Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giao án thể dục lớp 9 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Hoá
Ngày gửi: 06h:41' 03-03-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
GIAÏO AÏN SÄ Ú: 01 TIÃÚT PPCT:1 - 2
TÃN BAÌI DAÛY: GÅÏI THIÃÛU CHÆÅNG TRÇNH - ÂH ÂN
Ngaìy soaûn: 4 / 9 / 05 Ngaìy daûy: Tuáön 1 ( Tæì 5 / 9 / 05 ( 10 / 9 / 05 ) Låïp:9
A- Muûc tiãu:- Giåïi thiãûu chæång trçnh thãø duûc låïp 9, biãn chãú täø chæïc táûp luyãûn.
- Än caïc näüi dung ÂHÂN taûi chäø. Triãøn khai âäüi hçnh 0-2-4, 0-3-6-9.Âi âãöu.
C- Sán baîi duûng cuû:
- Sán táûp
D- LÃN LÅÏP:
PHÁÖN
BAÌI TÁÛP
NÄÜI DUNG
ÂËNH LÆÅÜNG
TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC

PHÁÖN CHUÁØN BË
ÄØn âënh låïp:

Khåíi âäüng:


Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún nhiãûm vuû, yãu cáöu giåì hoüc.
Caïc âäüng taïc thãø duûc cå baín, xoay caïc khåïp.
10’
Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp.

PHÁÖN CÅ BAÍN
1-/ÄØn âënh chung âáöu nàm:

2-/ ÂHÂN:

* Giåïi thiãûu chæång trçnh:
- ÂHÂN:Än táûp, hoaìn thiãûn caïc kyî nàng âaî hoüc åí låïp 6 7 8.
- Thãø duûc: Baìi TD PTC 45 âäüng taïc .
- Âiãön kinh: Chaûy ngàõn, chaûy bãön, nhaíy cao, nhaíy xa, neïm boïng.
- Män thãø thao tæû choün:Âaï cáöu, boïng chuyãön, boïng âaï, båi. . .
* Biãn chãú täø chæïc táûp luyãûn, cæí caïn låïp, caïn sæû täø.
* Thäúng nháút mäüt säú yãu cáöu chung trong quaï trçnh hoüc táûp.
* Än pháön ÂHÂN taûi chäø: Än caïc näüi dung táûp hoüp haìng doüc, ngang, doïng haìng caïc cæû ly, chènh âäún caïc tæ thãú.
* Än pháön triãøn khai âäüi hçnh:Än caïc bæåïc thuûc hiãûn, táûp luyãûn hoaìn chènh triãøn khai caïc âäüi hçnh 0-2-4; 0-3-6-9.
* Än pháön âi âãöu:
- Än dáûm chán, âæïng laûi, äøn âënh KT tay, chán.
- Än âi âãöu thàóng,âäøi chán khi sai nhëp.
- Än âi âãöu voìng caïc hæåïng phaíi, traïi. ÄØn âënh haìng nguî, chènh âäún âäüi hçnh trong quaï trçnh âi.


15’10’


10’


15’


20’

Âäüi hçnh 4 haìng ngang,GV phäø biãún caïc näü dung, âiãöu khiãøn thæûc hiãûn viãûc biãn chãú låïp.
*************
*************


GV
-GV nãu caïc yãu cáöu, phán cäng tæìng täø thæûc hiãûn caïc näü dung, hæåïng dáùn låïp nháûn xeït ruït kinh nghiãûm.
-Täø chæïc än táûp theo tæìng täø toaìn bäü caïc näüi dung trãn, gv theo doîi, hæåìng âáùn chènh âäún kháøu lãûnh, kyî thuáût thæûc hiãûn.
- Goüi mäüt vaìi täø thæûc hiãûn tæìng näüi dung âaî än, hæåïng dáùn hs nháûn xeït, âaïnh giaï.

PHÁÖN KÃÚT THUÏC
Cuíng cäú:

Häöi tènh:

Xuäúng låïp:

- Nhàõc laûi caïc näüi dung quan troüng cuía caïc baìi táûp ÂHÂN âaî än.
-Thæûc hiãûn caïc âäüng taïc rung chán tay, hêt thåí sáu, thaí loíng têch cæûc.
- Nháûn xeït giåì hoüc, nghi thæïc xuäúng låïp.
10’
Âäüi hçnh 4 haìng ngang, GV âiãöu khiãøn låïp.

 PHÁÖN RUÏT KINH NGHIÃÛM, BÄØ SUNG:


GIAÏO AÏN SÄ Ú: 02 TIÃÚT PPCT: 3-4
TÃN BAÌI DAÛY: ÂH ÂN – CHAÛY NGÀÕN – CHAÛY BÃÖN
Ngaìy soaûn: 11 / 9 / 05 Ngaìy daûy:Tuáön 2( Tæì 12 / 9 / 05 ( 17 / 9 / 05 ) Låïp:9
A- Muûc tiãu:- Táûp baìi TDGG måïi.
- Luyãûn táûp caïc näüi dung ÂHÂN, chaûy ngàõn , chaûy bãön.
C- Sán baîi duûng cuû: Sán táûp.
D- LÃN LÅÏP:
PHÁÖN
BAÌI TÁÛP
NÄÜI DUNG
ÂËNH LÆÅÜNG
TÄØ CHÆÏC DAÛY HOÜC

PHÁÖN CHUÁØN BË
ÄØn âënh låïp:

Khåíi âäüng:


-Nháûn låïp, âiãøm danh, phäø biãún yãu cáöu giåì hoüc.
-Xoay caïc khåïp. Táûp baìi TDGG:
1- Tay ngæûc: TTCB  1 2  3 4
2- Læng buûng: TTCB 1 2 3 4
3-Vàûn mçnh: TTCB  1 2 3 4
4-Chán: TTCB 1 2 3 4
5-Toaìn thán: TTCB 1 2 3 4
25’
Âäüi hçnh 4 haìng ngang, caïn sæû âiãöu khiãøn låïp
 
Gửi ý kiến