẠCH
Xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018
----------------
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”;
Căn cứ Hướng dẫn số 822/BCĐQG-XHHT ngày 24/03/2014 của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập về việc triển khai Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ- CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn;
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 10/09/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 tỉnh Hòa Bình; Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-BCĐ, ngày 22/07/2015 của UBND huyện Mai Châu về kế hoạch xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mai Châu;
Căn cứ Công văn hướng dẫn liên ngành số 862/HD – SGD&ĐT- HKH ngày 15/03/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã/phường/thị trấn;
Căn cứ công văn hướng dẫn số:05 /HD-BCĐ v/v Xây dựng kế hoạch XD XHHT và PCGD, XMC; Kế hoạch tự kiểm tra đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2018 của Ban chỉ đạo Xây dựng XHHT và PCGD huyện Mai Châu ngày 03/01/2018;
Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 10/09/2015 của UBND xã Nà Mèo về việc Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 ;
Ủy ban nhân dân xã Nà Mèo ban hành Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ XÂY DỰNG XHHT VÀ PCGD NĂM 2017.
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP.
1. Kết quả đạt được
- Mục tiêu1: Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục:
+ Độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ đạt mức độ 2: đạt 88,71%.
- Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ:
+ Số Cán bộ, viên chức có trình độ A Tin học 17/20 người = 86,1%.
+ Số Cán bộ, viên chức có trình độ A ngoại ngữ: 2/20 = 2.1%.
Mục tiêu3: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn.
+ Số lao động nông thôn tham gia học tập kiến thức kỹ năng chuyển giao KHCN nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề : 755/964 = 78.3%
Mục tiêu 4: Người lao động trong cộng đồng được học chuyên đề kỹ năng sống là: 850/964= 88,1%.
- Công tác triển khai xây dựng kế hoạch việc đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã năm 2017.
+ Tham gia đầy đủ nghiêm túc các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức.
+ Tổ chức triển khai nội dung các hướng dẫn tới các ban ngành có liên quan.
+ Đã tổ chức triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã và đã có sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, các trường học, trạm y tế xã được sự ủng hộ của cán bộ, nhân dân. Kết quả đánh giá, xếp loại của BCĐ huyện Mai Châu: xã Nà Mèo đạt 81 điểm, xếp loại khá.
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
- Nhiều thanh niên chưa có việc làm ổn định, chưa chọn lựa được hình thức và nội dung học tiếp hàng năm số học sinh tốt nghiệp THCS không đi học tiếp THPT mà trở lại lao động sản xuất khoảng 20%).
- Học tập thường xuyên phát triển chưa sâu rộng, chưa thường xuyên ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ, việc tự học, tự thu nhận thông tin chưa
 
Gửi ý kiến