Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

GIÁO ÁN Word cả năm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thế Bảo
Ngày gửi: 21h:46' 08-05-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
Tuaàn : 1 Tieát :1 Ngaøy :
BAØI 1 : BAØI MÔÛ ÑAÀU

I/ MUÏC TIEÂU:
1/Kieán thöùc:
Neâu roõ muïc ñích, nhieäm vuï vaø yù nghóa cuûa moân hoïc
Xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa con ngöôøi trong töï nhieân
Neâu ñöôïc caùc phöông phaùp hoïc taäp ñaëc thuø cuûa moân hoïc
2/ Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng nhaän bieát caùc boä phaän caáu taïo treân cô theå ngöôøi
3/ Thaùi ñoä: Giaùo duïc loøng yeâu thích boä moân .
II/ PHÖÔNG PHAÙP vaø ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
1 / Phöông Phaùp : Tröïc quan , thaûo luaän nhoùm , vaán ñaùp , giaûng giaûi .
2 / Giaùo vieân:
Tranh : H1.1, H1.2, H1.3
Baûng phuï
3 / Hoïc sinh :
III/ TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC:
1/ OÅn ñònh lôùp :
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
3/ Môû baøi : Trong chöông trìng Sinh hoïc lôùp 7, caùc em ñaõ hoïc caùc ngaønh ñoäng vaät naøo? Lôùp ñoäng vaät naøo trong ngaønh Ñoäng vaät coù xöông soáng coù vò trí tieán hoaù nhaát?
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung ghi

Hoaït ñoäng 1: Vò trí cuûa con ngöôøi trong töï nhieân
Muïc tieâu: HS xaùc ñònh ñöôïc.vò trí cuûa con ngöôøi trong töï nhieân
Caùch tieán haønh:
GV cho HS ñoïc thoâng tin
Treo baûng phuï phaàn (
GV nhaän xeùt, keát luaän
Keát luaän:Caùc ñaëc ñieåm phaân bieät ngöôøi vôùi ñoäng vaät laø ngöôøi bieát cheá taïo vaø söû duïng coâng cuï lao ñoäng vaøo nhöõng muïc ñích nhaát ñònh, coù tö duy, tieáng noùi vaø chöõ vieát
Hoaït ñoäng 2: Xaùc ñònh muïc ñích nhieäm vuï cuûa phaàn cô theå ngöôøi vaø veä sinh
Muïc tieâu : Hs bieát ñöôïc muïc ñích, nhieäm vuï vaø yù nghóa cuûa moân hoïc
Caùch tieán haønh:
GV cho HS ñoïc thoâng tin trong SGK
Coù maáy nhieäm vuï? Nhieäm vuï naøo laø quan troïng hôn?
Vì sao phaûi nghieân cöùu cô theå veà caû 3 maët: caáu taïo, chöùc naêng vaø veä sinh?
GV laáy ví duï giaûi thích caâu “Moät nuï cöôøi baèng möôøi thang thuoác boå”. Khi cöôøi, taâm lí caêng thaúng ñöôïc giaûi toaû, boä naõo trôû neân trôû neân höng phaán hôn, caùc cô hoâ haáp hoaït ñoäng maïnh, laøm taêng khaû naêng löu thoâng maùu, caùc tuyeán noäi tieát taêng cöôøng hoaït ñoäng. Moïi cô quan trong cô theå ñeàu trôû neân hoaït ñoäng tích cöïc hôn, laøm taêng cöôøng quaù trình trao ñoåi chaát. Vì vaäy, ngöôøi luoân coù cuoäc soáng vui töôi laø ngöôøi khoeû maïnh, coù tuoåi thoï keùo daøi
GV cho hoaït ñoäng nhoùm traû lôøi ( vaø neâu moät soá thaønh coâng cuûa giôùi y hoïc trong thôøi gian gaàn ñaây
Keát luaän: Sinh hoïc 8 cung caáp nhöõng kieán thöùc veà ñaëc ñieåm caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô theå trong moái quan heä vôùi moâi tröôøng, nhöõng hieåu bieát veà phoøng choáng beänh taät vaø reøn luyeän cô theå
Kieán thöùc veà cô theå ngöôøi coù lieân quan tôùi nhieàu ngaønh khoa hoïc nhö Y hoïc, Taâm lí giaùo duïc.....
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu phöông phaùp hoïc taäp boä moân
Muïc ñích: HS neâu ñöôïc caùc phöông phaùp hoïc taäp ñaëc thuø cuûa moân hoïc
Caùch tieán haønh:
GV cho HS ñoïc thoâng tin
Neâu laïi moät soá phöông phaùp ñeå hoïc taäp boä moân
Keát luaän: Phöông phaùp hoïc taäp phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm moân hoïc laø keát hôïp quan saùt, thí nghieäm vaø vaän duïng kieán thöùc, kó naêng vaøo thöïc teán cuoäc soáng

Ñoïc thoâng tin SGK
Quan saùt baøi taäp vaø thaûo luaän nhoùm ñeå laøm baøi taäp SGK
Caùc nhoùm laàn löôït trình baøy, Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sungHS ñoïc thoâng tin SGK
2 nhieäm vuï. Vì khi hieåu roõ ñaëc ñieåm caáu taïo vaø chöùc naêng sinh lí cuûa cô theå, chuùng ta môùi thaáy ñöôïc loaøi ngöôøi coù nguoàn goác ñoäng vaät nhöng ñaõ vöôït leân vò trí tieán hoaù nhaát nhôø coù lao ñoäng
HS hoaït ñoäng nhoùm traû lôøi ( vaø neâu moät soá thaønh töïu cuûa ngaønh y hoïc
Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt – boå sungHS ñoïc thoâng tin SGK
Hoaït ñoäng caù nhaân traû lôøi caâu hoûiI/ Vò trí cuûa con ngöôøi trong töï nhieân
Caùc ñaëc ñieåm phaân bieät ngöôøi vôùi ñoäng vaät laø ngöôøi bieát cheá taïo vaø söû duïng coâng cuï lao ñoäng vaøo nhöõng muïc ñích nhaát ñònh, coù tö duy, tieáng noùi vaø chöõ vieátII/ Nhieäm vuï cuûa phaàn cô theå ngöôøi vaø veä sinh
Sinh hoïc 8 cung caáp nhöõng kieán thöùc veà ñaëc ñieåm caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô theå trong moái quan heä vôùi moâi tröôøng, nhöõng hieåu bieát veà phoøng choáng beänh taät vaø reøn luyeän cô theå
Kieán thöùc veà cô theå ngöôøi coù lieân quan tôùi nhieàu ngaønh khoa hoïc nhö Y hoïc, Taâm lí giaùo duïc.....III/ Phöông phaùp hoïc taäp boä moân
Phöông phaùp hoïc taäp phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm moân hoïc laø keát hôïp quan saùt, thí nghieäm vaø vaän duïng kieán thöùc, kó naêng vaøo thöïc teá cuoäc soáng

IV/ CUÛNG COÁ:
Ñaëc ñieåm cô baûn ñeå phaân bieät ngöôøi vôùi ñoäng vaät laø gì?
Ñeå hoïc toát moân hoïc, em caàn thöïc hieän theo caùc phöông phaùp naøo?
V/ DAËN DOØ:
Hoïc ghi nhôù khung hoàng
HS xem laïi baøi “ Thoû” vaø baøi “ Caáu taïo trong cuûa thoû” trong SGK Sinh 7
Chuaån bò baøi “Caáu taïo cô theå ngöôøi”
Tuaàn : 1 Ngaøy :
CHÖÔNG I: KHAÙI QUAÙT VEÀ CÔ THEÅ NGÖÔØI
Tieát :2
BAØI 2: CAÁU TAÏO CÔ THEÅ NGÖÔØI

I/ MUÏC TIEÂU:
1/Kieán thöùc:
HS keå teân ñöôïc vaø xaùc ñònh ñöôïc vò trí caùc cô quan trong cô theå ngöôøi
Giaûi thích ñöôïc vai troø cuûa heä thaàn kinh vaø heä noäi tieát trong söï ñieàu hoaø hoaït ñoäng caùc cô quan
2/ Kyõ naêng: Nhaän bieát caùc boä phaän treân cô theå ngöôøi .
3/ Thaùi ñoä: YÙ thöùc giöõ vaø reøn luyeän cô theå .
II/ PHÖÔNG PHAÙP vaø ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
1 / Phöông Phaùp : Tröïc quan , vaán ñaùp , thaûo luaän , giaûng giaûi .
2 / Giaùo vieân:
Tranh phoùng to H2.1 – 2.2 SGK
Sô ñoà moái quan heä qua laïi giöõa caùc heä cô quan trong cô theå
Baûng phuï sau :
Heä cô quan
Caùc cô quan trong töøng heä cô quan
Chöùc naêng cuûa heä cô quan

Heä vaän ñoäng
Cô vaø xöông
Vaän ñoäng cô theå

Heä tieâu hoaù
Mieäng, oáng tieâu hoùa vaø caùc tuyeán tieâu hoaù
Tieáp nhaän vaø bieán ñoåi thöùc aên thaønh caùc chaát dinh döôõng cung caáp cho cô theå

Heä tuaàn hoaøn
Tim vaø heä maïch
Vaän chuyeån caùc chaát dinh döôõng, oxi tôùi caùc teá baøo vaø vaän chuyeån chaát thaûi, cacbonic töø teá baøo tôùi caùc cô quan baøi tieát

Heä hoâ haáp
Muõi, khí quaûn, pheá quaûn vaø hai laù phoåi
Thöïc hieän trao ñoåi khí oxi, cacbonic giöõa cô theå vaø moâi tröôøng

Heä baøi tieát
Thaän, oáng daãn nöôùc tieåu vaø boùng ñaùi
Baøi tieát nöôùc tieåu

Heä thaàn kinh
Naõo, tuûy soáng, daây thaàn kinh vaø haïch thaàn kinh
Tieáp nhaän vaø traû lôøi caùc kích thích cuûa moâi tröôøng, ñieàu hoaø hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan

Heä sinh duïc
Ñöôøng sinh duïc vaø tuyeán sinh duïc
Sinh saûn vaø duy trì noøi gioáng

III/ TIEÁN TRÌNH BAØI HOÏC:
1/ OÅn ñònh lôùp
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
Ñaëc ñieåm cô baûn ñeå phaân bieät ngöôøi vôùi ñoäng vaät laø gì?
Ñeå hoïc toát moân hoïc, em caàn thöïc hieän theo caùc phöông phaùp naøo?
3/ Môû baøi : GV giôùi thieäu trình töï caùc heä cô quan seõ ñöôïc nghieân cöùu trong suoát naêm hoïc cuûa moân Cô theå ngöôøi vaø veä sinh. Ñeå coù khaùi nieäm chung, chuùng ta tìm hieåu khaùi quaùt veà caáu taïo cô theå ngöôøi
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung ghi baøi

Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caùc phaàn cuûa cô theå
Muïc tieâu: HS xaùc ñònh ñöôïc vò trí caùc cô quan trong cô theå ngöôøi
Caùch tieán haønh:
Cho HS quan saùt H 2.1 –2.2 SGK vaø cho HS quan saùt moâ hình caùc cô quan ôû phaàn thaân cô theå ngöôøi
HS hoaït ñoäng caù nhaân traû lôøi caùc caâu hoûi (.
GV nhaän xeùt – boå sung.Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caùc heä cô quan trong cô theå
Muïc tieâu : Hs xaùc ñònh ñöôïc chöùc naêng, thaønh phaàn caùc heä cô quan
Caùch tieán haønh:
Cô theå chuùng ta bao boïc baèng cô quan naøo? Chöùc phaän chính cuûa cô quan naøy laø gì?
Döôùi da laø caùc cô quan naøo?
Heä cô vaø boä xöông taïo ra nhöõng khoaûng troáng chöùc caùc cô quan beân trong. Theo em ñoù laø nhöõng khoang naøo?
GV treo baûng phuï
GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñieàn baûng
GV nhaän xeùt – boå sung

Hoaït ñoäng 3: Söï phoái hôïp caùc hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan
Muïc tieâu : HS giaûi thích ñöôïc vai troø cuûa heä thaàn kinh vaø heä noäi tieát trong söï ñieàu hoaø hoaït ñoäng caùc cô quan
Caùch tieán haønh:
GV cho HS ñoïc thoâng tin SGK
Phaân tích xem baïn vöøa roài ñaõ laøm gì khi thaày goïi? Nhôø ñaâu baïn aáy laøm ñöôïc nhö theá?

GV cho HS giaûi thích baèng sô ñoà hiønh 2.3
GV nhaän xeùt – boå sung
Keát luaän: Söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan ñöôïc thöïc hieän nhôø cô cheá thaàn kinh vaø cô cheá theå dòch

HS quan saùt tranh vaø moâ hình
HS xaùc ñònh ñöôïc caùc cô quan coù ôû phaàn thaân cô theå ngöôøi
Caùc HS khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt :
Cô theå ngöôøi chia laøm 3 phaàn: ñaàu, thaân vaø tay chaân
Khoang ngöïc vaø khoang buïng ñöôïc ngaên caùch bôûi cô hoaønh
Khoang ngöïc chöùa tim, phoåi
Khoang buïng chöùa daï daøy, ruoät, gan, tuïy, thaän, boùng ñaùi vaø caùc cô quan sinh saûn


Da – Baûo veä cô theå


Cô vaø xöông => Heä vaän ñoäng
Khoang ngöïc vaø khoang buïng

HS thaûo luaän nhoùm vaø ñieàn baûng
Caùc nhoùm leân trình baøy – Caùc nhoùm khaùc boå sung

Ñoïc thoâng tin SGK
Khi nghe thaày goïi, baïn aáy ñöùng daäy caàm saùch ñoïc ñoaïn thaày yeâu caàu. Ñoù laø söï phoái hôïp hoaït ñoäng giöõa caùc cô quan: tai(nghe), cô chaân co (ñöùng leân), cô tay co(caàm saùch), maét (nhìn), mieäng (ñoïc). Söï phoái hôïp naøy ñöôïc thöïc hieän nhôø cô cheá thaàn kinh vaø cô cheá theå dòch

I/ Caáu taïo:
Caùc phaàn cô theå:
Cô theå ngöôøi chia laøm 3 phaàn: ñaàu, thaân vaø tay chaân
Cô hoaønh chia cô theå ra laøm 2 khoang: khoang ngöïc vaø khoang buïngCaùc heä cô quan:
Baûng 2 SGKII/ Söï phoái hôïp caùc hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan :
Söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan ñöôïc thöïc hieän nhôø cô cheá thaàn kinh vaø cô cheá theå dòch

IV/ CUÛNG COÁ:
Taïi sao noùi cô theå ngöôøi laø moät khoái thoáng nhaát?
Haõy ñieàn daáu + (neáu ñuùng) vaø daáu – (neáu sai) ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa moãi cô quan trong baûng sau:
Cô quan
Vò trí


Khoang ngöïc
Khoang buïng
Vò trí khaùc

Thaän
Phoåi
Khí quaûn
Naõo
Maïch maùu
Maét

 
Gửi ý kiến