Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

đề ôn tập tiếng anh 5 học kì II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Phong
Ngày gửi: 20h:05' 02-10-2017
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 1591
Số lượt thích: 0 người
Đề luyện tập thi học kì II lớp 5
I.Chọn đạp án đúng(A,B,C hoặc D) điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
1. What are you going ……………. tomorrow?
A. to do B. do C. did D. doing
2. They ……………. swimming last Saturday.
A. go B. going C. went D. goes
3. He should go to the ……………. because he has a toothache.
A. dentist B. nurse C. teacher D. doctor
4. What’s the matter ……………. you? ~ I have a cold.
A. to B. with C. from D. in
5. How many seasons are ……………. in England?
A. these B. those C. they D. there
6. It’s often ……………. in the rainy season.
A. cold B. warm C. rainy D. sunny
7.……………. the weather like in spring?
A. When’s B. Where’s C. Who’s D. What’s
8. She always ……………. to school by bike.
A. went B. is going C. go D. goes
9. He ……………. football in the yard now.
A. plays B. is play C. playing D. is playing
10.The students often travel to school ……………. bike.
A. by B. in C. with D. on
II.Chọn những từ cho sẵn trong khung điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại.Nam: I’m very ……………., Mom.
Mom: What’s the (2) ……………. with you, son?
Nam : I have a (3) …………….. I have a headache, too.
Mon: You should (4) ……………. some aspirins and you shouldn’t go (5)
……………..
III.Xếp các từ sau thành câu có nghĩa.
1. Going / we / to / are / Do Son / next weekend / visit.
____________________________________________.
2. Fly / he / the / wants / kite / to.
____________________________________________.
3. Doctor / see / you / the / should.
____________________________________________.
4. My / anything / didn’t / mother / buy.
____________________________________________.
5. The / is / warm / spring / in / weather?
____________________________________________.
IV.Đọc đoạn văn sau và trả lợi câu hỏi ở dưới.
Last Sunday, Lan didn’t go to school, but she went to her friend’s birthday party.
She got up early in the morning, went to the shop, and bought some gifts and flowers.Then, she went to her friend’s house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. She danced beautifully, sang many songs, and told a lot of interesting stories. Allher friends were there too. They played many games such as hide - and - seek,skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally,the party came to an end. They said goodbye to each other and went home late in the evening.
1.Where did Lan go last Sunday?
_________________________________.
2.What did she buy for her friend?
_________________________________.
3.What did she do at the party?
_________________________________.
4. Did they enjoy themselves a lot?
_________________________________.
5. When did they go home?
_________________________________.
V.Chọn từ khác bằng cách khoanh vào đáp án đúng(A,B,C hoặc D)
1. A. windy B. cloudy C. sky D. rainy
2. A. fever B. matter C. toothache D. cough
3. A. mouth B. arm C. health D. eye
4. A. summer B. spring C. season D. winter
5. A. village B. bus stop C. railway station D. airport
6. A.football B.badminton racket C. volleyball D. table-tennis
VI.Tìm lỗi vá sửa lỗi thành câu đúng.
1. What’s the matter by you?
__________________________________.
2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday party.
__________________________________.
3. He likes watching TV. He watch it every day.
__________________________________.
4. Mai is writeing a letter at the moment.
__________________________________.
5. I play sometimes football in the afternoon.
__________________________________.
VII.Chọn và khoanh vào từ đúng A, B, hoặc C để phù hợp ở các câu.
a. In __________, it is warm and beautiful.
A. summer B. winter C. spring.
b. She __________ to the doctor. She has a fever.
A. shouldn’t B. should goes C. should go.
c. What _________ Tom do last night?
A. does B. did C. was.
d. ___________ is going to travel to Hanoi? Mrs Brown.
A. where B. when C. who.
e
 
Gửi ý kiến