Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

hoai

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Minh Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:00' 23-08-2011
Dung lượng: 116.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Tªn ®¬n vÞ : Tr­êng TiÓu häc §øc ChÝnh
M· sè : 1058099
X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2012 khèi tiÓu hoc

§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®
"Sè
TT" Hä vµ tªn Khu vùc Biªn chÕ ®Þnh møc ®­îc giao Biªn chÕ Sè líp Sè häc sinh L­¬ng chÝnh "Phô cÊp chøc
vô ,TN" "Phô cÊp th©m
niªn" "Phô cÊp ­u ®·i
ngµnh" Phô cÊp kh¸c Tæng céng phô cÊp "C¸c kho¶n ®ãng
gãp do ng©n
s¸ch ®¶m b¶o (23%)" Tæng céng 01 th¸ng "Tæng céng
12 th¸ng" Ghi chu
biªn chÕ hiÖn cã Hîp ®ång Tæng sè "HÖ
sè" "Thµnh
tiÒn" "HÖ
sè " "Thµnh
tiÒn" "HÖ
sè" Thµnh tiÒn "HÖ
sè" "Thµnh
tiÒn" "HÖ
sè" "Thµnh
tiÒn" "HÖ
sè" "Thµnh
tiÒn"
Chó ý : C¸c ®¬n vÞ chØ nhËo vµo c¸c « mÇu ®en - Nép 02 b¶n vÒ phßng TC-KH ngµy 25/08/2011 - khi nép kÌm theo b¶ng l­¬ng th¸ng 08/2011 ( vµ vµo gmail: quanlygiaoduccamgiang@gmail.com lay ( PW: camgiang) vµ gui l¹i vao gmail cña phßng
Tæng céng 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 0 0 372 0.2 130 0 0 0.6 502 86 0 0 0
I Biªn chÕ 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0 0 0 372 0.2 130 0 0 0.6 502 86 0 0 0
1 0 0 0 0.45 372 0.16 130 0 0.61 502 86 0
2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
4 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
5 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
6 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
7 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
8 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
9 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
10 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
11 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
12 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
13 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
14 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
15 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
16 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
17 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
18 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
19 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
20 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
21 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
22 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
23 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
24 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
25 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
26 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
27 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
28 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
29 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
30 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
31 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
32 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
33 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
34 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
35 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0
II Hîp ®ång 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0Ngµy 22 th¸ng 08 n¨m 2011
Ng­êi lËp Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

 
Gửi ý kiến