Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Grammar unitt9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Mỹ
Ngày gửi: 08h:51' 23-04-2008
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
1. THE SIMPLE FUTURE TENSE (Thì töông lai ñôn)
Chuùng ta ñaõ bieát thì töông lai ñôn duøng ñeå dieãn taû 1 haønh ñoäng ,
1 söï vieäc seõ xaûy ra trong töông lai.
Coâng thöùc: SHALL + Vo
WILL + Vo
Löu yù:
- Duøng “shall” khi chuû töø laø ngoâi thöù nhaát ( I, We)
- Duøng “will” cho taát caû caùc ngoâi (I, We, You, He, she, It, They …)
“shall”, “will” laø 1 daïng ñoäng töø ñaëc bieät neân khi chuyeån sang theå nghi vaán
(Interrogative), ta ñaûo ra tröôùc Subject vaø khi chuyeån sang theå phuû ñònh,
ta theâm NOT vaøo sau ñoäng töø naøy.
- Daïng tænh löôïc cuûa SHALL NOT laø SHAN’T, WILL NOT laø WON’T.
Ví duï:
AFFIRMATIVE INTERROGATIVE NEGATIVE
He will come. Will he come ? He won’t come.
He will be there. Will he be there ? He won’t be there.
Will you + Vo coøn ñöôïc duøng trong caùc lôøi thænh caàu (Request)
Ví duï:
Will you open the door, please ? (Xin vui loøng môû giuøm caùnh cöûa.)
Will you carry the bag for me, please ? (Xin vui loøng xaùch giuøm toâi caùi tuùi naøy.)
I will + Vo dieãn taû 1 lôøi höùa .
Ví duï:
I will do it tomorrow. (Toâi höùa seõ laøm chuyeän ñoù vaøo ngaøy mai.)
I will help him. (Toâi höùa seõ giuùp anh aáy.)
Shall I + Vo dieãn taû yù töï nguyeän laøm gì.
Ví duï:
Shall I carry the bag for you ? (Ñeå toâi xaùch giuøm baïn caùi tuùi nheù ?)
Shall I open the door ? (Toâi môû cöûa nheù ?)
2. PHRASE OF PURPOSE
Ta coù theå duøng caáu truùc so as to + Vo hoaëc in order to + Vo ñeå dieãn taû 1 muïc ñích.
Ví duï:
I study hard in order to pass the exam.
I study hard so as to pass the exam
She opened the umbrella in order to protect herself from rain.
She opened the umbrella so as to protect herself from rain. 
Gửi ý kiến