Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giao an 12.chuong 9.Hoa hoc va van de phat trien kinh te,xa hoi,moi truong

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Việt
Ngày gửi: 18h:33' 18-03-2009
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
Ngµy 18/03/2009
TiÕt 59
Bµi 43. ho¸ häc vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ
A.môc tiªu
1.Häc sinh biÕt
Vai trß cña ho¸ häc trong ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi qua t×m hiÓu vÒ Ho¸ häc víi n¨ng l­îng vµ nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng...
2.Häc sinh vËn dông
HS liªn hÖ thùc tÕ khi häc ho¸ häc
B. chuÈn bÞ
c.tiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng 1:
GV ®Æt c©u hái vµ yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn,sau ®ã GV tãm t¾t l¹i néi dung
-N¨ng l­îng vµ nhiªn liÖu cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ?

I.VÊn ®Ò n¨ng l­îng vµ nhiªn liÖu
1.N¨ng l­îng vµ nhiªn liÖu cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ?
-Mäi ho¹t ®éng con ng­êi ®Òu cÇn n¨ng l­îng
-Nhiªn liÖu khi bÞ ®èt ch¸y sinh ra n¨ng l­îng


Ho¹t ®éng 2:
GV ®Æt c©u hái vµ yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn:
§Ó ®¹t môc tiªu lµ n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc n¨ng l­îng nh»m ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng,xu thÕ ph¸t triÓn n¨ng l­îng cho t­¬ng lai lµ g×?
-HS th¶o luËn sau ®ã GV ®óc rót ra kÕt luËn

2.Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra vÒ n¨ng l­îng vµ nhiªn liÖu?
§Ó ®¹t môc tiªu lµ n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc n¨ng l­îng nh»m ®¹t ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng,xu thÕ ph¸t triÓn n¨ng l­îng cho t­¬ng lai lµ:
-khai th¸c sö dông nhiªn liÖu it g©y « nhiÔm moi tr­êng nh­ nhiªn liÖu hçn hîp than ®¸ than ho¸ häc,..chÕ ho¸ dÇu má.
-Ph¸t triÓn n¨ng l­îng h¹t nh©n
-Ph¸t triÓn thuû n¨ng l­îng
Sö dông n¨ng l­îng mÆt trêi lµ nguån n¨ng l­îng cã thÓ t¸i sinh kh«ng bao giê c¹n kiÖt;Dïng Hi®ro lµm nhiªn liÖu,®©y lµ thø nhiªn liÖu s¹ch lÝ t­ëng,..
Sö dông n¨ng l­îng hiÖu qu¶ cao h¬n ë tõng gia ®×nh,c¸c khu c«ng nghiÖp,c¸c c«ng tr×ng c«ng céng,giao th«ng.Ph¸t ®éng phong trµo tiÕt kiÖm n¨ng l­îng s©u réng,..


Ho¹t ®éng 3:
GV nªu c©u hái,yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn:
§Ó gi¶ quyÕt vÊn ®Ò n¨ng l­îng cho t­¬ng lai,ho¸ häc cïng c¸c ngµnh khoa häc kh¸c ®ang ph¸t triÓn theo xu h­íng nµo?
HS th¶o luËn,sau ®ã GV kh¸i qu¸t l¹i
3.Ho¸ häc gãp phÇn gi¶ quyÕt vÊn ®Ò n¨ng l­îng vµ nhiªn liÖu nh­ thÕ nµo?
§Ó gi¶ quyÕt vÊn ®Ò n¨ng l­îng cho t­¬ng lai,ho¸ häc cïng c¸c ngµnh khoa häc kh¸c ®ang ph¸t triÓn theo h­íng:
-Nghiªn cøu,sö dông c¸c nhiªn liÖu Ýt ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng nh­ dïng hi®ro lµm nhiªn liÖu,®©y lµ thø nhiªn liÖu s¹ch,lÝ t­ëng dïng cho ngµnh hµng kh«ng,du hµnh vò trô ,tªn l÷a,luyÖn kim ,ho¸ chÊt.
N©ng cao hiÖu qu¶ c¸c qu¸ tr×nh chÕ ho¸,sö dông nhiªn liÖu,qu tr×nh tiÕt kiÖm nhiªn liÖu
- ChÕ t¹o c¸c vËt liÖu chÊt l­îng cao cho ngµnh n¨ng l­îng nh­ vËt liÖu chÕ t¹o pin mÆt trêi cã hiÖu suÊt cao...Ho¹t ®éng 4:
GV tæ chøc cho c¶ líp th¶o luËn vÒ vai trß cña vËt liÖu ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ:
Ho¹t ®éng 5:
GV ®Æt c©u hái th¶o luËn,yªu cÇu c¶ líp nghiªn cøu:VÊn ®Ò vËt liÖu ®ang ®Æt ra cho nh©n lo¹i nh­ thÕ nµo?
II.VÊn ®Ò vËt liÖu
1.Vai trß cña vËt liÖu ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
HS nªu lªn quan ®iÓm cña m×nh
2.VÊn ®Ò vËt liÖu ®ang ®Æt ra cho nh©n lo¹i
VÊn ®Ò vËt liÖu ph¸t triÓn theo h­íng:
-KÕt hîp gi÷a kÕt cÊu vµ c«ng dông
-Lo¹i h×nh cã tÝnh ®a n¨ng
-Ýt nhiÓm bÈn
-Cã thÓ t¸i sinh
TiÕt kiÖm n¨ng l­îng
-BÒn,ch¾c ,®Ñp
-C¸c lo¹i khoang chÊt,dÇu má,khÝ thiªn nhiªn.
-Kh«ng khÝ,n­íc
-Tõ c¸c lo¹i ®éng,thùc vËt..


Ho¹t ®éng 6:
GV ®Æt c©u hái th¶o luËn cho c¶ líp:
Ho¸ häc gãp phÇn gi¶ quyÕt vÊn ®Ò vËt liÖu cho t­¬ng lai nh­ thÕ nµo?
3.Ho¸ häc gãp phÇn gi¶ quyÕt vÊn ®Ò vËt liÖu cho t­¬ng lai
Ho¸ häc kÕt hîp víi c¸c ngµnh khoa häc trong lÜnh vùc kÜ thuËt vËt liÖu ®ang nghiªn cøu vµ khai th¸c nh÷ng vËt liªu míi cã träng l­îng nhÑ,®é bÒn cao vµ cã c«ng n¨ng ®Æc biÖt nh­:
-VËt liÖu c«mpzit
- VËt liÖu hçn hîp chÊt v« c¬ vµ hîp chÊt h÷u c¬
-VËt liÖu hçn hîp nano

d. cñng cè:
1.GV ra bµi tËp vÒ nhµ: sè1,2,3,4
2.dÆn häc sinh däc tr­íc bµi Ho¸ häc vµ vÊn ®Ò x· héi
Ngµy 18/03/2009
TiÕt 61
Bµi 45 Hãa häc vµ vÊn ®Ò m«i tr­êng
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc
HiÓu ¶nh h­ëng cña ho¸ häc ®èi víi m«i tr­êng sèng (khÝ quyÓn, n­íc, ®Êt) BiÕt vµ vËn dông mét sè biÖn ph¸p ®Ó bµo vÖ m«i tr­êng trong cuéc sèng hµng ngµy.
2. KÜ n¨ng
- BiÕt ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ cña m«i tr­êng.
- BiÕt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc tõ néi dung bµi häc, tõ kiÕn thøc ®· biÕt, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc qua b¨ng h×nh, hinh vÏ.
II. ChuÈn bÞ
T­ liÖu tranh ¶nh, h×nh vÏ, ®Üa h×nh.... vÒ:
1) ¤ nhiÔm m«i tr­êng.
2) Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng sèng ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi.
III tiÕn tr×nh d¹y häc
I. ¤ nhiÔm m«i tr­êng.
1. ¤ nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ.
* Ho¹t ®éng 1 (kho¶ng 7 phót).
GV yªu cÇu HS:
- Nªu mét sè hiÖn t­îng « nhiÔm kh«ng khÝ mµ em biÕt.
- Rót ra nhËn xÐtvÒ kh«ng nhÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm vµ t¸c h¹i cña nã.
GV nªu vÊn ®Ò ®Ó HS tiÕp tôc gi¶i quyÕt:
- VËy nguån nµo g©y « nhiÔm m«i tr­êng?
- Nh÷ng chÊt ho¸ häc nµo th­êng cã trong kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm vµ g©y ¶nh h­ëng tíi ®êi sèng cña sinh vËt nh­ thÕ nµo?
HS thu thËp c¸c th«ng tin tõ bµi häc, tõ c¸c nguån kh«ng vµ th¶o luËn.
HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn nhãm, th¶o luËn toµn líp vµ rót ra kÕt luËn.
GV nhËn xtÐ vµ hoµn thiÖn.
HS lÊy thÝ dô minh häa
2. ¤ nhiÔm m«i tr­êng n­íc
* Ho¹t ®éng 2 (7 phót)
GV yªu cÇu HS: ®äc tµi liÖu, vµ tõ c¸c th«ng tin kh¸c, tr¶ lêi c¸c c©u hái:
- Nªu mét sè hiÖn t­îng « nhiÔm nguån n­íc.
- Rót ra nhËn xÐt vÒ n­íc s¹ch, n­íc bÞ « nhiÔm vµ t¸c h¹i cña nã.
- VËy nguån g©y « nhiÔm n­íc do ®©u mµ cã?
- Nh÷ng chÊt ho¸ häc nµo th­êngcã trong n­íc bÞ « nhiÔm vµ g©y ¶nh h­ëng tíi ®êi sèng cña sinh vËt nh­ thÕ nµo?
HS tù ®äc c¸ nh©n, th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra.
GV h­íng dÉn HS th¶o luËn vµ hoµn thiÖn.
3. ¤ nhiÔm m«i tr­êng ®Êt
* Ho¹t ®éng 3 (kho¶ng 7 phót)
GV yªu cÇu HS: ®äc tµi liÖu vµ tõ c¸c th«ng tin kh«ng , tr¶ lêi c¸c c©u hái:
- Nªu mét sè hiÖn t­îng « nhiÔm nguån ®Êt.
- Rót ra nhËn xÐt vÒ ®Êt bÞ « nhiÔm vµ t¸c h¹i cña nã.
- Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm ®Êt
- Nh÷ng chÊt ho¸ häc nµo th­êng cã trong ®Êt bÞ « nhiÔm vµ t¸c h¹i cña nã.
HS tù ®ä néi dung bµi häc, th¶o luËn vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra.
GV ®iÒu khiÓn vµ hoµn thiÖn.
Chó ý: GV cã thÓ ph©n c«ng 1 - 2 nhãm cïn cïng chuÈn bÞ mét vÊn ®Ò vÒ néi dung, tranh ¶nh, t­ liÖu... vµ tr×nh bµy tr­íc líp. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ®Ó hoµn thiÖn néi dung cÇn n¾m v÷ng.
II. B¶o vÖ m«i tr­êng trong cuéc sèng vµ häc tËp ho¸ häc
1. NhËn biÕt m«i tr­êng bÞ « nhiÔm.
* Ho¹t ®éng 4 (kho¶ng 4 phót)
GV nªu vÊn ®Ò: B»ng c¸ch nµo cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc m«i tr­êng bÞ « nhiÔm?
Nhãm HS suy nghÜ, ®äc th«ng tin trong bµi häc ®Ó tr¶ lêi c©u hái vµ nªu c¸c ph­¬ng ph¸p vµ cã thÝ dô cô thÓ ngoµi néi dung SGK.
HS th¶o luËn vµ rót ra nh÷ng nhËn biÕt chñ yÕu.
KÕt luËn:
Mét sè c¸ch nhËn biÕt m«i tr­êng bÞ « nhiÔm:
- Quan s¸t mµu s¾c, mïi.
- §ïn mét sè ho¸ chÊt ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ion g©y « nhiÔm b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc.
- Dïng c¸c dông cô ®o nh­ nhiÖt kÕ, s¾c kÝ, m¸y ®o pH... ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é, c¸c ion vµ ®é pH cña ®Êt, n­íc...

3. Xö lÝ chÊt « nhiÔm nh­ thÕ nµo?
* Ho¹t ®éng 5 (kho¶ng 12 phót)
GV nªu t×nh huèng cô thÓ vµ yªu cÇu HS ®­a ra ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt. HS ®äc thªm th«ng tin trong SGK, quan s¸t h×nh vÏ thÝ dô vÒ xö lÝ n­íc th¶i, khÝ th¶i trong c«ng nghiÖp.
HS ph©n tÝch t¸c dông ë mçi c«ng ®o¹n vµ viÕt ph­¬ng tr×nh PTHH nÕu cã.
HS rót ra nhËn xÐt chung vÒ mét sè biÖn ph¸p cô thÓ trong s¶n xuÊt, ®êi sèng:
- Xö lÝ khÝ th¶i
- Xö lÝ chÊt r¾n th¶i
- Xö lÝ n­íc th¶i
GVnªu t×nh huèng cô thÓ vµ yªu cÇu HS vËn dông ®Ó xö lÝ chÊt th¶i khi lµm thÝ nghiÖm trªn líp hoÆc trong giê thùc hµnh.
HS rót ra c¸ch chung xö lÝ chÊt th¶i trong phßng thÝ nghiÖm lµ:
B­íc 1: Ph©n lo¹i chÊt th¶i, x¸c ®Þnh tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña mçi lo¹i.
B­íc 2: Chän c¸ch xö lÝ cho phï hîp dùa vµo tÝnh chÊt ho¸ häc cña mçi chÊt hoÆc lo¹i chÊt.
B­íc 3: Xö lÝ.
KÕt luËn:
§Ó xö lÝ chÊt th¶i theo ph­¬ng ph¸p ho¸ häc, cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt vËt lÝ, tÝnh chÊt ho¸ häc cña mçi chÊt th¶i ®Ó chän chÊt khö cho phï hîp.

* Ho¹t ®éng 6 (kho¶ng 5 phót). Cñng cè, ®¸nh gi¸.
GV yªu cÇu HS tãm t¾t néi dung chÝnh bµi häc.
HS lµm bµi tËp 1,2,3 ngay t¹i líp.
GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm c¸ nh¸ nh©n hoÆc nhãm HS thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao trong qu¸ tr×nh häc tËp.
IV. H­íng dÉn gi¶ bµi tËp trong SGK
4.a) Chän A. Dïng n­íc v«i trong (d­) lµ tèt nhÊt.
b) V× n­íc v«i rÎ tiÒn, dÔ kiÕm, gi÷ l¹i c¸c ion ë d¹ng r¾n do t¹o thµnh c¸c hi®roxit kh«ng tan. HS tù viÕt c¸c.
5. a) §èi víi c¸c khÝ cã tÝnh axit Cl2, CO2, H2S, SO2, NO2, HCl v× cã ph¶n øng t¹o thµnh muèi.
b) §èi víi khÝ cã ph¶n øng víi thuèc tÝm: C2H4, C2H2.
c) §èi víi khÝ cã tÝnh baz¬ NH3
HS tù viÕt PTHH
6. Do cã ph¶n øng: Hg + S HgS ( ®en)nªn ta cã thÓ gom vµ khö ®éc Hg mét c¸ch dÔ dµng.
H2S + Na2CO2 NaHCO3 + NaHS NaHS + O2(kk) NaOH + S
Fe2O3 + 3H2S Fe2S3 + 3H2O Fe2S3 + 3O2(kk) 2Fe2O3 + 6S
a.HiÖn t­îng ®ã chøng tá trong kh«ng khÝ ®· cã khÝ H2S.
b.H2S + Pb(NO3)2 PbS ®en + 2HNO3
34 239
x 0,3585

Nång ®é H2S trong kh«ng khÝ lµ : 0,0255 mg/l
Sù nhiÔm bÈn H2S v­ît møc cho phÐp v× hµm l­îng cho phÐp lµ 0,01 mg/l

No_avatar

Giáo  án này quá sơ sài.

 
Gửi ý kiến