Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

de thi hoc sinh gioi tieng anh 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thúy Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:06' 01-11-2010
Dung lượng: 12.6 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục
Thành phố Việt Trì
đề Thi chọn HSG lớp 9 Năm học 2005- 2006
Môn : tiếng anh ( Phần trắc nghiệm )


Hãy chọn phương án trả lời đúng và điền dấu X vào phiếu trả lời:
Could you do me a(n)………….. and post this letter?
A, help B, promise C, aid D, favor
No one helped him, he did it …………… .
A, himself all B, all by himself
C, by all himself D, by himself all
Do you ………… my turning the television on now?
A, disapprove B, want C, mind D, object
You …………. better be careful not to miss the train!
A, would B, had C, should D, did
Don’t be too hard on him, he’s doing the job …………… .
A, he can as best B, as he can best
C, as best he can D, best as he can
Who was the first person …………… the accident?
A, to see B, who sees C, seeing D, saw
7. They sat down to a …………… meal.
A, five- coursed B, five- courses
C, five- course’s D, five- course
I am ………….. forgetting her name. What’s she called?
A, keep B, tend to C, always D, usually
That bag looks very heavy. …………… carry it for you?
A, Am I going to B, Shall I
C, Will I D, Would I
He is very much looking forward ………….. visiting your country.
A, to B, with C, by D, at
What is your ………… fruit?
A, preferred B, best C, favorite D, like
Would you mind …………. your book?
A, if I borrow B, mine borrowed
C, me to borrow D, if I borrowed
He said he …………. return the book and I hope he keeps his word.
A, will B, would C, should D, can
I can’t help …………. at him when I see his funny face.
A, to laugh B, laugh C, laughing D, being laughed
During the fourteen- day cruise, seven will be spent ………… sea, and seven in port.
A, at B, by C, to D, over
These papayas …………….. rather hard.
A, sense B, feel C, touch D, taste
17. He wishes he …………. bad mark at Math today. A, doesn’t get B, gets C, won’t get D, didn’t get
18. I’d rather you …………. in here.
A, don’t smoke B, smoke C, didn’t smoke D, won’t smoke
19.The man who lives opposite us sometimes comes …………. for a cup of coffee.
A, on B, over C, off D, to
20.The fruit tasted sweet, rather …………… a peach.
A, like B, more C, as D, similar
21. Paul is a very …………… character, he is never relaxed with strangers.
A, self- confident B, self- conscious
C, self- satisfied D, selfish
22. I didn’t see anyone but I felt as though I …………….. .
A, was being watched B, have been watched
C, am being watched D, am watched
23. What …………. honest boy he is!
A, a B, the C, an D. some
24. There was a small room into …………. we all crowded.
A, it B, where C, that D, which
25. Shhh. I hear someone ………… in the distance. Do you hear it, too?
A, shouting B, shouted C, to shout
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓