Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án từ tuần 22-35

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Châu Vạn An (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:56' 21-03-2008
Dung lượng: 630.0 KB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
CHÖÔNG I : SINH VAÄT VAØ MOÂI TRÖÔØNG
TUAÀN:22 TIEÁT: 43
BAØI 41.
MOÂI TRÖÔØNG VAØ CAÙC NHAÂN TOÁ SINH THAÙI

I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS phaûi ñaït caùc yeâu caàu sau ñaây:
(Kieán thöùc:
- Hieåu döôïc khaùi nieäm chung veà moâi tröôøng soáng, nhaän bieát caùc loaïi moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät
- Phaân bieät ñöôïc nhaân toá sinh thaùi : nhaân toá voâ sinh, huõ­ sinh, ñaëc bieät laø nhaân toá con ngöôøi
- Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm giôùi haïn sinh thaùi
(Kó naêng:
- Quan saùt tranh hình nhaän bieát kieán thöùc
- Tö duy loâgic, khaùi quaùt hoaù
- Hoaït ñoäng nhoùm, vaän duïng kieán thöùc giaûi thích thöïc teá
(Thaùi ñoä:
Giaùo duïc yù thöùc baûo veä moâi tröôøng
Troïng taâm: Muïc II
Phöông phaùp: Tröïc quan – Vaán ñaùp – Hôïp taùc – giaûng giaûi
Hình thöùc toå chöùc: caù nhaân – nhoùm – caû lôùp
II. CHUAÅN BÒ:
( Giaùo vieân:
Tranh phoùng to H 41 – 1 SGK
Baûng phuï 41.1, 41.2
( Hoïc sinh:
Ñoïc tröôùc baøi 41
Keû baûng 41.1 vaø 41.2
III.TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY:
1- OÅn ñònh:
2-Kieåm baøi cuõ :
3-Baøi môùi:
Ñaët vaán ñeà: Töø khi söï soáng ñöôïc hình thaønh sinh vaät ñaàu tieân xuaát hieän cho ñeán ngaøy nay thì sinh vaät luoân coù moái quan heä vôùi moâi tröôøng, chòu taùc ñoäng töø moâi tröôøng vaø sinh vaät ñaõ thích nghi vôùi moâi tröôøng, ñoù laø keát quaû cuûa quaù trình choïn loïc töï nhieân

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät
(Muïc tieâu :
- Trình baøy khaùi nieäm moâi tröôøng soáng
- Nhaän bieát ñöôïc caùc moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät
(Tieán haønh : Caù nhaân
- Vieát sô ñoà leân baûng

THOÛ RÖØNG

+ Thoû soáng trong röøng chòu aûnh höôûng cuûa nhöõng yeáu toá naøo ?
- Tieåu keát: Taát caû nhöõng yeáu toá ñoù taïo neân moâi tröôøng soáng cuûa thoû
+ Moâi tröôøng soáng laø gì ?
- Giuùp HS hoaøn chænh khaùi nieäm
- Cho HS hoaøn thaønh baûng 41.1 tr 119 SGK


+ Sinh vaät soáng trong nhöõng moâi tröôøng naøo ?

- Thoâng baùo : coù raát nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau nhöng thuoäc 4 loaïi moâi tröôøng

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH

I – Moâi tröôøng soáng cuûa sinh vaät


- Theo doõi sô ñoà treân baûng
- Trao ñoåi nhoùm ( Ñieàn töø : Nhieät ñoä, aùnh saùng, ñoä aåm, möa, thöùc aên, thuù döõ vaøo muõi teân
- Ñaïi dieän nhoùm leân baûng ñieàn sô ñoà ( nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung- Töø sô ñoà ( khaùi quaùt thaønh khaùi nieäm moâi tröôøng soáng
- Hoaøn thaønh baûng 41.1 ( Döïa vaøo baûng keå teân caùc sinh vaät vaø moâi tröôøng soáng khaùc
STT
Teân sinh vaät
Moâi tröôøng soáng

1
Saâu rau
Sinh vaät

2
Chim seõ
Maët daát vaø khoâng khí

3
Caù voi
Nöôùc

4
Giun ñuûa
Sinh vaät

5
Caây ñaäu
Ñaát vaø khoâng khí

6
……
……


- Khaùi quaùt thaønh 1 soá loaïi moâi tröôøng cô baûn
VD : Moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí …

- Töï ruùt ra keát luaän :

 - Moâi tröôøng soáng : laø nôi sinh soáng cuûa sinh vaät, bao goàm taát caû nhöõng gì bao quanh coù
taùc ñoäng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp leân söï soáng, phaùt trieån, sinh saûn cuûa sinh vaät
- Coù 4 loaïi moâi tröôøng chuû yeáu :
+ Moâi tröôøng nöôùc
+ Moâi tröôøng treân maët ñaát, khoâng khí.
+ Moâi tröôøng trong ñaát.
+ Moâi tröôøng sinh vaät.
Hoaït doäng 2 : Tìm hieåu caùc nhaân toá sinh thaùi cuûa moâi tröôøng
(Muïc tieâu : - Phaân bieät ñöôïc nhaân toá voâ sinh vaø nhaân toá höõu sinh
- Neâu ñöôïc vai troø cuûa nhaân toá con ngöôøi
(Tieán haønh : Nhoùm
- Cho HS ñoïc thaàm TT muïc II
- Cho HS thaûo luaän nhoùm , traû lôøi caâu hoûi :
+ Theá naøo laø nhaân toá voâ sinh ?
+ Theá naøo laø nhaân toá höõu sinh ?
- Cho HS hoaøn thaønh baûng 41.2 SGK tr 119
+Nhaän bieát nhaân toá voâ sinh, nhaân toá höõu sinh ?
- Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy
- Cho caùc nhoùm nhaän xeùt boå sung
- Ñaùnh giaù hoaït ñoäng caùc nhoùm
- Yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän veà nhaân toá sinh thaùi
+ Phaân tích nhöõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ?
II- Caùc nhaân toá sinh thaùi cuûa moâi tröôøng


- Ñoïc TT SGK
- Thaûo luaän nhoùm traû lôøi nhanh khaùi nieäm
- Quan saùt sô ñoà veà moâi tröôøng soáng cuûa thoû ôû muïc I
- Trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát yù kieán ñieàn vaøo baûng 41.2
Nhaân toá voâ sinh
Nhaân toá höõu sinh


Nhaân toá con ngöôøi
Nhaân toá caùc SV khaùc

Aùnh saùng
Töôùi nöôùc
Caùc loaøi ñoäng vaät

Nhieät ñoä
 Boùn phaân
Caùc loaøi thöïc vaät

Nöôùc
Chaên nuoâi
Naám

Ñoä aåm
Ñoát röøng
Vi khuaån

…
…
…- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung

- Döïa vaøo baûng 41.2 ( Khaùi quaùt kieán thöùc
+ Döïa vaøo hieåu bieát phaân tích taùc ñoäng tích cöïc, taùc ñoäng tieâu cöïc

 - Nhaân toá voâ sinh :
+ Khí haäu goàm : nhieät ñoä, aùnh saùng, gioù…
+Nöôùc : Nöôùc ngoït, maën, lôï…
+ Ñòa hình : Thoå nhöôõng, ñoä cao, loaïi ñaát…
- Nhaân toá höõu sinh :
+ Nhaân toá sinh vaät : Caùc vi sinh vaät, naám, thöïc vaät, ñoäng vaät
+ Nhaân toá con ngöôøi :
Taùc ñoäng tích cöïc : caûi taïo, nuoâi döôõng, lai gheùp…
Taùc ñoäng tieâu cöïc : Saên baén, ñoát phaù…
-Môû roäng baèng caùch neâu caâu hoûi :

+ Trong 1 ngaøy aùnh saùng maët trôøi chieáu leân maët ñaát thay ñoåi nhö theá naøo ?
+ ÔÛû nöôùc ta ñoä daøi ngaøy vaøo muøa heø vaø muøa ñoâng coù gì khaùc nhau ?
+ Söï thay ñoåi nhieät ñoä trong 1 naêm dieãn ra nhö theá naøo ?


- Giuùp HS neâu nhaän xeùt chung veà taùc ñoäng cuûa nhaân toá sinh thaùi
- Thaûo luaän nhoùm baèng kieán thöùc thöïc teá neâu ñöôïc :
+ Aùnh saùng taêng daàn töø saùng ñeán tröa roài giaûm daàn töø tröa ñeán chieàu
+ Muøa heø ngaøy daøi hôn muøa ñoâng

+ Muøa heø nhieät ñoä cao, muøa ñoâng nhieät ñoä thaáp

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung

 Caùc nhaân toá sinh thaùi taùc ñoäng leân sinh vaät thay ñoåi theo töøng moâi tröôøng vaø thôøi gian


Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu giôùi haïn sinh thaùi
(Muïc tieâu : - Hieåu ñöôïc khaùi nieäm giôùi haïn sinh thaùi - Chæ ra ñöôïc moãi loaøi coù 1 giôùi haïn sinh thaùi
(Tieán haønh : caû lôùp
- Höôùng daãn HS quan saùt H 41.2 SGK tr120
- Cho HS traû lôøi caâu hoûi :
+ Caù roâ phi ôû VN soáng vaø phaùt trieån ôû nhieät ñoä naøo ?
+ ÔÛ nhieät ñoä naøo caù roâ phi sinh tröôûng vaø phaùt trieån thuaän lôïi nhaát ?
+ Taïi sao ngoaøi nhieät ñoä 5o C vaø 42o C thì caù roâ phi seõ cheát ?
- Ñöa theâm VD :
+ Caây maém bieån soáng vaø phaùt trieån trong giôùi haïn ñoä maën laø töø 0,36% ( 0,5% NACl
+ Caây thoâng ñuoâi ngöïa khoâng soáng ñöôïc nôi coù noàng ñoä muoái > 0,4%
( Hoûi : Töø caùc VD treân em coù nhaän xeùt gì veà khaû naêng chòu ñöïng cuûa SV vôùi moãi nhaân toá sinh thaùi
- Yeâu caàu HS ñöa ra khaùi nieäm
- Ñöa caâu hoûi naâng cao :
+ Caùc sinh vaät coù giôùi haïn sinh thaùi roäng ñoái vôùi taát caû caùc nhaân toá sinh thaùi thì khaû naêng phaân boá cuûa chuùng nhö theá naøo ?
* Lieân heä : Naém ñöôïc aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá sinh thaùi vaø giôùi haïn sinh thaùi coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ?
III – Giôùi haïn sinh thaùi
- Quan saùt kyõ H 41.2 SGK
- Yeâu caàu neâu ñöôïc :
+ Töø 5o C ( 420 C

+ Töø 200 C ( 350 C ( khoaûng cöïc thuaän )

+ Vì quaù giôùi haïn chòu ñöïng

- Laéng nghe vaø ghi nhôù
+ Ñöa ra nhaän xeùt : Moãi loaøi chòu ñöôïc 1 giôùi haïn nhaát ñònh vôùi caùc nhaân toá sinh thaùi- Ñaây laø caâu hoûi khoù coù theå traû lôøi ñöôïc hoaëc khoâng ñöôïc : SV coù giôùi haïn sinh thaùi roäng thöôøng phaân boá roäng, deã thích nghi .
+ Gieo troàng ñuùng thôøi vuï, taïo ñieàu kieän soáng toát cho vaät nuoâi vaø caây troàng


 Giôùi haïn sinh thaùi laø giôùi haïn chòu ñöïng cuûa cô theå sinh vaät ñoái vôùi 1 nhaân toá sinh thaùi
nhaát ñònh. Naèm ngoaøi giôùi haïn naøy sinh vaät seõ yeáu daàn vaø cheát
4 – Kieåm tra ñaùnh giaù :
- Moâi tröôøng laø gì ?
- Phaân bieät nhaân toá sinh thaùi
- Theá naøo laø giôùi haïn sinh thaùi ? Cho ví duï
5 – Daën doø :
- Hoïc baøi traû lôøi caùc caâu hoûi SGK
- OÂn laïi kieán thöùc sinh thaùi thöïc vaät lôùp 6
- Keû baûng 42.1 tr 123 SGK vaøo baøi taäp
- Ñoïc baøi 42 . Tìm hieåu :
+ Töï laøm baøi taäp ôû baûng 42.1
+ Ñoïc muïc II traû lôøi muïc (
TUAÀN: 22 TIEÁT: 43
BAØI 42 : AÛNH HÖÔÛNG CUÛA AÙNH SAÙNG
LEÂN ÑÔØI SOÁNG SINH VAÄT

I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS phaûi ñaït caùc yeâu caàu sau ñaây:
(Kieán thöùc:
- Neâu ñöôïc aûnh höôûng cuûa nhaân toá sinh thaùi aùnh saùng ñeán caùc ñaëc ñieåm hình thaùi giaûi phaåu sinh lí vaø taäp tính cuûa sinh vaät
- Giaûi thích ñöôïc söï thích nghi cuûa sinh vaät vôùi moâi tröôøng
(Kó naêng:
- Quan saùt tranh hình nhaän bieát kieán thöùc
- Tö duy loâgic, khaùi quaùt hoaù
- Hoaït ñoäng nhoùm
(Thaùi ñoä:
Giaùo duïc yù thöùc baûo veä thöïc vaät
Troïng taâm: Toaøn baøi
Phöông phaùp: Tröïc quan – Vaán ñaùp – Hoaït ñoäng nhoùm
Hình thöùc toå chöùc: Nhoùm – caù nhaân
II. CHUAÅN BÒ:
( Giaùo vieân:
Tranh phoùng to hình SGK
Baûng phuï 42.1 SGK
1 soá caây : laù loát, luùa
( Hoïc sinh:
Ñoïc tröôùc baøi 42ø
Keû baûng 42.1 vaø 42.2
III.TIEÁN TRÌNH BAØI DAÏY:
1- OÅn ñònh:
2-Kieåm baøi cuõ :
- Moâi tröôøng laø gì ? Coù nhöõng loaïi moâi tröôøng chuû yeáu naøo ?
- Cho bieát caùc nhaân toá sinh thaùi cuûa moâi tröôøng ?
3-Baøi môùi:
Ñaët vaán ñeà: Cho HS quan saùt caây luùa troàng ngoaøi aùnh saùng vaø caây luùa troàng trong boùng raâm( nhaän xeùt söï sinh tröôûng phaùt trieån cuûa 2 caây naøy . Vaäy nhaân toá aùnh saùng aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán söï sinh tröôûng phaùt trieån cuûa sinh vaät
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu aûnh höôûng cuûa aùnh saùng leân ñôøi soáng thöïc vaät
(Muïc tieâu : - Chæ ra ñöôïc aûnh höôûng cuûa aùnh saùng leân hình thaùi, sinh lí vaø taäp tính cuûa thöïc vaät - Phaân bieät ñöôïc nhoùm caây öa boùng vaø caây öa saùng
(Tieán haønh : Thaûo luaän nhoùm
- Neâu vaán ñeà : Aùnh saùng a
 
Gửi ý kiến