Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

đé thi tiếng Anh giữa ky 1 lớp 5 ( có File nghe)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tầm
Người gửi: Vũ Xuân Bách
Ngày gửi: 11h:01' 01-11-2020
Dung lượng: 10.3 MB
Số lượt tải: 971
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ 1 LỚP 5 NĂM 2020
MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN
I. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án
Complete the sentence with the correct word.
far; crowded; village; island; come; modern; flat; floor;
1. Our city is very big and__________.
2. The__________is beautiful and quiet.
3. Do you like living in an__________?
4. How__________is it from here to your countryside?
5. My house is on the tenth__________of Dai Lien Tower.
6. The city is so__________and polluted.
7. How often do you__________back to your hometown?
8. Linda lives in__________19, on the eighth floor of Diamond Tower.
Reorder the word to make correct sentence.
1. do/ does/ the/ in/ she/ morning?/ What
................................................................................................
2. does/ do/ he/ What/ morning?/ in/ the
................................................................................................
3. I/ in/ usually/ the/ play/ afternoon./ volleyball
................................................................................................
4. always/ morning/ do/ I/ exercise/ the/ in/ morning.
................................................................................................
5. her/ dinner/ mother/ always/ at night./ cooks/ Jennie
................................................................................................
Circle the correct answer.
1. Last night I go/ went to Hoa’s birthday party.
2. We played many games and did/ worked some sports, too.
3. Hoa invited all of her classmates to/ for her birthday party.
4. We played/ sang “Happy birthday” and danced, too.
5. We had lots of funny/ fun at the party last night.
Read and do the task followed.
My name is David. I live in Berlin, Germany. Last week, my family and I spent the summer holiday on my grandparents’ farm in the countryside. It was so far from Berlin. First, we took a taxi to the airport. Then we went by plane. Everything on the farm was great. The weather was good. It was cool and sunny. We went to the farm and watered the plants. I helped my grandmother to get milk from cows, too. I found this job interesting. I did it every day until the end of the holiday. My parents liked walking on the farm and feeding sheep. We went back home yesterday.
Read and decide if each statement is true or false.
1. David is from America. ......................
2. He spent his summer holiday on his parents’ farm. ......................
3. He went to the farm with his friends. ......................
4. They took a taxi to the airport. ......................
5. The weather was cool and sunny when they were 
ĐÁP ÁN
Complete the sentence with the correct word.
1 - modern; 2 - village; 3 - island; 4 - far;
5 - floor; 6 - crowded; 7 - come; 8 - flat;
Reorder the word to make correct sentence.
1 - What does she do in the morning?
2 - What does he do in the morning?
3 - I usually play the volleyball in the afternoon.
4 - I always do morning exercise in the morning.
5 - Jennie always cooks her dinner at night.
Circle the correct answer.
1 - went; 2 - did; 3 - to; 4 - sang; 5 - fun;
Read and do the task followed.
1 - False; 2 - False; 3 - False; 4 - True; 5 - True;
II. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án
I. Listening:
Task 1: Listen and match
a b c 


d e 
0
Task 2: Listen and tick
1. What will they do this Sunday?
A. B. C. 
2. What will he do this weekend?
A. B. C. 
3. Where will he go this weekend?
A. B. C. 
4. What will they do in the afternoon?
A. B. C. 
II. Reading and writing
Task 1: Match the sentences
1.What’s your address ? a. I always do morning exercise
2.What’s the village like ? b. twice a week
3.What do you do in the morning ? c. It’s small and quiet
4.How often do you have English ? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street
Task 2: Put the words in order.
1.will / the countryside / I / in / be. ………………………………………………………..
2.went to / Phu Quoc / island / I. ………………………………………………………..
3.do / tomorrow / what / will / you ? ………………………………………………………..
4.did / on / go / where / holiday / you ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓