Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC năm học 2019-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:44' 14-05-2019
Dung lượng: 121.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-MNMH Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
Năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn của Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trường học ngành GD&ĐT năm học 2019 - 2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế về năng lực và chức danh, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2019 - 2020;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ của trường Mầm non Mỹ Hưng, gồm những đồng chí có tên sau đây:
1. Đ/c Nhữ Thị Thuỷ Hiệu trưởng Trưởng BCĐ
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban chỉ đạo
3. Đ/c Đào Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Phó ban
4. Đ/c Phạm Thị Hương GV Chuyên môn Thành viên
5. Đ/c Hoàng Thị Thi Phó CTCĐ Thành viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Thúy TP khu T Tâm Thành viên
7. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc Bí thư chi đoàn Thành viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Giang TT Tổ nuôi dưỡng Thành viên
9. Đ/c Lê Thị Thanh Yên Giáo viên Thành viên
10. Đ/c Nguyễn Thị Việt NVPV Thành viên
11. Đ/c Đào Thị Hằng NV KT Thành viên
12. Đ/c Nguyễn Trung Tín VNBV Thành viên
Điều 2. Những đồng chí có tên trong danh sách ở trên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chức năng của Ban chỉ đạo thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị.
Điều 3. Quyết Định này có hiệu lực kế từ ngày ký, các đồng chí có tên trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Như điều 1;
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thuỷ


PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: /PCNV-QCDC-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 14 tháng 8 năm 2019PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trường mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2019 - 2020

I. NHIỆM VỤ CHUNG:
Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giúp Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các quy định của nhà trường.
Hàng tháng theo dõi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị. Thu thập các thông tin, ý kiến phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo các nội dung sau:
- Việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nội quy của nhà trường.
- Công tác thực hiện Quy chế chuyên môn, Quy chế nuôi dạy trẻ.
- Chế độ làm việc, chế độ hội họp.
- Chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, lao động.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo viên.
- Những phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, các đoàn thể tại địa phương đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà trường.
- Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường học.
- Công tác thu, chi của Chi bộ
 
Gửi ý kiến