Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

dethihocky1-9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hoàng Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:56' 14-12-2009
Dung lượng: 8.1 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người


KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN : TIẾNG ANH
Đề chính thức
Thời gian làm bài : 45 phút
I.Choose the best words to complete the sentences :
advertisement - traditional – interesting – tropical – aspect
1.What ………………of learning English do you find most difficult ?
2.I saw your school’s …………………….on TV last night .
3.The Aodai is the ……………………...dress of Vietnamese women .
4.The journey to Ba’s village is very …………………….
5.Malaysia enjoys ………………climate .
II. Matching the questions in A with the answers in B :
1.Where’s your hometown ? a. Not really. Some sports are so violent .
2.What’s your favorite type of clothing ? c.That ‘s a good idea !
3.You like watching sports , don’t you ? d.It’s to the south of the city .
4.Why don’t we visit Hung Temple ? e.Jeans . They’re very modern and fashionable.
1+……………, 2+……………, 3+…………….., 4+………………..,
III. Do as directed :
1.Lan can not speak English as well as her sister. (Viết lại câu bắt đầu với Lan wishes……..)
........................................................................................................................................................................
2.Students must do their homework carefully . (Chuyển câu sang thể bị động)
........................................................................................................................................................................
3.“ I’m having a wonderful here”, Maryam said to Nga. (Chuyển câu sang lời nói gián tiếp )
........................................................................................................................................................................
4.She doesn’t like watching news,………………………….? (Hoàn thành câu hỏi đuôi )
5.We (know)………………………each other since we were in Grade 6.(Cung cấp thì đúng của động từ )
6.Mr Thanh will leave for Singapore ………....5.00 pm ……………September 22nd (Dùng giới từ đúng).
IV. Read the advertisement and answer with true (T) of fasle (F)

…………1.The school is on the ground floor .
…………2.If you don’t know any English word, You cannot study here .
…………3.You can begin to study from November 3.
…………4.There are claases available from 1:00 pm to 4:00 pm
V.Write complete sentences with the words given :
1.It / be / necessary / secondary students / wear / uniform /school.
........................................................................................................................................................................
2.Yesterday morning , we / visit / Uncle Ho’s Mausoleum / Ba Dinh Square .
........................................................................................................................................................................
3.I/ interested / learn / English .
........................................................................................................................................................................
4.My sister / hate / listen / folk music .
........................................................................................................................................................................


THE END
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN : TIẾNG ANH
Đề chính thức
Thời gian làm bài : 45 phútI.Choose the best words to complete the sentences : ( 2,5ms)
1 câu đúng 0,5 đ
1. aspect 2. advertisement 3. traditional 4 .interesting 5. tropical

II. Matching the questions in A with the answers in B :(2ms)
1 câu đúng 0,5 đ
1 + d 2+ e 3+ a 4+b
III. Do as directed (1,5ms)

1 câu đúng 0,25 đ
1.Lan wishes she could speak English as well as her sister .
2.Homework must be done carefully ( by students )/ Homework must be carefully done (by students)
3.Maryam said to Nga she was having a wonderful time there .
4.She doesn’t like watching news , does she ?
5. We have known each other since we were in Grade 6
6.Mr Thanh will leave for Singapore at 5:00 pm on September 22nd.

IV. Read the advertisement and answer with true (T) of fasle (F)(2ms)

1 câu đúng 0,5 đ
1 . T 2. F 3. T 4. F
V.Write complete sentences with the words given ( 2ms)
1 câu đúng 0,5 đ

1.It is necessary for secondary students to wear uniforms to school .
2.Yesterday morning , we visited Uncle Ho’s Mausoleum and Ba Dinh Square .
3. I am interested in learning English
4. My sister hates listening to folk music .


THE END
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓