Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên PGD 2019 - 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:36' 18-10-2019
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 25a/KH-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 09 tháng 8 năm 2019


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 1724/KH-SGD&ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020, Phòng GD&ĐT Tân Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2019-2020 của ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
1. Mục đích:
Cán bộ quản lý, giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học; yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị căn cứ vào chỉ đạo của Phòng GD&ĐT chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.
Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lya giáo dục qua từng năm.
Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 cần cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục địa phương theo nhiệm vụ năm học 2019-2020 (có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp). Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.
Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.
Từng đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho CBQL, giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.
3. Đối tượng áp dụng:
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (áp dụng chung cho cả 3 ngành học : MN, TH, THCS)
- Nội dung 1: Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII của Đảng, cụ thể: (1) Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; (3) Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương
 
Gửi ý kiến