Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lục Mạn Vân
Ngày gửi: 09h:14' 15-05-2019
Dung lượng: 16.1 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Bài 1:Nhậpvào 2 cạnhcủamộthìnhchữnhật. In ramànhìnhdiệntíchvàchu vi củanó.

Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Vara,b,s,c: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);
Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘);
Write(`Nhapchieudai=`); readln(a);
Write(`Nhapchieurong=`);readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln(`Dientichhinhchunhat la:’,s:6:2);
Writeln(`Chu vi hinhchu nhat:`,c:6:2);
Readln;
End.

Bài 2: Nhậpvàobánkínhcủahìnhtròn. In ramànhìnhdiệntíchvàchu vi củanó.

Program HINHTRON;
Uses Crt;
Varr,dt,cv:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(`TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:`);
Writeln(`------------------------------------------------------`);
Write (`Nhap ban kinh R=`); readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln(`Dientichhinhtron la:`,dt:6:2);
Writeln(`Chu vi hinhtron la:`,cv:6:2);
Readln;
End.

Bài 3:Tính tam giác: Nhậpvàobasốa,b,cbấtkì. Kiểmtraxemnócóthểlàđộdàibacạnh hay không, nếukhôngthì in ramànhình `Khong la bacanhcua mot tam giac`. Ngượclại, thì in diệntích, chu vi của tam giácramànhình.

Program TAMGIAC;
Uses crt;
Vara,b,c,s,p: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);
Writeln(`---------------------------------`);
Write(`nhap a =`);readln(a);
Write (`nhap b =`);readln(b);
Write(`nhap c =`);readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then

Begin
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Writeln(`Chu vi tam giac:`,2*p:4:2);
Writeln(`Dientich tam giac:`,s:4:2);
End
Else
Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khongphai la bacanhcua tam giac`);
Readln;
End.

Bài 4:Viếtchươngtrìnhgiảiphươngtrìnhbậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Vara,b,x:real;
Begin
Clrscr;
Writeln(`GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0`);
Writeln(`------------------------------------------------------------`);
Write (`Nhap a= `); readln(a);
Write (`Nhap b= `);readln(b);
If(a=0) then
If(b=0) then Writeln(` Phuong trinh co vo so nghiem`) Else
writeln(` Phuong tringvonghiem`)
Else
Writeln(`Phuong trinh co nghiem x=`,-b/a:4:2); Readln;
End.

Bài 5: Viếtchươngtrìnhgiảibấtphươngtrìnhbậc 1 (ax + b • 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Vara,b: real;
Begin
Clrscr;
Writeln(`GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0`);
Writeln(`----------------------------------------------------------------------`);
Write(`nhap a=`);readln(a);
Write(`nhap b=`);readln(b);
If a<>0 then
If a>0 then Writeln(`Bat phuongtrinh co nghiem: x>=`,-b/a:4:2) Else Writeln(`Bat phuongtrinh co nghiem: x<=`,-b/a:4:2)
Else
If b>=0 then Writeln(`Bat phuongtrinh co vo so nghiem`) Else writeln(`Bat phuongtrinhvonghiem`);
Readln;
End.
 
Gửi ý kiến