Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn đánh giáco6ng chức 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Công Điền
Ngày gửi: 07h:56' 12-05-2018
Dung lượng: 62.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 199/PGDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại
viên chức năm học 2017-2018.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 02 tháng 5 năm 2018Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.


Căn cứ công văn 3211/UBND-NC ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;
Căn cứ công văn số 2887/SGDĐT-TCCB ngày 11/12/2017 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2017;
Thực hiện công văn 1875/UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện Tân Châu về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018 như sau:
I. Đối tượng:
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc.
II. Nội dung, thẩm quyền, phân loại, trình tự đánh giá viên chức:
1. Nội dung đánh giá:
1.1. Đối với giáo viên, nhân viên thực hiện đánh giá 04 nội dung sau:
- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.
- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
1.2. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:
Ngoài những nội dung tại mục 1.1 phần II của công văn này, còn có thêm các nội dung sau:
- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
2. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng các trường.
- Hiệu trưởng các trường tổ chức đánh giá, phân loại đối với Phó Hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Trình tự đánh giá:
- Đối với Hiệu trưởng:
+ Cá nhân viết bản tự đánh giá (theo mẫu 3) và tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao hàng năm, tự nhận xét ưu, khuyết điểm trong công tác.
+ Tập thể họp và đóng góp ý kiến (các ý kiến đóng góp được ghi vào biên bản và nêu tóm tắt vào bản tự đánh giá của Hiệu trưởng).
+ Phòng GD&ĐT tổ chức họp, đánh giá và quyết định phân loại viên chức đối với Hiệu trưởng.
- Đối với Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên:
+ Cá nhân viết bản tự đánh giá (theo mẫu 3) và tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao hàng năm, tự nhận xét ưu, khuyết điểm trong công tác và trình bày trước cuộc họp.
+ Tập thể đóng góp ý kiến (các ý kiến đóng góp được ghi vào biên bản và nêu tóm tắt vào bản tự đánh giá).
+ Hiệu trưởng nhận xét về kết quả tự đánh giá, phân loại của PHT, GV, NV và quyết định phân loại viên chức.
* Lưu ý: Nếu đơn vị có số lượng viên chức trên 30 người thì thủ trưởng đơn vị hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, phân loại theo tổ. Sau đó các tổ trưởng báo cáo thủ trưởng đơn vị nhận xét, đánh giá viên chức tại cuộc họp liên tịch đánh giá viên chức (thành phần gồm: BGH, đại điện cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, đại diện Chi đoàn).
4. Tiêu chí phân loại đánh giá:
CBQL, GV, NV được phân loại theo 04 mức như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng không được cao hơn mức hoàn thành nhiệm vụ của trường. Cụ thể như sau:
4.1. Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
4.1.1. Giáo viên, nhân viên đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ
No_avatarf

Cảm ơn Thầy !

 
Gửi ý kiến