Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

GA nghề tin 11[LTQTNO1]

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vnduc11@gmail.com
Người gửi: Văn Ngọc Đức
Ngày gửi: 19h:47' 27-09-2010
Dung lượng: 212.5 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
Ngµy so¹n: 18. 9. 2007 N. gi¶ng-tuÇn 3 : 17-23. 9. 2007
TiÕt 1 - Bµi 1. lµm quen víi nghÒ tin häc v¨n phßng.
I. Môc tiªu
- BiÕt vÞ trÝ, vai trß vµ triÓn väng cña nghÒ.
- BiÕt môc tiªu, néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p häc tËp nghÒ.
- BiÕt c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng trong nghÒ.
II. §å dïng d¹y häc
- GV : bµi so¹n, tµi liÖu tham kh¶o, m¸y chiÕu.
- HS: SGK, vë ghi, USB.
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh líp - kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò
3. Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña trß

I. Giíi thiÖu.
1/ Tin häc vµ øng dông cña tin häc trong ®êi sèng
§V§: Trong thê ®¹i ngµy nay ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi ngoµi 3 nh©n tè c¬ b¶n lµ: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, nguån lao ®éng vµ vèn ®Çu t­ cßn cÇn biÕt khai th¸c nguån tµi nguyªn th«ng tin mét c¸ch hiªu qu¶. §©y chÝnh lµ môc tiªu cña tin häc.
- C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn ( kÐo theo sù ra ®êi cña c¸c c«ng cô lao ®éng míi trong ®ã cã nh÷ng thay ®æi to lín cña c«ng t¸c v¨n phßng.Nghe, ghi bµi

2/ Tin häc víi c«ng t¸c v¨n phßng.
( M« t¶ c¸ch thøc ho¹t ®éng v¨n phßng truyÒn thèng víi c¸c c«ng cô gi¶n ®¬n cho häc sinh biÕt ®­îc.
( NÕu sö lÝ c¸c c«ng viÖc theo c¸ch phæ th«ng, con ng­êi sÏ gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n g×?
( M¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng më ra ng÷ng kh¶ n¨ng g×?
- Tr­íc ®©y c«ng viÖc v¨n phßng ®­îc lµm mét c¸ch thñ c«ng do ®ã ph¶i lµm viÖc vÊt v¶, mÊt nhiÒu thêi gian mµ hiÖu qu¶ kh«ng cao.
- M¸y tÝnh ra ®êi ®· t¹o ra mét c¸ch thøc hoµn toµn míi trong ho¹t ®éng v¨n phßng gióp cho hµng nói c«ng viÖc cña v¨n phßng trë nªn ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶ cao.
- M¸y tÝnh nèi m¹ng cho phÐp sö dông chung tµi nguyªn, më ra kh¶ n¨ng hîp t¸c vµ truy cËp vµo kho th«ng tin khæng lå cña nh©n lo¹i.
- Nghiªn cøu tµi liÖu theo c¸c nhãm, tr¶ lêi c©u hái:
- Ghi bµi


3/ Vai trß vµ vÞ trÝ cña tin häc v¨n phßng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- Ngµy nay hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng trong v¨n phßng ®Òu liªn quan ®Õn m¸y vi tÝnh.
- Hµng ngµy hµng triÖu ng­êi lµm c«ng t¸c v¨n phßng trªn kh¾p thÕ giíi sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶, kinh tÕ h¬n.


Nghe, ghi bµi


II. Ch­¬ng tr×nh nghÒ tin häc v¨n phßng.
Bao gåm:
Më ®Çu.
HÖ ®iÒu hµnh Windows.
HÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Word.
Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel.
Lµm viÖc trong m¹ng côc bé
T×m hiÓu nghÒ.Nghe, ghi bµi

III. Ph­¬ng ph¸p häc tËp nghÒ.
- KÕt hîp häc lÝ thuyÕt víi thùc hµnh, tËn dông tèt c¸c giê thùc hµnh.
- Chó träng ph­¬ng ph¸p tù häc vµ häc tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau.
- T¨ng c­êng ý thøc lµm viÖc céng t¸c
- Tr­íc khi thùc hµnh cÇn nghiªn cøu kÜ c¸c yªu cÇu cña bµi thùc hµnh.


Nghe, ghi bµi


IV. An toµn vÖ sinh lao ®éng
- Môc tiªu an toµn vÖ sinh lao ®éng lµ b¶o vÖ søc khoÎ ng­êi lao ®éng, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng.
- T­ thÕ ngåi tho¶i m¸i sao cho kh«ng ph¶i ngÈng cæ, ng­íc m¾t nh×n mµn h×nh. Kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn mµn h×nh tõ 50 - 80 cm
- VÞ trÝ ®Æt m¸y tÝnh sao cho ¸nh s¸ng kh«ng chiÕu th¼ng vµo mµn h×nh vµ kh«ng chiÕu th¼ng vµo m¾t. Kh«ng lµm viÖc qu¸ l©u víi m¸y tÝnh.
- HÖ thèng d©y diÖn, c¸c c¸p nãi m¸y tÝnh ph¶o gän gµng vµ dÈm b¶o c¸ch ®iÖn tèt.
Nghe, ghi bµiIv. cñng cè vµ bµi tËp.
- Tin häc cã øng dông s©u réng trong ®êi sèng x· héi nãi chung vµ ho¹t ®éng v¨n phßng nãi riªng.
- Mäi ngµnh nghÒ ®Òu cã quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng.Ngµy so¹n: 18. 9. 2007 N. gi¶ng-tuÇn 3 : 17-23. 9. 2007
TiÕt 2 - Bµi 2. hÖ ®iÒu hµnh windows.
I. môc tiªu
- BiÕt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña giao diÖn hÖ ®iÒu hµnh Windows.
- BiÕt c¸c thao t¸c víi chuét, c¸c thµnh phÇn mét cöa sæ vµ thao t¸c víi cöa sæ,
- H×nh thµnh phong c¸ch lµm viÖc chuÈn mùc, thao t¸c døt kho¸t.
II. §å dïng d¹y häc
- GV : bµi so¹n, tµi liÖu tham kh¶o, m¸y chiÕu.
- HS: SGK, vë ghi, USB.
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh líp - kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: Theo em tin häc ®· lµm thay ®æi c«ng t¸c v¨n phßng ngµy nay nh­
thÕ nµo?
3. Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña trß

I. Kh¸i niÖm H§H vµ H§H Windows.
1. HÖ ®iÒu hµnh lµ g×?
* Kh¸i niÖm: Lµ tËp hîp c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc tæ chøc thµnh mét hÖ thèng víi nhiÖm vô b¶o ®¶m t­¬ng t¸c gi÷a ng­êi dïng víi m¸y tÝnh, cung cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn vµ dÞch vô ®Ó ®iÒu phèi viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c tµi nguyªn cña m¸y, tæ chøc khai th¸c chóng mét c¸ch thuËn tiÖn vµ tèi ­u.
- H§H Windows cã m«i tr­êng ®å ho¹, t¹o ra c¸ch thøc lµm viÖc trùc quan, sinh ®éng.
Nghe, ghi bµi


2/ Thao t¸c víi chuét.
+ Di chuét (Mouse move)
+ Nh¸y chuét (Click): Nh¸y nót tr¸i chuét mét lÇn råi th¶ ngãn tay
+ Nh¸y ®óp chuét (Double click): nh¸y nhanh liªn tiÕp nót tr¸i chuét 2 lÇn.
+ Nh¸y nót ph¶i chuét (Right click): Nh¸y nót ph¶i chuét mét lÇn råi th¶ ngãn tay
+ KÐo th¶ chuét (Drag and drop): NhÊn gi÷ phÝm tr¸i chuét ®ång thêi di chuyÓn con trá chuét tíi vÞ trÝ n¸o ®ã råi th¶ tay.Nghe, ghi bµi


3/ M«i tr­êng Windows.
a/ Cöa sè, b¶ng chän.
( Sö dông m¸y chiÕu giíi thiÖu vÒ cöa sæ vµ c¸c b¶ng chän.
- Ng­êi sö dông thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc th«ng qua c¸c cöa sæ.
- Mçi ch­¬ng tr×nh øng dông cã mét cöa sæ lµm viÖc víi hÖ thèng. Nh­ng tÊt c¶ c¸c cöa sæ cã nhiÒu thµnh phÇn chung.
Thanh tiªu ®Ò(Tile Bar): cho biÕt tªn ch­¬ng tr×nh ®ang ch¹y vµ bªn ph¶i cã c¸c nót cùc tiÓu, cùc ®¹i, ®ãng cöa sæ.
Thanh thùc ®¬n (Menu): gåm c¸c b¶ng chän chøa c¸c lÖnh ®Ó lµm viÖc.
Thanh c«ng cô: chøa c¸c nót biÓu t­îng lÖnh gióp lµm viÖc nhanh h¬n.
C¸c thanh cuèn
( Quan s¸t h×nh 2.1, h·y chØ ra c¸c thµnh phÇn chung cña mäi cöa sæ trong Windows.
( T×m hiÓu b¶ng chän trªn h×nh 2.2 vµ thanh c«ng cô chuÈn trªn h×nh 2.3.
( Cã thÓ thªm hoÆc bít c¸c nót lÖnh trªn thanh c«ng cô chuÈn b»ng c¸ch nh¸y nót ph¶i chuét vµo thanh c«ng cô chuÈn, chän Custommize … vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÇn thiÕt.

Nghe, quan s¸t h×nh chiÕu, ghi bµi, ®äc s¸ch gi¸o khoa.b/ B¶ng chän Star vµ thanh c«ng viÖc.
( Sö dông m¸y chiÕu giíi thiÖu vÒ b¶ng chän Star vµ thanh c«ng viÖc.
- Nh¸y nót Star ( XuÊt hiÖn b¶ng chän chøa mäi nhãm lÖnh cÇn thiÕt ®Ó b¾t ®Çu sö dông Windows.
- Thanh c«ng viÖc: Mçi lÇn ch¹y mét ch­¬ng tr×nh hay më mét cöa sæ, mét nót ®¹i diÖn cho ch­¬ng tr×nh hay cöa sæ ®ã xuÊt hiÖn trªn thanh c«ng viÖc.


Nghe, quan s¸t h×nh chiÕu, ghi bµi.c/ ChuyÓn ®æi cöa sè lµm viÖc.
( Sö dông m¸y chiÕu giíi thiÖu vÒ c¸ch chuyÓn ®æi cöa sæ lµm viÖc.
- Windows cho phÐp ch¹y nhiÒu øng dông cïng lóc, tuy nhiªn t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét cöa sæ lµm viÖc ®­îc më trªn mµn h×nh, ®Ó chuyÓn ®æi cöa sæ lµm viÖc, thùc hiÖn theo c¸ch sau:
Nh¸y vµo biÓu t­îng ch­¬ng tr×nh muèn më t¹i thanh c«ng viÖc.
Nh¸y vµo vÞ trÝ bÊt k× trªn cöa sæ muèn kÝch ho¹t.Nghe, quan s¸t h×nh chiÕu, ghi bµi.Iv. cñng cè vµ bµi tËp.
- Nh¾c l¹i c¸c thµnh phÇn cña mét cöa sæ.
- C¸ch chuyÓn ®æi cöa sæ lµm viÖc.
- Nghiªn cøu tµi liÖu chuÈn bÞ cho giê thùc hµnh.

Ngµy so¹n: 18. 9. 2007 N. gi¶ng-tuÇn 3 : 17-23. 9. 2007
TiÕt 3 - thùc hµnh.
I. môc tiªu
- Lµm chñ c¸c thao t¸c víi chuét, lµm viÖc trong m«i tr­êng Windows, ph©n biÖt ®­îc c¸c ®èi t­îng trong Windows.
- Sö dông ®­îc c¸c thµnh phÇn cña mét cöa sæ, thao t¸c thµnh th¹o víi c¸c cöa sæ øng dông cña Windows: phãng to, thu nhá, di chuyÓn.
II. §å dïng d¹y häc
- GV : bµi so¹n, tµi liÖu tham kh¶o, m¸y chiÕu.
- HS: SGK, vë ghi, USB.
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh líp - kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸c chøc n¨ng chÝnh cña H§H, liÖt kª vµ m« t¶ c¸c thao t¸c víi
chuét.
- M« t¶ c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét cöa sæ.
3. Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña trß

( Chia c¸c nhãm HS thùc hµnh, nªu yªu cÇu giê thùc hµnh.
1. Vµo/ra hÖ thèng.
( Sö dông m¸y chiÕu thùc hiÖn c¸c thao t¸c vµo/ra hÖ thèng. Víi mçi môc cÇn giíi thiÖu chi tiÕt ®Ó häc sinh hiÓu râ.
§¨ng nhËp hÖ thèng:
Sö dông tµi kho¶n (Account) gåm tªn(User name) vµ mËt khÈu (Password):
- NhËp tªn vµ mËt khÈu vµo « t­¬ng øng, nhÊn OK
- Nh¸y ®óp chuét vµo mét sè biÓu t­îng ë mµn h×nh nÒn.
Ra khái hÖ thèng.
- Nh¸y chuét vµo nót Start.
- Chän Turn Off (hoÆc Shut Down) ( chän tiÕp c¸c môc sau:
+ Stand By: T¾t m¸y t¹m thêi.
+ Turn Off (hoÆc Shut Down): T¾t m¸y.
+ Restart: N¹p l¹i hÖ ®iÒu hµnh.
+ Hibernate: L­u toµn bé tr¹ng th¸i ®ang lµm viÖc hiÖn thêi tr­íc khi t¾t m¸y.
( Theo dâi vµ h­íng dÉn thªm cho c¸c nhãm
Thùc hµnh c¸c thao t¸c trªn m¸y.


2. Thao t¸c víi chuét.
- Di chuyÓn chuét.
- Nh¸y phÝm tr¸i chuét.
- Nh¸y phÝm ph¶i chuét.
- Nh¸y ®óp chuét.
- KÐo th¶ chuét.

Thùc hµnh c¸c thao t¸c víi chuét, ®ång thêi kh¸m ph¸ m«i tr­êng Windows.


3/ T×m hiÓu ý nghÜa c¸c biÓu t­îng chÝnh trªn mµn h×nh Windows råi ®iÒn vµo b¶ng ë trang 15 (SGK - NghÒ tin häc).
§iÒn tªn cho c¸c biÓu t­îng

4/ Më mét cöa sæ bÊt k× vµ gäi tªn mét sè thµnh phÇn chÝnh cña cöa sæ ®ã.
Thùc hµnh c¸c thao t¸c víi cöa sæ.


( KiÓm tra theo c¸c nhãm


5/ Më mét cöa sæ bÊt k× vµ vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c víi cöa sæ.
( KiÓm tra theo c¸c nhãm
Thùc hµnh c¸c thao t¸c víi cöa sæ.Iv. cñng cè vµ bµi tËp.
- NhËn xÐt vÒ bµi thùc hµnh cña HS, rót kinh nghiÖm cho giê sau.
- Xem l¹i tµi liÖu.Ngµy so¹n: 25. 9. 2007 N. gi¶ng-tuÇn 4 : 24-30. 9. 2007
TiÕt 4 - Bµi 3. lµm viÖc víi tÖp vµ th­ môc.
I. môc tiªu
- HiÓu ®­îc c¸ch tæ chøc th«ng tin ph©n cÊp trªn ®Üa.
- BiÕt ®­îc c¸c thao t¸c víi tÖp vµ th­ môc,
II. §å dïng d¹y häc
- GV : bµi so¹n, tµi liÖu tham kh¶o, m¸y chiÕu.
- HS: SGK, vë ghi, USB.
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh líp - kiÓm tra sÜ sè
2. KiÓm tra bµi cò: M« t¶ c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n trong giao diÖn H§H Windows, chøc
cña tõng lo¹i.
3. Bµi míi

Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña trß

I. Tæ chøc th«ng tin trong m¸y tÝnh.
( Sö dông m¸y chiÕu më cöa sæ Explorer giíi thiÖu vÒ tæ chøc c¸c tÖp trªn ®Üa.
- H§H tæ chøc c¸c tÖp trªn ®Üa thµnh c¸c th­ môc. Mçi th­ môc l¹i chøa c¸c tÖp hoÆc c¸c th­ môc con.
- Th­ môc ®­îc tæ chøc ph©n cÊp, møc trªn cïng gäi lµ th­ môc gèc, tõ th­ môc gèc l¹i t¹o ra c¸c th­ môc con ( gäi lµ tæ chøc c©y.


Nghe, quan s¸t h×nh chiÕu, ghi bµi.


II. Lµm viÖc víi tÖp vµ th­ môc.
(Víi mçi thao t¸c, sö dông Projector chiÕu thao t¸
 
Gửi ý kiến