Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án GDQP 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:10' 08-05-2008
Dung lượng: 278.0 KB
Số lượt tải: 804
Số lượt thích: 0 người
Giaïo aïn säú: 1
Tiãút: 1
Ngaìy thæûc hiãûn: / / 20
BAÌI 1: VIÃÛT NAM ÂAÏNH GIÀÛC GIÆÎ NÆÅÏC


A. Muûc tiãu:
1. Kiãún thæïc:
- Giåïi thiãûu män hoüc GDQP- AN låïp 10
- Viãût Nam âaïnh giàûc giæî næåïc
2. Kyí nàng:
- HS toïm tàõt âæåüc muûc tiãu, chæång trçnh män hoüc GDQP- AN låïp 10
- Nàõm âæåüc yï chênh caïc näüi dung pháön baìi
3. Thaïi âäü : Nghiãm tuïc trong hoüc táûp. Ghi cheïp baìi âáöy âuí.
B. Phæång phaïp: Thuyãút trçnh. Giaïo viãn láúy låïp hoüc âãø giåïi thiãûu näüi dung baìi giaíng.
C. Chuáøn bë:
Giaïo viãn: Giaïo aïn
Hoüc sinh: Viãút, våí ghi cheïp
D. Tiãún trçnh baìi giaíng:
I. PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU: Nháûn låïp, âiãøm danh
- Phäø biãún yï âënh huáún luyãûn
A. Muûc âêch, yãu cáöu
1. Muûc âêch:
- Laìm cho HS hiãøu vaì biãút phaït huy tinh tháön yãu næåïc, yï chê quáût cæåìng, truyãön thäúng chäúng ngoaûi xám, taìi thao læåüc âaïnh giàûc giæî næåïc cuía dán täüc Viãût Nam trong xáy dæûng vaì baío vãû Täø quäúc VNXHCN.
- Giaïo duûc yï thæïc traïch nhiãûm cuía mäùi cäng dán âäúi våïi nhiãûm vuû baío vãû Täø quäúc, tàng thãm loìng yãu næåïc, luän âãö cao caính giaïc træåïc moüi ám mæu phaï hoaûi cuía âëch. Sàôn saìng tham gia xáy dæûng læûc læåüng vuî trang goïp pháön cuîng cäú quäúc phoìng cuía âáút næåïc.
2.Yãu cáöu: HS nàõm âæåüc nhæîng näüi dung âaî hoüc vaì váûn duûng kiãún thæïc vaìo khi kiãøm tra
II. PHÁÖN CÅ BAÍN
NÄÜI DUNG:
A. LËCH SÆÍ ÂAÏNH GIÀÛC GIÆÎ NÆÅÏC CUÍA DÁN TÄÜC VIÃÛT NAM
1. Nhæîng cuäüc chiãún tranh giæî næåïc âáöu tiãn
Trong lëch sæí dæûng næåïc vaì giæî næåïc cuía dán täüc ta, væìa måïi dæûng næåïc, nhán dán ta âaî âæïng lãn chäúng giàûc ngoaûi xám. Cuäüc chiãún tranh giæî næåïc âáöu tiãn maì sæí saïch ghi laûi laì cuäüc khaïng chiãún chäúng quán Táön xám læåüc thãú kyí thæï III træåïc Cäng nguyãn. Báúy giåì haìng vaûn quán Táön tiãún vaìo nnæåïc ta. Nhán dán Vàn Lang dæåïi sæû laînh âaûo cuía Thuûc Phaïn âaî 10 nàm kiãn trç vaì anh duîng chiãún âáúu. Sæí cheïp ràòng: "Ngæåìi Viãût âãöu vaìo ræìng åí våïi cáöm thuï, khäng ai âãø cho quán Táön bàõt, hoü cuìng nhau cæí ngæåìi tuáún kiãût lãn laìm tæåïng âãø âãm âãm ra âaïnh quán Táön. Khi quán Táön suy yãúu, mãût moíi, ngæåìi Viãût táûp håüp læûc læåüng, täø chæïc chiãún âáúu âaïnh tiãu diãût nhiãöu âëch...", "Quán Táön thán phåi âáöy näüi, maïu chaíy âáöy säng, chuí tæåïng Âäö Thæ bë giãút, säú coìn laûi ruït chaûy vãö næåïc..."Sang thãú kyí thæï II træåïc Cäng nguyãn. An Dæång Væång xáy dæûng thaình Cäø Loa, chäúng Triãûu Âaì nhiãöu láön, nhæng do máút caính giaïc, cuäúi cuìng An Dæång Væång âaî âãø âáút næåïc råi vaìo tay giàûc. Tæì âáy, næåïc ta traíi qua hån 10 thãú kyí dæåïi aïch âä häü cuía phong kiãún Trung Hoa.
2. Cuäüc chiãún tranh giaình âäüc láûp (Thãú kyí I âãún thãú kyí X)
Dæåïi aïch thäúng trë cuía chnhs quyãön âä häü, traíi qua nhiãöu triãöu âaûi, boün phong kiãún phæång Bàõc luän tçm caïch vå veït cuía caíi, aïp bæïc vaì âäöng dán ta, biãún næåïc ta thaình quáûn, huyãûn cuía chuïng.
Nhán dán ta quyãút khäng chuûi khuáút phuûc, nãu cao tinh tháön báút khuáút kiãn cæåìng vaì bãön bè chooïng aïp bæïc boïc läüt, giæî gçn baín sàõc dán täüc vaì quyãút tám âæïng lãn âáúu tranh giaình âäüc láûp, tæû do. Tiãu biãøu laì cuäüc khåíi nghéa Hai Baì Træng, baì Triãûu, Lyï Bê, Triãûu Mai Phuûc, Mai Thuïc Loan, Phuìng Hæng...Vç thãú, nàm 906 nhán dán ta giaình quyãön tæû chuí. Tiãúp âoï, laì hai cuäüc chiãún tranh chäúng quán Nam Haïn xám læåüc dæåïi sæû laînh âaûo cuía Dæång Âçnh Nghãû (931) vaì Ngä Quyãön(938) Våïi chiãún thàõng Baûch Âàòng nàm 938, dán täüc giaình laûi âäüc láûp, tæû do cho Täø quäúc.
* Kãút luáûn baìi
III. KÃÚT THUÏC BAÌI GIAÍNG:
1. Hãû thäúng näüi dung âaî giaíng trong baìi
2. Hæåïng dáùn näüi dung cáön nghiãn cæïu
3. Nháûn xeït, âaïnh giaï kãút quaí âaî hoüc
4. Kiãøm tra váût cháút. Dàûn doì. Xuäïng låïp

Giaïo aïn säú: 2
Tiãút: 2
Ngaìy thæûc hiãûn: / / 20
BAÌI 1: VIÃÛT NAM ÂAÏNH GIÀÛC GIÆÎ NÆÅÏC (tiãúp)

A. Muûc tiãu:
1. Kiãún thæïc:
- Caïc cuäüc chiãún tranh giæî næåïc (TK X âãún cuäúi TK XIX)
- Cuäüc âáúu tranh giaíi phoïng dán täüc, láût âäø chãú âäü thuäüc âëa næía phong kiãún (TK XIX âãún 1945)
- Cuäüc khaïng chiãún chäúng Phaïp (1945-1954)
- Cuäüc khaïng chiãún chäúng Mé cæïu næåïc (1954-1975)
- Chiãún tranh baío vãû Täø quäúc sau nàm 1975
2. Kyí nàng:
- HS toïm tàõt âæåüc muûc tiãu, chæång trçnh män hoüc GDQP- AN låïp 10
- Nàõm âæåüc yï chênh caïc näüi dung pháön baìi
3. Thaïi âäü : Nghiãm tuïc trong hoüc táûp. Ghi cheïp baìi âáöy âuí.
B. Phæång phaïp: Thuyãút trçnh. Giaïo viãn láúy låïp hoüc âãø giåïi thiãûu näüi dung baìi giaíng.
C. Chuáøn bë:
Giaïo viãn: Giaïo aïn
Hoüc sinh: Viãút, våí ghi cheïp
D. Tiãún trçnh baìi giaíng:
I. PHÁÖN MÅÍ ÂÁÖU:
- Nháûn låïp, âiãøm danh
- Phäø biãún yï âënh huáún luyãûn
- Kiãøm tra baìi cuî
A. Muûc âêch, yãu cáöu
1. Muûc âêch:
- Laìm cho HS hiãøu vaì biãút phaït hy tinh tháön yãu næåïc, yï chê quáût cæåìng, truyãön thäúng chäúng ngoaûi xám, taìi thao læåüc âaïnh giàûc giæî næåïc cuía dán täüc Viãût Nam trong xáy dæûng vaì baío vãû Täø quäúc VNXHCN.
- Giaïo duûc yï thæïc traïch nhiãûm cuía mäùi cäng dán âäúi våïi nhiãûm vuû baío vãû Täø quäúc, tàng thãm loìng yãu næåïc, luän âãö cao caính giaïc træåïc moüi ám mæu phaï hoaûi cuía âëch. Sàôn saìng tham gia xáy dæûng læûc læåüng vuî trang goïp pháön cuîng cäú quäúc phoìng cuía âáút næåïc.
2.Yãu cáöu: HS nàõm âæåüc nhæîng näüi dung âaî hoüc vaì váûn duûng kiãún thæïc vaìo khi kiãøm tra
II. PHÁÖN CÅ BAÍN
NÄÜI DUNG:
3. Cuäüc chiãún tranh giæî næåïc (tæì thãú kyí X âãún cuäúi thãú kyí XIX)
Sau khi chiãún thàõng ngoaûi xám, Ngä Quyãön laìm vua, bàõt tay vaìo xáy dæûng nhaì næåïc âäüc láûp. Tæì âoï, traíi qua caïc triãöu âaûi: Âinh, Tiãön Lã, Lyï, Tráön, Häö vaì Lã Så (Tæì thãú kyí X âãún thãú kyí XV), quäúc gia thäúng nháút ngaìy dæåüc cuíng cäú, Næåïc Âaûi Viãût thåìi Lyï, Tráön vaì Lã Så våïi kinh âä Thàng Long laì mäüt quäúc gia cæåìng thënh åí Cháu AÏ. Âoï laì mäüt trong nhæîng thåìi kyì phaït triãøn ræûc råî nháút cuía âáút næåïc: Thåìi kyì vàn minh Âaûi Viãût.
Tuy nhiãn, trong giai âoaûn naìy, dán täüc ta váùn phaíi âæïng lãn âáúu tranh chäúng xám læåüc. Nàm 981, dæåïi sæû laînh âaûo cuía Lã Hoaìn nhán dán ta âaïnh tan cuäüc xám làng láön thæï nháút cuía quán Täúng. Thãú kyí XI, dæåïi triãöu Lyï, dán täüc ta mäüt láön næîa giaình âæåüc thàõng låüi veî vang trong cuäüc khaïng chiãún chäïng quán Täúng (1075-1077). Thãú kyí XIII, trong voìng 30 nàm(1258-1288) quán dán ta chiãún thàõng oanh liãût caí 3 láön chäúng quán Mäng-Nguyãn.Nhæîng chiãún thàõng láùy læìng åí Âäng Bäü Âáöu, Haìm Tæí, Chæång Dæång, Táy Kãút, Vaûn Kiãúp vaì Baûch Âàòng maîi maîi læu truyãön sæí saïch, luän laì niãöm khiãu haînh cuía dán täüc Viãût nam.
Âáöu thãú kyí XV, næåïc ta bë quán Minh xám læåüc, nhaì Häö laînh âaûo khaïng chiãún khäng thaình cäng, tuy váûy, phong traìo yãu næåïc váùn phaït triãøn räüng khàõp. Näùi báût laì cuäüc khåíi nghéa Lam Sån do Lã Låüi vaì Nguyãùn Traîi laînh âaûo. Sau 10 nàm khaïng chiãún kiãn trç nhán dán caí næåïc âaî giaình âæåüc thàõng låüi. Kãút thuïc bàòng tráûn Chi Làng- Xæång Giang näøi tiãúng nàm 1427.
Cuäúi thãú kyí XVIII, dán täüc ta 2 láön chäúng ngoaûi xám. Nàm 1785, quán Táy Sån dæåïi sæû chè huy taìi tçnh cuía Nguyãùn Huãû âaî láûp nãn chiãún thàõng Raûch Gáöm-Xoaìi Muït, âaïnh tan 5 vaûn quán Xiãm. Âáöu nàm xuán kyí dáûu (1789) quán ta dæåïi sæû laînh âaûo cuía Quang Trung - Nguyãùn Huãû âaïnh baûi taí tåi 29 vaûn quán xám læåüc Maîn Thanh cuìng beì luî Lã Chiãu Thäúng baïn næåïc. Lëch sæí dán täüc ghi thãm mäüt trang sæí haìo huìng våïi chiãún thàõng báút diãût: chiãún thàõng Ngoüc Häöi- Âäúng Âa.
4. Cuäüc âáúu tranh giaíi phoïng dán täüc láût âäø chãú âäü thuäüc âëa næía phong kiãún (thãú kyí XIX âãún nàm 1945)
Giæîa thãú kyí XIX, váûn maûng dán täüc ta âæïng træåïc mäüt thæí thaïch hiãøm ngheìo thæûc dán Phaïp tiãún haình xám læåüc næåïc ta. Thaïng 9/1858, taìu chiãún Phaïp näø suïng tiãún cäng Âaì Nàông, måí âáöu cuäüc chiãún tranh xám læåüc næåïc ta. Triãöu Nguyãùn tæìng bæåïc âáöu haìng giàûc âãún nàm 1884 thç hoaìn cäng nháûn quyãön âä häü cuía Phaïp. Khuáút phuûc træåïc triãöu âçnh nhaì Nguyãùn, nhæng thæûc dán Phaïp âaî váúp phaíi mäüt phong traìo khaïng chiãún säi näøi vaì bãön bè cuía nhán dán khàõp tæì Bàõc âãún Nam. Tiãu biãøu laì caïc cuäüc khåíi nghéa do Træång Cäng Âënh, Nguyãùn Trung Træûc, Âinh Cäng Traïng, Phan Âçnh Phuìng, Hoaìng Hoa Thaïm laînh âaûo. Phong traìo yãu næåïc âáöu thãú kyí XX phaït triãøn säi näøi, nhæng cuäúi cuìng âãöu tháút baûi. Nguyãn nhán cå baín do thiãúu sæû laînh âaûo cuía mäüt giai cáúp tiãn tiãún vaì chæa coï âæåìng läúi âuïng âàõn, phuì håüp våïi âiãöu kiãûn måïi cuía thåìi âaûi.
Nàm 1930, ÂCSÂD, âäüi tiãön phong cuía giai cáúp cäng nhán do laînh tuû Nguyãùn Aïi Quäúc saïng láûp laì mäüt sæû kiãûûn troüng âaûi, âaïnh dáúu mäüt bæåïc ngoàût vé âaûi cuía lëch sæí Viãût Nam. Dæåïi ngoün cåì veî vang cuía Âaíng, caïch maûng næåïc ta traíi qua caïc cao traìo Xä Viãút- Nghãû Ténh 1930-1931, phong traìo dán chuí âoìi tæû do cåm aïo vaì hoaì bçnh 1936-1939, phong traìo phaín âãú vaì phaït âäüng toaìn dán täøng khåíi nghéa 1940-1945, âènh cao laì thàõng låüi ræûc råî cuía Caïch maûng thaïng 8/1945 láûp ra næåïc Viãût Nam dán chuí cäüng hoaì.
5. Cuäüc khaïng chiãún chäúng Phaïp (1945-1954)
Ngaìy 23/9 /1945, âæûåc quán Anh giuïp sæïc, TD Phaïp khäng chëu tæì boí daî tám cai trë næïåc ta, laûi tràõng tråün gáy háún åí Saìi Goìn, måí âáöu cuäüc chiãún tranh xám læåüc láön thæï hai.
Dæåïi sæû laînh âaûo cuía Âaíng, nhán dán Nam Bäü anh duîng âæïng lãn chiãún âáúu, måí trang sæí måïi. Låüi dung luïc âáút næåïc ta âang chäöng cháút khoï khàn, beì luî âãú quäúc “âënh haîm ta vaìo thãú cä âäüc , buäüc ta phaíi âaïnh våïi nhiãöu keí thuì cuìng mäüt luïc”. Nhæng TW Âaíng vaì CT HCM âaî váûn duûng saïch læåüc taìi tçnh, kheïo leïo låüi duûng máu thuáùn näüi bäü cuía keí âëch, tranh thuí hoìa hoaîn våïi Phaïp, âáøy 20 vaûn quán Tæåíng vãö næåïc âãø chuáøn bë khaïng chiãún láu daìi våïi thæûc dán Phaïp.
Nhæng “chuïng ta caìng nhán nhæåüng thæûc dán Phaïp c
Avatar
soan bai nay theo giao an the duc ah. Phai theo mau giao an GDQP chu!
Avatar
mà tại sao lại không có bô môn GDQP nhỉ?
No_avatar
 Soạn g.án gì mà chẳng có phân tích, nêu vấn đề. Chép lại y trong sách thế hả bạn
No_avatar

dung vay sao ko co giao an GDQP nhi?

ma bay gio phai soan theo giao an moi day cac ban a.

khong nhu truoc dau

No_avatar
soan y nhu kieu cac mon khac y cung co 2 cot mot cua GV mot cua HS.
Avatar
Hôn
Avatar
Toi dang can SGV va SGK mon Giao duc quoc phong - An ninh nam hoc 2008-2009. sach moi ra nam  nay.
No_avatar

bài này viết theo font nào vậy?

 

No_avatar
hi2 chán thế!
No_avatar

sao ko co mon gdqp nhi?

cung ko tai duoc bai nay nua

 
Gửi ý kiến