Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giao an tu chon 6 mon anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Thị Thu Hoà
Ngày gửi: 09h:28' 15-06-2008
Dung lượng: 169.0 KB
Số lượt tải: 1289
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn thị kim tuyến)


Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết 1.
Unit 1. Lesson1. Writing and speaking

Bài 1. Complete the dialogue:
Nam: Hello. My ............... Nam.
Linh: Hi, Nam. I`m..........
How ........... you ?
Nam: I ...... ......... thank you.
And you ?
Linh: ........., thanks.
Bài 2. Write:
Ba : Hello, ...........
How ......... ..........?
Hoa: Hi. I`m ........... ........... ...........
.......... .......... ...........?
Ba: ......... ..........


A: Hi. .......... name .... ...........
B: Hi. I`m ........ . ............ are ......... ?
A: I ........ ..........., thank ............ And ............?
B: ........... ...........
Bài 3. Em hãy tự giới thiệu tên và tuổi của mình:
1. Lan/10 6.Thu/9
2.Hoa/11 7.Long/15
3.Nam/12 8.Tam/20
4.Nga/13 9.Thanh/8
5.Ba/14 10.Linh/19
Bài 4. Em hãy tự giới thiệu tên mình và giới thiệu tên người khác:
1.Lan/Hoa
2.Thu/Mr.Tan
3.Vi/Miss Nhi
4.Lan Anh/Mr Tam
5.Chau/Ba
Bài 5. Sắp xếp các câu đối thoại sau thành đoạn hội thoại:
1. - Hello Thu.
- Lan, this is Nam.
- Hello Nam. How old are you?
- Hello, Lan.
- I`m eleven.

2. - I`m, fine. Thank you. And you?
- Good morning, Hoa.
- Good morning, Lan. How are you?
- Fine, thanks. Hoa, this is Lan Anh.
- I`m nine.
- Hello Lan Anh, how old are you?
3. - Fine, thanks.
- How are you, Lan?
- Hi, Lan.
- I`m fine, thanks. How are you?
- Hello, Nam.
4. - Bye
- Fine, thanks. Goodbye.
- How are you?
- Good morning, children.
- We`re, thank you. How are you?
- Good morning, Miss Thu.


Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết : 2
speak and gramma

Ex1. Hãy sửa lỗi các câu sau:
1. We are fine, thanks you.
2. That is a eraser.
3. Where are you live?
4. I live in Le Loi street.
5. I`m ten year old.
6. What your name?
7. My name Long.
8. No, this is my bag.
9. I fine, thank.
10. How are you? I`m twelve.
Ex 2. Sắp xếp lại các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh:
1. live / do/ where / you?
2. not / is / this / book / my /.
3. in / Hue / live / I.
4. is / classroom / this / your?
5. book / your / close.
Ex3. Hoàn thành đoạn hội thoại:
a) Lan : Hello. My name`s .
What`s name?
Viet : .

b) chau: name?
Anh: Anh. What`s ?
Chau: Chau.
c) Mai: Hi. I Mai. What.......... ...name?
Loan: Hi. ........name .......... Loan. How ........ ........?
Mai: .......... .......... Thank ......... And you?
Loan: .......... ...........
Ex 4.
a) A: I live ......... Hang Dao street
Where ......... you live?
B: I ........ ....... Xuan Dieu street.
C: Where......... you........?
D: I ........ ......... Le Loi ........
........ do ....... .........?
C: ......... ......... ......... Hong Duc street.

b) Nam: What`s ......... ..........?
Long: My .......... ........ Long
Nam: Hi, Long. Where ........ you ..........?
Long: ....... ............ ...... Ngo Quyen street.
Nam: How ......... ........... you, Long?
Long: I ......... .......... years ..........


Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết : 3
grammar & reading

Ex 1. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:
1. Hello, .............. Kathy Morgan.
a) I b) I`m c) I is d) Am
2. My ............. Tom Brown.
a) name`s b) name c) names d) names are
3. ........... you a new pupil
a) is b) are c) isn`t d) am
4. This ......... my friend, Betty White.
a) are b) here c) am d) is
5. Hello, Betty. Are .......... also a new pupil here?
a) he b) she c) we d) you
6. No, I`m ........... . I`m at Lam Son high school.
a) no b) not c) none d) isn`t
Ex 2. Em hãy đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:
1. ................................................................? - My name`s Lan.
2. ................................................................? - I`m eleven.
3. ................................................................? - That is a clock.
4. ................................................................? - This is an eraser.
5. ................................................................? - I live on Le Lai street.
6 ................................................................? - I`m fine, thank you.
7. ................................................................? - Yes, that is my classroom.
8. ................................................................? - No. this isn`t my bag.
9. ................................................................? - I live in Hue.
10. ...............................................................? - It,` a waste basket.
Ex 3. Em hãy hoàn thành các mẩu đối thoại sau:
1. - Hello. My name`s Mai. ...........................?
- My name ............ Tom
- How .................... are you?
- .................... eleven years old. ............?
- ............... twelve.
- Where ...................... live?
- I live ................ Tran Hung Dao street.
2.- Good evening.
- .................. . How are you?
- Fine, thank ........... . And .............?
- Fine, thanks.
- Where ................. you .................? - I .................. Le Loi street.
Ex 4 . Dựa vào bảng ghi những người có mặt (in) và những người vắng mặt (out), cho biết những câu sau đây đúng (T) hay sai (F).
in
out

Miss MandyMr. Lee

Mr. Wilson


Mr. WatsonMiss. Dorra

Mr. Young


Miss. White1. Miss Mandy is in her office.
2. Mr. Wilson is not in his office.
3. Mr. Lee is in his office.
4. Mrs. Watson is not in her office.
5. Mr. Young is at home.
6. Four people are in the office.
7. Two people are not in the office.
8. Miss White and Miss Dorra are out office.
9. Two men are in the office.
10. Miss White and Miss Mandy are at home today.

Ngày soạn:
Ngày dạy :
Tiết : 4
lesson 4

Ex 1. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp để tạo thành câu hoàn chỉnh:
1. ........... Mr Nam a teacher? - Yes, .......... is.
2. What`s .............? It`s ........ eraser.
3. This is Hoa. ............. is a student.
4. Are ............. nurses? - Yes, we .............
5. Are you doctor? - Yes, .............. are.
6. Are you an engineer? - No, ..................... not.
7. What do you do? - ............... a student.
8. .............. is that? - .................... Linh.
9. No, it ............. It`s ........... armchair.
10. How many ................ are there in your house? - There .......... one desk.
Ex 2. Hãy điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ "TO BE":
1. I .......... Lan. I ........... a student. My brother and sister ............. teachers. My brother............ twenty- five years old. My sister ........... twenty - four years old. There ............ people in my family.
2. This ............ Thu. She ........... my friend.
3. We ............. in the yard.
4. Who ............. they?
5. What ............ those?
Ex 3. Trả lời các câu hỏi sau:
1. Is this your pen? - No, ..................................................
2. Are these her books? - Yes, ................................................
3. Are they doctors? - No, ..................................................
4. Is that his eraser? - Yes, ................................................
5. Is Nam a student? - No, .................................................
Ex 4. Hãy tìm một lỗi sai trong câu:
1. This is my sister. She is ten year old.
a b c d
2. What are you today? - I`m fine, thanks.
a b c d
3. What`s your address? - Flat 3, Crydon Road, Bexhill.
a b c d
4. That is no my book. Here it is.
a b c d
5. What do you spell your name? - L - A - N. Lan.
a b c d
6. I live on a city in Viet Nam.
a b c d

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết:5 leson 5 Gramar and Read

Ex 1. Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh:
1,her / is/ruler/ that?
..............................................................................................................
2, not/are/ those / book /my ?
..............................................................................................................
3, your / engineer / sister / is / an ?
................................................................................................................
4, are /doctors / brothers / your ?
................................................................................................................
5, his/ is /what / name ?

Ex 2. Hãy điền các tính từ sở hữu thích hợp vào chỗ trống:
1, What `s your name? .....................name is Xuan
2, He is a student. ....................name is Binh
3, They are engineers. ........................names are Tom and John
4, Is this .......................pen ? - Yes it my pen.
5, Lan is here . Those are ................................bags .

Ex 3. Hãy hoàn tất đoạn văn sau đây:
This ............my family. There.........................five people ..............my family. my father, my mother , my brother, my sister and me .We live ..................Quang Trung street .My father is forty years ..................He is.......................engineer . My mothe
 
Gửi ý kiến