Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Grammar unit10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Mỹ
Ngày gửi: 08h:52' 23-04-2008
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
1. PASSIVE FORMS : Theå thuï ñoäng
Coâng thöùc : Be + V3 (past participle)

Haõy nhaän xeùt caùch bieán ñoåi sang theå thuï ñoäng trong nhöõng caâu sau:
1. Break the glass into small pieces.
V O (V: verb ; O: Object)
The glass is broken into small pieces.

2. Open the boxes with a knife.
V O
The boxes are opened with a knife.

3. Use a hammer.
V O
A hammer is used.
Caâu thuï ñoäng ôû thì töông lai seõ theo coâng thöùc sau: will be + V3
It will be finished next week. (Vieäc ñoù seõ ñöôïc hoaøn taát vaøo tuaàn tôùi.)
The film will be shown tomorrow. (Boä phim seõ ñöôïc chieáu vaøo ngaøy mai.)
2. ADJECTIVE FOLLOWED BY AN INFINITIVE : It’s + adjective + to-V
Haõy nhaän xeùt caùc ví duï sau:
Ví duï:
- It’s dangerous to swim in that river. (Bôi ôû con soâng ñoù thaät nguy hieåm.)
- It’s easy to learn English. ( Raát deã hoïc tieáng Anh. / Hoïc tieáng Anh raát deã.)
- It’s difficult to do that exercise. (Laøm baøi taäp ñoù raát khoù.)
Nhöõng Adjectives thöôøng gaëp trong caáu truùc naøy laø:
easy, difficult, hard, dangerous, important, necessary, lovely, interesting, nice, great…
3. ADJECTIVE FOLLOWED BY A NOUN CLAUSE: Subject + Verb + adjective + noun clause
Haõy nhaän xeùt caùc ví duï sau:
Ví duï:
- They are delighted that you passed your exam. (Hoï raát vui khi baïn thi ñaäu.)
- He was happy that you remembered his birthday. ( OÂng aáy raát vui khi baïn nhôù sinh nhaät cuûa oâng aáy.)
- I’m sure that they will come. (Toâi chaéc chaén hoï seõ ñeán.)
Nhöõng Adjectives thöôøng gaëp trong caáu truùc naøy laø:
happy, delighted, sad, sure, certain, relieved, afraid, sorry…

 
Gửi ý kiến