Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giao an toan 10 hinh hoc co ban

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Lĩnh
Ngày gửi: 11h:47' 26-06-2008
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
Chuong 1: Vector
( Định nghia. (ti?t 1,2 (LT) + 3 (BT), ngày soạn 3.9.2007)
I. M?c dđích bài d?y:
- Ki?n th?c co b?n: N?m dđu?c dđ?nh nghia vector và nh?ng khái ni?m quan tr?ng liên quan dđ?n vector nhu: s? cùng phuong c?a hai vector, dđ? dài c?a vector, hai vector b?ng nhau,., hi?u dđu?c vector là m?t vector dđ?c bi?t và nh?ng qui u?c v? vector .
- K? nang: Bi?t d?ng m?t vector b?ng m?t vector cho tru?c và có m?t dđi?m dđ?u cho tru?c.
- Thái độ: cẩn thận.
- Tư duy: logic.
II. Phuong pháp:
- Thuy?t trình, k?t h?p th?o lu?n nhóm và h?i đáp.
- Phương tiện dạy học: SGK.
III. N?i dung và ti?n trình lên l?p:
Ho?t dđ?ng c?a Gv
Ho?t dđ?ng c?a Hs

1. Khái ni?m vector:
D?a vào hình v? Gv phân tích cho Hs th?y dđu?c hu?ng chuy?n dđ?ng c?a các phuong ti?n.và dđu?c bi?u di?n b?ng các mui tên, dđ? t? dđó dđi d?n chi?m linh tri th?c: "Vector là m?t dđo?n th?ng có hu?ng"
Ký hi?u: hay , .
Hoạt động (:
D?t v?n dđ? cho Hs b?ng tình hu?ng 1: V?i hai dđi?m A, B phân bi?t ta có dđu?c bao nhiêu vector có dđi?m dđ?u và dđi?m cu?i là A ho?c B?
2. Vector cùng phuong, vector cùng hu?ng:
Gv gi?i thi?u cho Hs hi?u th? nào là giá c?a m?t vector.
Hoạt động (:
D?t v?n dđ? cho Hs b?ng tình hu?ng 2: Hãy nh?n xét v? v? trí tuong dđ?i c?a các giá c?a các c?p vector trong hình 1.3 (SGK, trang 5)
D? t? đó đi đ?n dđ?nh nghĩa: Hai vector dđu?c g?i là cùng phuơng nếu giá c?a chúng song song ho?c trùng nhau.
Và n?u hai vector cùng phuong thì chúng ch? có th? cùng hu?ng ho?c ngu?c hu?ng.
* Nh?n xét: Ba đi?m phân bi?t A, B, C th?ng hàng khi và chi khi hai vector và cùng phuong.
Hoạt động (:
D?t v?n đ? cho Hs b?ng tình hu?ng 3: Hãy xác đ?nh xem kh?ng dđ?nh sau là đúng hay sai: n?u ba dđi?m phân bi?t A, B, C th?ng hàng thì hai vector và cùng hu?ng.
3. Hai vector b?ng nhau:
Gv gi?i thi?u dđ? dài c?a m?t vector, ký hi?u: 
Hai vector , du?c g?i là b?ng nhau n?u chúng cùng hu?ng và có cùng đ? dài. Ký hi?u: =.
Hoạt động (:
D?t v?ndđ? cho Hs b?ng tình hu?ng 4: G?i O là tâm hình l?c giácdđ?u ABCDEF. Hãy ch? ra các vector b?ng vector .
4. Gv gi?i thi?u cho Hs bi?t dđu?c khái ni?m v? vector không.


Quan sát hình v?.Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i.
Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i nhanh.


Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i nhanh.


Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i nhanh.

IV. C?ng c?:
+ Gv nh?c l?i các khái ni?m trong bài dđ? Hs kh?c sâu ki?n th?c.
+ D?n Btvn: 1, 2, 3, 4.
( T?ng và hi?u c?a hai vector. (Ti?t 4, 5 (LT) + 6 (BT), ngày soạn 8.9.2007)
I. M?c dđích bài d?y:
- Ki?n th?c co b?n: Cho hai vector, , d?ng dđu?c vector t?ng + theo dđ?nh nghia ho?c theo quy t?c hình bình hành. Ngu?i ta thu?ng g?i phép tóan tìm t?ng c?a hai vector là phép cộng hai vector, n?m dđu?c tính ch?t t?ng c?a hai vector, n?m dđu?c dđ?nh nghia c?a hi?u hai vector, ngu?i ta thu?ng g?i phép toán tìm hi?u c?a hai vector là phép tr? hai vector.
- K? nang: Bi?t v?n d?ng các công th?c sau dđ? gi?i tóan:
+ V?i ba dđi?m A, B, C b?t k? ta luôn luôn có:
. +=
. =-
+ I là trung dđi?m c?a AB ( +=
+ G là tr?ng tâm c?a tam giác ABC ( ++=
- Thái độ: cẩn thận.
- Tư duy: logic.
II. Phuong pháp:
- Thuy?t trình, k?t h?p th?o lu?n nhóm và h?i đáp.
- Phương tiện dạy học: SGK.
III. N?i dung và ti?n trình lên l?p:
* Kiểm tra bài cũ:
Cho và một điểm O hãy tìm điểm A sao cho .
* Vào bài mới:
Ho?t dđ?ng c?a Gv
Ho?t dđ?ng c?a Hs

1. T?ng c?a hai vector:
Gv dđua ra tình hu?ng trong SGK (hình 1.5) dđ? Hs tìm hi?u. (thuy?n s? di chuy?n theo ngu?i nào?)
Gv gi?i thi?u dđ?nh nghia phép c?ng hai vector:
"Cho hai vectơ và . Lấy điểm A tùy ý vẽ
 Khi đó vectơ được gọi là tổng của 2 vec tơ và . Ta kí hiệu tổng của 2 vec tơ và là 
Vậy 
Phép toán tìm tổng của hai vec tơ đó còn gọi là phép cộng vec tơ."2. Quy t?c hình bình hành:
Gv gi?i thi?u cho Hs quy t?c hình bình hành: "N?u ABCD là hình bình hành thì 

3. Tính ch?t c?a phép c?ng các vector:

Hoạt động (:
Gv hu?ng d?n Hs ki?m tra các tính ch?t c?a phép c?ng trên hình 1.8 (SGK)
4. Hi?u c?a hai vector:
Hoạt động (:
Hãy nh?n xét v? hu?ng c?a các vector và, và trên hình bình hành ABCD.
Hoạt động (:
Gv gi?i thi?u v?i Hs th? nào là hai vector dđ?i nhau qua ví d? 1 (SGK, trang 10). Hay yêu c?u Hs hãy ch? ra các c?p vector dđ?i nhau.
* D?nh nghia hi?u c?a hai vector:
Cho hai vectơ và . Ta gọi hiệu của hai vectơ và là vectơ +(- ) , Kí hiệu là : - 
Như vậy : - = +(-)
*Vậy với ba điểm O, A, B tùy ý. Ta có :

Chú ý :
+ Phép toán hiệu còn gọi là phép toán trừ vectơ
+ Quy tắc ba điểm :
Với ba điểm A , B , C bất kì
Ta có :

Chú ý :
+ Quy tắc ba điểm :
Với ba điểm A , B , C bất kì
Ta có :


5, Ap dụng :

Nếu I là trung điểm của AB . Ta có : 
Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi :

b. Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi 
Chứng minh: Do G là trọng tâm G AI (với AI là đường trung tuyến). lấy D là đường xuyênvới G qua I
 BDCG là hình bình hành
 Hs tr? l?i theo s? hi?u bi?t c?a mình.


Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i nhanh.


Quan sát và tr? l?i các câu h?i g?i ý c?a Gv dđua ra.
Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i nhanh.Hs th?o lu?n nhóm tr? l?i nhanh.

IV. C?ng c?:
+ Gv nh?c l?i các khái ni?m trong bài dđ? Hs kh?c sâu ki?n th?c.
+ D?n Btvn: 1..10.
( Tích của vector với một số. (ti?t 7(LT) + 8 (BT), ngày soạn: 10.9.2007)
I. M?c dđích bài d?y:
- Kiến thức cơ bản: Nắm được các tính chất của phép nhân vector với một số.
- K? nang:
+ Cho số k và vector, biết dựng vector k..
+ Sử dụng được điều kiện cần và đủ của hai vector cùng phương:
 và cùng phương ( Có số k để = k. (( )
+ Cho hai vector và không cùng phương và là vector tùy ý. Biết tìm hai số h và k sao cho = k. + h..
- Thái độ: cẩn thận.
- Tư duy: logic.
II. Phuong pháp:
- Thuy?t trình, k?t h?p th?o lu?n nhóm và h?i đáp.
- Phương tiện dạy học: SGK.
III. N?i dung và ti?n trình lên l?p:
* Kiểm tra bài cũ:
Nêu định nghĩa tổng 2 vectơ, hãy biểu diển + .
* Vào bài mới:
Ho?t dđ?ng c?a Gv
Ho?t dđ?ng c?a Hs

1. Định nghĩa:
Hoạt động (:
Cho ( . Yêu cầu Hs xác định độ dài và hướng của vector + .
Qua phần kiểm tra bài cũ trên ta có thể đi đến giới thiệu định nghĩa cho Hs như sau:
"Cho số k0. Tích của vectơ với số k là một vectơ. Ký hiệu là k , cùng hướng với nếu k > 0 ngược hướng với nếu k < 0 và có độ dài bằng 
Gv giới thiệu ví dụ 1 (SGK, trang 14) để Hs hiểu rõ định nghĩa trên.
2. Tính chất:
 Ta có :
k


1. =, (-1). = -.
Hoạt động (:
Hãy tìm vector đối của các vector k, 3 - 4.
3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm tam giác :
a. Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M bất kì ta có :

b . Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có:
.
Hoạt động (:
Hãy chứng minh các khẳng định trên là đúng. (Gv hướng dẫn Hs chứng minh).
4. Điều kiện để hai vector cùng phương:
Gv giới thiệu điều kiện này để Hs nắm được: " Điều kiện cần và đủ để hai vectơ và cùng phương là có một số thực k để "
* Nhận xét: ba điểm A, B, C, phân biêt thẳng hàng khi và chỉ khi có số k0 Để .
5. Phân tích một vector theo hai vector không cùng phương:
Cho hai vector và không cùng phương. Khi đó mọi vectơ đều phân tích được một cách duy nhất theo 2 vectơ và , nghĩa là có duy nhất cặp số k , h sao cho .
* Gv phân tích bài toán trong SGK,trang 16 để Hs hiểu rõ khái niệm này.Hs thảo luận nhóm trả lời nhanh.Hs thảo luận nhóm trả lời nhanh.Hs thảo luận nhóm trả lời nhanh và có sự hướng dẫn của Gv.
Hs quan sát cách phân tích của Gv để từ đó hình thành kỹ năng giải toán cho riêng mình.

IV. C?ng c?:
+ Gv nh?c l?i các khái ni?m trong bài dđ? Hs kh?c sâu ki?n th?c.
+ D?n Btvn: 1..9.


Các chủ đề tự chọn bám sát đối với CT chuẩn.
Hình học.
( Vector và các phép tính vector. (tiết 1, 2)
I. M?c dđích bài d?y:
- Ki?n th?c co b?n:
+ Nắm được các khái niệm: vector, sự bằng nhau của các vector, tổng và hiệu của hai vector, tích vetor với một số.
+ Nắm được tính chất của các phép toán vector.
+ Hiểu được định nghĩa tọa độ của điểm và tọa độ của vector đối với trục tọa độ và hệ trục tọa độ.
- K? nang: Biết cách xác định tọa độ của điểm, tọa độ của vector
- Thái độ: cẩn thận.
- Tư duy: logic.
II. Phuong pháp:
- Thuy?t trình, k?t h?p th?o lu?n nhóm và h?i đáp.
- Phương tiện dạy học: SGK.
III. N?i dung và ti?n trình lên l?p:
Hoạt động của Gv
Hoạt động của Hs

 Hoạt động (: (tiết 1)
1) Viết tọa độ của các vector sau:


2) Hãy vector dưới dạng khi biết tọa độ của vector lần lượt là: (2; -3), (-1
 
Gửi ý kiến