Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

indirect speech

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Triết
Ngày gửi: 20h:05' 03-05-2008
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 507
Số lượt thích: 0 người
DIRECT AND INDIRECT SPEECH
(Câu trực tiếp và câu gián tiếp)
Commands and requests in reported speech
(Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu ở lời nói gián tiếp)
Khi tường thuật 1 mệnh lệnh hay 1 yêu cầu của ai,chúng ta thường dùng động từ tường thuật TELL (bảo),ASK (yêu cầu),ORDER,COMMAND (ra lệnh),WARN (cảnh giác) ... tuỳ theo tính chất của câu.Thêm 1 bổ ngữ vào sau động từ nếu chưa có.
A/ Affirmative commands,requests (Mệnh lệnh ,yêu cầu xác định)

(Please) V + O / A
(
S + told ... + O + TO.V + O / A


Ex: Tim said to his younger brother:"Clean the bike."
(Tim nói với em trai:"Hãy lau xe đạp")
( Tim told his younger brother to clean the bike.
B/ Negative commands,requests (Mệnh lệnh,yêu cầu phủ định)

(Please) Don`t + V + O / A
(
S + told ... + O + NOT TO.V + O / A


Ex: The mother said:"Don`t play with matches."
(Mẹ nói:"Đừng chơi với diêm quẹt")
( The mother warned her child not to play with matches.
C/ Notes: Những cấu trúc khác của câu yêu cầu:

Would / Will + S + (not) + V + O / A,please?
Could / Can + S + (not) + V + O / A,please?
Would you mind + (not) + V.ing + O / A?


Ex: He said:"Would you turn on the fan,please?"
(Anh ấy nói:"Xin vui lòng mở quạt.")
( He told me to turn on the fan.
Advice in reported speech
(lời khuyên ở lời nói gián tiếp)
Khi tường thuật 1 lời khuyên,ta dùng động từ tường thuật ADVISE (khuyên),RECOMMEND (khuyên) ...

S + should / ought to / had better + V + O / A
Why don`t + you + V + O / A ? ( S + advised + O + (not) TO.V + O / V
If I were ... ,I`d (not) + V + O / V

 Ex: Tom said to his brother:"You`d better work hard for the exam."
(Tom nói với em trai:"Em nên học chăm cho kỳ thi."
( Tom advised his brother to study hard for exam.
( (Tom told his brother (that) he`d better work hard for the exam.)
DIRECT AND INDIRECT SPEECH
(Câu trực tiếp và câu gián tiếp)
Statements in reported speech (Câu kể ở lời nói gián tiếp)
Ex: He said,"I have studied English for 3 years."
( (
(Mệnh đề tường thuật) ( lời nói trực tiếp)
(Anh ấy nói,"Tôi học Tiếng Anh trong 3 năm")
( He said that he had studied English for 3 years.
( (
(Mệnh đề tường thuật) ( lời nói gián tiếp)
Ex: Lan said to me:"My uncle will come here tomorrow."
(Lan nói với tôi:"Chú tôi sẽ đến đây vào ngày mai.")
(Lan told me that her uncle would come there the day after.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
@ The ways to change:
Đổi động từ giới thiệu Said ( Said Said to ( Told
Đổi dấu phẩy hay dấu hai chấm trước câu trực tiếp thành THAT và bỏ dấu trích dẫn.THAT thường được bỏ nhất là trong văn nói.
Đổi các đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu theo qui tắc: * Ngôi thứ nhất (I/we/me/us/my/our) đổi theo ngôi của chủ tư của mệnh đề tường thuật. I ( he/she we ( they my ( his/her our ( their me ( him/her us ( them
* Ngôi thứ hai (you/your) đổi theo ngôi của túc từ của mệnh đề tường thuật. you ( I/we/he/she/they you ( me/us/him/her/them your ( my/our/his/her/their * Ngôi thứ ba (he/she/it/they/his/her/it/their) không đổi.
Đổi thì của câu trực tiếp
* Present forms ( Past forms
is/am/are was/were
V/Vs/Ves Ved/V2
is/am/are+V.ing was/were+V.ing
have/has+Ved/V3 had+Ved/V3
have/has+been+V.ing had+been+V.ing
* Past forms ( Past perfect forms
was/were had+been
Ved/V2 had+Ved/V3
Was/were+V.ing had+been+V.ing * Future forms ( Future in the past
will+V would+V
will+be+V.ing would+be+V.ing
* Notes:
May Might Ought to Ought to
Should Should
Can Could
Must Had to
Could Could
Might Might
Should/could/would/might+V Should/could/would/might+have+Ved/V3
5. Đổi từ chỉ nơi chốn và thời gian * Here ( There * Yesterday ( The day before/The previous day * This ( That * Tomorrow ( The day after/The following day * These ( Those * The day after tomorrow ( In two days` time * Today ( That day * The day before yesterday ( In two days` time * Tonight ( That night * Next/On Tuesday ( The following Tuesday * Now ( Then * Last Tuesday ( The previous Tuesday * Ago ( Before * Next week ( The week after * Last week ( The week before

DIRECT AND INDIRECT SPEECH
(Câu trực tiếp và câu gián tiếp)
Questions in reported speech (Câu hỏi ở lời nói gián tiếp)

Ex: He said,"Where are you going?"
(Anh ấy hỏi,"Bạn đang đi đâu vậy?"
( He asked me where I was going.
(1) (2) (3) (4)
Ex: Tom said to me,"Did you meet my brother yesterday?"
(Tom hỏi tôi,"Hôm qua bạn có gặp em trai tôi không?"
( Tom asked me if I had met his brother the day before.
(1) (2)(3) (4) (5) (6)
@ The way to change:
* Đổi động từ giới thiệu SAID TO thành ASKED và thêm 1 bổ ngữ vào sau dộng từ nếu chưa có.Nếu động từ giới thiệu là ASKED thì giữ nguyên. * Bỏ dấu phẩy,hai chấm,dấu trích dẫn và dấu chấm hỏi.
* Nếu câu hỏi trực tiếp bắt đầu bằng 1 nghi vấn từ (WHO,WHAT,WHERE,WHEN,WHY....) thì ta giữ lại nó trong câu gián tiếp. * Nếu câu hỏi trực tiếp không bắt đầu bằng nghi vắn từ thì ta dùng liên từ IF hay WHETHER (xem,có hay không) để giới thiệu 1 câu hỏi gián tiếp.
Đổi đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu
Đổi thì
Đổi từ chỉ nơi chốn và thời gian.

DIRECT AND INDIRECT SPEECH
(Câu trực tiếp và câu gián tiếp)
Requests and orders in reported speech
(Câu yêu cầu và câu mệnh lệnh ở lời nói gián tiếp)

Ex: He said,"Give me your book,please."
(Anh ấy nói,"Làm ơn đưa cho tôi quyển sách củ bạn")
( He told me to give him my book.
(1) (2) (3) (4)
Ex: Mr Brown said to Ali:"Don`t touch anything in this room!"
(Ông Brown nói với Ali:"Đừng chạm vào thứ gì trong phòng này."
( Mr Brown ordered Ali not to touch anything in that room.
@ The way to change:
* Đổi động từ giới thiệu SAID (TO) thành TOLD,ORDERED,ASKED tuỳ theo tính chất của câu.Thêm bổ ngữ vào sau động tùe nếu chưa có. * Bỏ dấu phẩy,hai chấm,dấu trích dẫn,từ PLEASE và dấu chấm than,nếu có.
* Nếu động từ trong câu yêu cầu hay mệnh lệnh ở hình thức xác định,ta đổi thành TO.V * Nếu động từ trong câu yêu cầu hay mệnh lệnh ở hình thức phủ định,ta đổi thành NOT TO.V
Đổi đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu
Đổi thì
Đổi từ chỉ nơi chốn và thời gian.


Change into the reported speech (further practice)
He said,"I have already read this book."
John said to his sister,"I want to buy a gift for our mother."
Mrs Brown said,"Where are they living?"
"Do you know the girl over there?"Tom said.
Mother said,"Nam,Why don`t you go to bed?"
"May I use your telephone?"said my neighbour.
The manager said,"Come into my office,please"
"Don`t get off the bus while it`s going."said the driver.
She said to the little boy,"Take a look at yourself in the mirror."
"Don`t put your elbow on the table."he said.
He said,"They went away yesterday."
"I have lived here for ten years."said Tom.
The manager said to his assistant,"I am going to Paris next week."
My friend said,"I haven`t done my homework."
"I think it won`t rain this evening."said mother.
Mr Clark said,"Why are you so sad,John?"
"Is it time to go?"she wondered.
They said to me,"Do you sleep in the afternoon?"
"Why didn`t you come here last Sunday?"asked Mary.
The traveller said:"How long does it take to get to Hanoi by plane?"
Susan said to Tom:"Don`t sit on my bed."
The teacher said:"Leave your books on the table."
"Don`t call me again at this late hour,please"she said.
Father said to his children:"Hurry up if you want to go with me."
The driver said:"Are you ready to start?The car is waiting at the gate."
"Would you open the window,please?It is so hot in this room."she said.
Robert said to me:"She is so beautiful.What is her name?"
"What time is it?My watch has stopped,"she said.
"Don`t do that!Are you mad?"said Mary to John.
She said:"I`m very busy.I can`t go with you."
"Will you close the window,please?"the teacher said.
"Can you speak Chinese?"said the tourist guide.
Mr Brown said to Ali:"Don`t touch anything in this room!"
He said,"Give me your book,please"
She asked:"Have you received my letter yet?"
He said:"Where are you going?"
Tom said to me,"Did you meet my brother yesterday?"
She explained:"I don`t love him at all."
Lan said to me:"My uncle will come here tomorrow."
He said:"I have studied English for 3 years."
Tom said: "I`m a student".
Nga said to her brother: "I can`t answer this question"
Charles said: "I`m living in London now"
He said to us: "You are my best friends"
Johnny said to me: "I don`t know what Fred is doing"
She said: " I will answer the phone"
He said to his friends: "I must go home now"
Hoa said: "I can`t go out after 8 p.m"
She said to me: " I will come and see you as soon as I can"
Judy said: "John wants to come here but he isn`t very well"
Susan said: "My sister is comingto see me next week"
Judy said to me: "I`m going away for a few days. I`ll phone you when I get back"
Mary asked me: "Do you want to visit London?"
Nien asked Hoa: "Do you have many new friends?"
I asked Nam: "Are you free tonight?"
She asked the tourists: "Do you know the way to the station?"
She said: "Can you speak Fr
 
Gửi ý kiến