Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Grammar unit11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Mỹ
Ngày gửi: 08h:53' 23-04-2008
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
1. VERB FORMS –ed AND –ing
Chuùng ta haõy oân laïi caùch theâm –ed vaø theâm –ing vaøo sau ñoäng töø.
* Nguyeân taéc chung: Vo + ed hoaëc Vo + ing
Example: work => worked working
* Tröôøng hôïp ñaëc bieät:
( Neáu Vo taän cuøng baèng moät e : boû e tröôùc khi theâm -ed hoaëc -ing .
( Neáu Vo taän cuøng baèng ee : chæ theâm –d . Khi theâm –ing ,
giöõ nguyeân ee vaø theâm -ing
Example :
live lived living
agree agreed agreeing
( Neáu Vo taän cuøng baèng moät phuï aâm (consonant),
tröôùc noù laø moät nguyeân aâm vaø daáu nhaán ôû vaàn cuoái:

Gaáp ñoâi phuï aâm cuoái roài theâm ed
Example :
stop stopped stopping
occuùr occurred occurring
haùppen happened happening

( Neáu Vo taän cuøng baèng y, tröôùc y laø phuï aâm: Ñoåi y thaønh i roài theâm ed

Example : study studied
play played
2. PARTICIPLE PHRASES
Coù 2 loaïi Participle Phrases : Present Participle Phrases vaø Past Participle Phrases.
a. Present Participle Phrases: dieãn taû yù chuû ñoäng (Active), hoaëc “ñang laøm gì”.
Ví duï:
- The boy standing over there is Jack.
- The boys playing in the garden are his sons.
b. Past Participle Phrases: dieãn taû yù thuï ñoäng (Passive)
Ví duï:
The car made from recycled aluminum cans is 5 dollars.
The doll dressed in blue is Mary’s.

3. REQUESTS
* Chuùng ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây ñeå ñöa ra 1 lôøi ñeà nghò hoaëc yeâu caàu.
Löu yù ñoäng töø ñöùng sau mind phaûi ôû daïng V-ing (Gerund)
Ví duï:
- Do you mind opening the window? (Phieàn baïn môû duøm cöûa soå.)
- Would you mind opening the window? (Phieàn baïn môû duøm cöûa soå.)
* Neáu ñoàng yù, ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây:
No, I don’t mind.
No, of course not.
Not at all.
No problem.
* Neáu khoâng theå laøm theo yeâu caàu, ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây:
I’m sorry, I can’t.
I’m afraid, I can’t.
I’m sorry, that is not possible.
* Khi muoán ñeà nghò “Chuùng ta haõy…” ‘Hay laø chuùng ta…”,
ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây:
Let’s go to Ben Thanh Market.
I suggest going to Ben Thanh Market.
How about going to Ben Thanh Market?
Caàn löu yù hình thöùc cuûa ñoäng töø trong nhöõng caáu truùc treân.
* Neáu muoán xin pheùp cho mình laøm chuyeän gì, ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây:
Do you mind if I open the window? (Toâi môû cöûa soå coù phieàn cho baïn khoâng?)
Would you mind if I opened the window? (Toâi môû cöûa soå coù phieàn cho baïn khoâng?)
Löu yù söï phoái hôïp thì giöõa 2 meänh ñeà trong 2 caâu treân.
* Neáu ñoàng yù, ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây:
No, I don’t mind.
No, of course not.
Not at all.
No problem.
Please do.
Please go ahead.
* Neáu khoâng ñoàng yù, ta coù theå duøng 1 trong nhöõng caùch sau ñaây:
I’d prefer you didn’t.
I’d rather you didn’t.
Moät laàn nöõa, ta caàn löu yù söï phoái hôïp thì giöõa 2 meänh ñeà trong 2 caâu treân.

 
Gửi ý kiến