Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đồ dùng dạy học dễ làm , ít tốn nhưng hiệu hiệu quả cao

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ng Duc Tuan (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:00' 11-10-2008
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
A. ÂÀÛT VÁÚN ÂÃÖ
Âäö duìng daûy hoüc (âäö duìng daûy hoüc ) laì táûp håüp caïc âäúi tæåüng váût cháút (máùu váût, mä hçnh , så âäö , tranh aính , …âæåüc GV sæí duûng våïi tæ caïch laì nhæîng phæång tiãûn âiãöu khiãøn hoaût âäüng nháûn thæïc cuía HS .Âäúi våïi HS âäö duìng daûy hoüc laì nhæîng nguäöìn tri thæïc phong phuï laì nhæîng phæång tiãûn giuïp hoü lénh häüi tri tri thæïc vaì reìn luyãûn caïc ké nàng ké xaío , thu nháûn thäng tin mäüt caïch âáöy âuí , roî raìng , laìm sinh âäüng näüi dung hoüc táûp , náng cao hæïng thuï män hoüc vaì phaït triãøn nàng læûc nháûn thæïc , âàûc biãût laì nàng læûc quan saït, tæ duy. Gàõn thæûc tiãøn vaìo tæ duy træìu tæåüng Nhæ váûy , coï thãø noïi coï yï nghéa ráút quan troüng trong daûy hoüc noïi chung vaì bäü män toaïn cáúp hai noïi riãng, noï goïp pháön náng cao hiãûu quaí cuía quaï trçnh vaì laì mäüt thaình pháìn khäng thãø thiãúu cuía ph/tiãûn daûy hoüc
Cáûp nháût tinh tháön naìy ngaình GD âaî trêch haìng ngaìn tè âäöng cho cäng viãûc trang bë thiãút bë âäö duìng daûy hoüc . Tuy nhiãn åí bäü män Toaïn chè âaïp æïng pháön naìo våïi nhæîng duûng cuû , âäö duìng thæåìng duìng . Âi sáu vaìo tæìng tiãút hoüc váún âãö sæí duûng hay laìm âäö duìng daûy hoüc nhæ thãú naìo âãø mang laûi hiãûu quaí âoï laì yãúu täú âàûc biãût quan troüng khi giaïo viãn täø chæïc caïc hoaût âäüng hocü táûp cuía HS
Trong chuyãn âãö naìy chuïng täi xin âãö cáûp âãún “ Tênh hiãûu quaí cuía viãûc sæí duûng vaì laìm âäö duìng daûy hoüc ”
B . NÄÜI DUNG
Cäng taïc chuáøn bë :
GV cáön xem xeït danh muûc âäö duìng daûy hoüc coï liãn quan âãún bäü män åí phoìng thiãút bë , coï thãú GV måïi biãút duûng cuû naìo, âäö duìng gç phuûc vuû cho tiãút hoüc naìo, âån vë kiãún thæïc naìo . Chuï yï ghi vaì säø âäö duìng daûy hoüc cuía caïc nhán, giaïo aïn . Cäng viãûc naìy âæåüc chuáøn bë åí âáöu nàm hoüc .
Liãn hãû våïi caïn bäü phoìng thiãút bë mæåün , traí âuïng thåìi gian , chuï yï daình thåìi gian váûn hanìh thæí ,sæí duûng thaình thaûo
Våïi nhæîng tiãút hoüc coï thãø duìng âäö duìng daûy hoüc maì phoìng thiãút bë chæa coï GV cäú gàõng suy nhé tæû laìm . Laìm âæåüc âiãöu naìy GV váön raì soaït chæång trçnh, näüi dung åí SGK , räöi coï thãø chia nhoïm cuìng laìm hoàûc caï nhán tæû laìm. Chuï yï âãún tênh khoa hoüc , êt täún kinh phê , tênh hiãûu quaí vaì tênh tháøm mé …
Vãö phêa HS táút caí caïc duûng cuû hoüc táûp phaíi âæåüc sàõm sàôn åí âáöu nàm hoüc , cuîng coï khi HS cuîng tham gia vaìo viãûc laìm âäö duìng daûy hoüc
Phán loaüi âäö duìng daûy hoüc :
a) Tranh, aính , hçnh veî ….
b) Caïc loaûi baíng : - Baíng læåïi
- Baíng âuûc läù
- Baíng säú, baíng âiãön säú chæî, baíng tênh ( MTÂT)
c) Thæåïc : ãke , âo âäü daìi , âo goïc , giaïc kãú , tia säú(tæû laìm )
d) Váût tháût , váût tæåüng træng , váût taûo hçnh(mä hçnh) …
e) Phim , âeìn chiãúu
g) Caïc loaüi âäö duìng tæû laìm khaïc
3. Biãûn phaïp thæûc hiãûn :
a) Våïi viãûc sæí duûng tranh, aính, hçnh veî : Nhçn chung åí SGK Toaïn âæåüc thãø hiãûn dæåïi tãn baìi hoàûc caïc baìi táûp mang haìm yï giaïo duûc lëch sæí ….. chênh caïc hçnh, aính naìy laìm cho HS tçm toìi , suy nghé hæåïng giaíi âaïp .
Vê duû:
AÍnh chuûp “quang caính phaïo hoa “ caïc tia phaïo hoa láûp thanìh goïc ( SGK T2 låïp 7 trang 71)
Hçnh veî caïi compa thãø hiãûn goïc (SGK T2 låïp 7 trang 73)
Hçnh veî coï tênh váûn duûng vaìo thæûc tãú , Váûn âäüng viãn åí tæ thãú chuáøn bë chaûy thç goïc taûo båíi baìn chán våïi màût âáút laì bao nhiãu âäü ( SGK T2 låïp 7 trang )
AÍnh chuûp “âæåìng thàóng song song , âæåìng thàóng vuäng goïc trong thæûc tãú “ (SGK táûp1 hçnh hoüc 7 tr80)
Tranh veî mäüt ngæåìi duìng thæåïc ãke âãø veî hai âæåìng
thàóng vuäng goïc ( tr 83)
Tranh thãø hiãûn mãûnh âãö nãúu ….thç …(tr99)
Hçnh veî vãö tam giaïc vuäng âäöng daûng , tam giaïc âäöng daûng
( SGK táûp2 hçnh hoüc 8 :
Tranh veî nhàòm giåïi thiãûu caïc hçnh khäúi ..(tr93 , 95,97,101..)
AÍnh chuûp Hai baính âaì vaì caïc tiãúp tuyãún chung (SGK táûp2
hçnh hoüc 9 Tr119)
Mäüt æïng duûng vãö tiãúp tuyãún cuía âæåìng troìn khi laìm âoaûn
âæåìng cong cuía âæåìng ráy xe læía (SGK táûp2 hçnh hoüc 9 tr 125)…
Nhçn chung caïc daûng tranh , aính , hçnh veî âæåüc trçnh baìy coï taïc duûng âàût váún âãö cho baìi hoüc. Nhæ vê duû trãn âaî dáùn: “Quang caính phaïo hoa” cho HS hçnh aính cuía goïc láûp thaình båíi hai tia
 
Gửi ý kiến