Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kê hoạch chỉ đọa tổ chức hoạt động hè 2018 cho học sinh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:23' 08-08-2018
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
Số: 40/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------
Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 5  năm 2018

  
QUYẾT ĐỊNH
Thanh lập Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động hè 2018
__________________________________ 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Thực hiện công văn số 1824/SGDĐT-GDMN ngày 18/5/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học MN năm 2018; Công văn số 284/GD&ĐT-GDMN ngày 22/5/2018 của cấp học MN Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năn 2018;
          Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
Xét năng lực cán bộ, giáo viên:
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức hoạt động hè của Trường mầm non Mỹ Hưng năm 2018, gồm các đồng chí có tên sau:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ phân công

 1
Nhữ Thị Thủy 
 Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Nguyễn Thị Mai
P.Hiệu trưởng
Phó ban

3
Phạm Thị Hương
Giáo viên CM
Thành viên

4
Hoàng Thị Thi
PCT Công đoàn
Thành viên

5
Nguyễn Thị Thúy
TT khu Trung Tâm
Thành viên

6
Phạm Thị Như Ngọc
Bí thư Chi Đoàn
Thành viên

7
Đào Thị Hằng
Kế toán
Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động tổ chức trong dịp hè của CB,GV,NV.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG
 


  
 
Nhữ Thị Thủy
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Số: 41/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 5 năm 2018


KẾ HOẠCH
Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018
Thực hiện công văn số 1824/SGDĐT-GDMN ngày 18/5/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học MN năm 2018;
Thực hiện công văn số 284/GD&ĐT-GDMN ngày 22/5/2018 của cấp học Mầm non Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018;
Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2018 cho học sinh với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, quản lý và giáo dục các cháu trong dịp hè 2018.
- Nhà trường, giáo viên, nhân viên chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Hội phụ huynh tổ chức tốt các hoạt động hè cho các cháu.
- Việc tổ chức hoạt động hè cho các cháu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các cháu tham gia có sự ủng hộ của cha, mẹ trẻ và không được áp đặt.
- Thực hiện chế độ thu-chi theo quy định, thu học phí trong hè nhà trường phải có sự thỏa thuận bằng văn bản đối với phụ huynh.
- Phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong thời gian hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất của đơn vị để xem xét việc tổ chức hoạt động hè. Nhà trường chỉ tổ chức hoạt động hè khi đã báo cáo kế hoạch và được sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Nhà trường cần sắp xếp giảm bớt số trẻ/lớp và quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với những giáo viên đi làm hè và bố trí cho giáo viên được nghỉ hè.
- Tổ chức hoạt động hè cho các cháu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo tâm thế phấn khởi cho các cháu để chuẩn bị bước vào năm học 2018 - 2019.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG:
1.
 
Gửi ý kiến