Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo trình bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Quân
Ngày gửi: 22h:15' 09-07-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 3255
Số lượt thích: 2 người (Thèn Văn Thắng, Đặng Văn Hiếu, Trần Thị Hà)
QUÂN ĐộI NHÂN DÂN VIệT NAM
Bộ TổNG THAM MƯU

GIÁO TRÌNH
BồI DƯỡNG KIếN THứC
QUốC PHòNG - AN NINH
ĐốI TƯợNG 4ê
Dùng cho công chức, viên chức thuộc khối bộ,
ngành trung ương và ở cấp tỉnh, cấp huyện
HÀ NỘI - 2012
BAN BIÊN SOạN

i tá, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng - Chuyên đề 1
i tá, TS. Lưu Ngọc Khải - Chuyên đề 2
i tá, ThS. Đào Văn Dụng - Chuyên đề 3
Thượng tá, ThS. Nguyễn Xuân Thu - Chuyên đề 4
i tá, PGS. TS. Trần ng Thanh - Chuyên đề 5
i tá, PGS. TS. Phạm Xuân Hảo - Chuyên đề 6
i uý, CN. Trần Viết Thắng - Chuyên đề 7
i tá, ThS. Nguyễn Quý Cử - Chuyên đề 8
i tá, TS. Tạ Việt Hùng - Chuyên đề 9
i tá, ThS. Hoàng Khắc Thông - Chuyên đề 10

MỤC LỤC

Chuyên đề 1
Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới


Chuyên đề 2

Phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam


Chuyên đề 3
Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh


Chuyên đề 4
Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới


Chuyên đề 5:
Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới


Chuyên đề 6
Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hoá, kinh tế - xã hội trong tình hình mới


Chuyên đề 7
(Bổ trợ)
Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật ninh quốc gia; Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Dự bị động viên


Chuyên đề 8
(Bổ trợ)
Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao


Chuyên đề 9
(Bổ trợ)
Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam


Chuyên đề 10 (Bổ trợ)
Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòngChuyên đề 1
CHIếN TRANH NHÂN DÂN VIệT NAM
BảO Vệ Tổ QUốC Xã HộI CHủ NGHĩA TRONG TìNH HìNH MớI
Biên soạn: Đại tá, PGS. TS Nguyễn Mạnh Hưởng
I. Chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc, thù địch đối với nước ta trong tình hình mới
1. Mục đích, tính chất, đặc điểm chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc, thù địch đối với Việt Nam trong tình hình mới
a) Mục đích
Chiến tranh là sự kế tục chính trị bằng thủ đoạn bạo lực vũ trang. V.I.Lênin chỉ rõ: “Chiến tranh chẳng qua chỉ là chính trị từ đầu đến cuối, chỉ là sự tiếp tục thực hiện cũng những mục đích... của các giai
 
Gửi ý kiến