Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Tuần 21 - Lớp 1

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Cẩm Giang
Ngày gửi: 15h:33' 13-03-2018
Dung lượng: 183.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 21
*******************************
TIEÁNG VIEÄT
Baøi 86: OÂP- ÔP
I-MUÏC TIEÂU:
Hoïc sinh ñoïc vaø vieát ñöôïc: oâp – ôp, hoäp söõa, lôùp hoïc. Nhaän ra caùc tieáng, töø ngöõ coù vaàn oâp – ôp trong caùc töø, caâu öùng duïng, luyeän noùi ñöôïc theo chuû ñeà.
Reøn ñoïc trôn vaø ñuùng ñöôïc caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà.
Giaùo duïc hoïc sinh tình caûm thaân thieát vôùi caùc baïn cuøng lôùp.
II- ÑDDH:
-GV: Tranh minh hoïa töø khoùa, caâu öùng duïng, phaàn luyeän noùi.
-HS: Boä hoïc chöõ tieáng vieät.
III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Bổ sung

1/ Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: haùt
* Baøi cuõ
2/ Caùc hoạt động
Tieát 1
HÑ1: Daïy vaàn oâp, ôp
- Phöông phaùp: tröïc quan, ñaøm thoaïi
-Muïc tieâu :Hs ñoïc ñöôïc vaàn, tieáng, töø khoùa. Naém ñöôïc caáu taïo vaàn, tieáng, töø.
-Caùch tieán haønh:
Vaàn oâp
Vaàn ôp
Nghæ giöõa tieát
HÑ2: Höôùng daãn vieát baûng
-Phöông phaùp: tröïc quan, thöïc haønh
-Muïc tieâu:Hs vieát ñuùng , ñeïp .
-Caùch tieán haønh:
-Gv höôùng daãn caùch vieát- vieát maãu
-Gv giuùp ñôõ HS yeáu, ñoïc theâm töø cho hs gioæ vieát.
HÑ3: Ñoïc töø öùng duïng
- Phöông phaùp: luyeän taäp, tröïc quan
- Muïc tieâu:Hs ñoïc trôn caùc töø, tìm ñöôïc tieáng coù vaàn oâp, ôp
-Caùch tieán haønh:
Gv ghi töø öùng duïng leân baûng-giaûi thích

Tieát 2
HÑ1:Luyeän ñoïc
- Phöông phaùp: luyeän taäp
- Muïc tieâu:Hs ñoïc ñuùng chính xaùc.
- Caùch tieán haønh:
-Ñoïc baûng lôùp
-Ñoïc caâu öùng duïng: Gv ñính tranh, giôùi thieäu caâu öùng duïng – ghi baûng
-Ñoïc SGK
Nghæ giöõa tieát
HÑ2: Luyeän vieát taäp
- Phöông phaùp: thöïc haønh
- Muïc tieâu: Hs vieát ñuùng ñeàu neùt, ñeïp.
- Caùch tieán haønh:
Gv höôùng daãn vieát töøng haøng, chuù yù tö theá ngoài, caùch caàm buùt
HÑ3:Luyeän noùi
- Phöông phaùp: tröïc quan, thaûo luaän, ñaøm thoaïi
- Muïc tieâu:Hs noùi moät caùch töï nhieân theo chuû ñeà
- Caùch tieán haønh:
Gv ñính tranh neâu chuû ñeà ,ghi baûng: Caùc baïn lôùp em.
Gv gôïi yù.
3. Hoaït ñoäng noái tieáp:
Troø chôi
-Nhaän xeùt, tuyeân döông
-Nhaän xeùt, daën doø.
BÑD,caù nhaân, lôùp
Hs gheùp ,ñaùnh vaàn, phaân tích, so saùnh. Quan saùt tranh , ñoïc trôn

Hs vieát treân khoâng, treân baøn, baûng con.


Hs ñoïc, tìm tieáng coù vaàn oâp, ôp toâ maøu
2/3 lôùp
2/3 lôùp

5hs –ñ/t
H S vieát taäp

Hs ñoïc chuû ñeà
Hs noùi theo caëp


Ruùt kinh nghieäm:


ĐẠO ĐỨC
BAØI : EM VAØ CAÙC BAÏN (TIEÁT 1)
I. MUÏC TIEÂU:
Giuùp hoïc sinh hieåu treû em coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp, vui chôi, ñöôïc keát giao baïn beø. Caàn phaûi ñoaøn keát, thaân aùi vôùi baïn khi cuøng hoïc, cuøng chôi.
Hình thaønh kó naêng nhaän xeùt ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø ngöôøi khaùc khi hoïc, khi chôi vôùi baïn.
Giaùo duïc hoïc sinh ñoaøn keát, thaân aùi vôùi baïn khi hoïc, khi chôi.
II. CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân: Vaøi boâng hoa, phaàn thöôûng, buùt maøu, giaáy baøi haùt.
Hoïc sinh: Buùt maøu - Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Boå sung

1. Khôûi ñoäng:
2. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Taëng hoa”
- Phöông phaùp: Tröïc quan – Ñaøm thoaïi
- Muïc tieâu: Bieát choïn baïn toát ñeå chôi.
- Gv yeâu caàu moãi toå choïn 1 baïn maø mình thích chôi nhaát.
- Haõy vieát teân vaøo boâng hoa teân baïn maø em thích chôi nhaát.
- Gv choïn ra baïn naøo coù nhieàu hao nhaát khen vaø taëng quaø.
Hoaït ñoäng 2: Ñaøm thoaïi.
- Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi.
- Muïc tieâu: Bieát theå hieän söï vui veû hoaø ñoàng khi chôi vôùi baïn.
- Em coù muoán ñöôïc taëng nhieàu hoa khoâng?
 
Gửi ý kiến