Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) đề thi hoc ky 2 lop 5.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thảo
Ngày gửi: 13h:13' 24-04-2019
Dung lượng: 12.0 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người

BEN DINH PRIMARY SCHOOL
Full name: .................................................
Class: 5……

 THE FIRST TERM TEST
SCHOOL YEAR 2017-2018
SUBJECT: ENGLISH - GRADE 5
TIME: 35 minutesMarks
 Listening
Reading and writing
Speaking
 Comments

PART 1: LISTENING
Question 1. Listen and number ( 1 pt ) .
 . 
A B C D
Question 2 . Listen and tick ( 1 pt ) .
Where was Tony going in the morning?
A B. C. 
Where did you go last summer ?
A. B. C. 
How many lesson does Quan have today ?
A. B. C. 
4. How does Nam practice English ?
A. B. C. 
Question 3. Listen and complete ( 0.5 pt ) .
What did you see at the zoo ? I saw lots of ……………….
What did the ……………………….. do when you were there?


PART 2. READING AND WRITING
Question 4. Read the text carefully. Tick (() True or False.(1,25 pt)
Tom likes reading. On Sunday, he often stays at home and reads comic books. He like Case Closes very much. It is a Japanese story. The main character is a schoolboy called Jimmy Kudu. He often helps the police. He is good at his job. Jimmy Kudu is Tom’s favourite character because he is clever and brave.


True
False

1. Tom likes reading books in his free time
2.Case Closed is a Malaysian story.
3.The main character is Jimmy Kudo
4.Jimmy Kudu is a policeman
5.Jimmy Kudu is clever and braveQuestion 5. Fill in each gap with a suitable word from the box ( 1,25 pt ) .
friendly Science favourite week school

It is Wednesday today . Trung is at Hung Duong Primary(1)……. . . He has four lessons : Vietnamese , Maths , English and (2) …………………..Trung has English four times a (3)………………. Miss Hien is his English teacher . She is a kind and (4) …………….teacher . English is one of Trung’s (5)………………..subjects because he loves reading English short stories and comic books . Trung also likes chatting online with his foreign friends like Akiko , Tony , Linda and Peter .
Question 6.Fill in the blank with a suitable word(0.5)
C__mic 2. G__ntle
Question 7. Put the letters in the correct order to make a correct word.(1pt)
1.ecdrioolc(___________ 2.ckeaocp(__________

3.dungounnerr(__________ stamounin(_________
Question 8. Reorder the words to make sentences .(1 pt)
pandas /saw/ two /at /the /She /zoo/. ………………………………………………………..
2. I /times /have /a /English /four /week/……………………………………………………….
3.are /the /your/ zoo /favourite/ animals/ What/ at/?.............................................................
4.We/ learn/ friends /talk /English/ our /because /we/ to /with/ want/ foreign.
……………………………………………………………………………..

THE END.


MA TRẬN HKI MÔN ANH VĂN 5-2017-2018
Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

Nghe

M1
M2
M3
M4
10 câu
2,5 điểm
25%


Listen and number

2
0,5đ

1
0,25đ
1
0,25đ
Listen and tick

1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,25đListen and complete


1
0,25đ
1
0,25đĐọc
Read the text and tick True or False
2
0,5đ
1
0, 5đ
1
0,25đ
1
0,25đ
10 câu
2,5 điểm
25%


Read the passage and write the correct word

1
0, 5đ
2
0,5đ
1
0,25đ
1
0,25đ


Viết
Fill in the blank with a suitable word(0.5)
1
0,25đ
1
0,25đ


10 câu
2,5 điểm
25%


Put the letters in the correct order to make a correct word.(1pt)
1
0,25đ
1
0,25đ
1
0,
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓