Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ I LỚP 8 - CÓ ĐÁP ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Minh
Ngày gửi: 07h:48' 23-10-2010
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 5175
Số lượt thích: 0 người
Trường T..H.C.S Giang Phong = = = = = (= = = = = =
đề khảo sát chất lượng giữa học kì I
năm học 2010 – 2011 (Đề chẵn)
Môn tiếng anh 8 (Thời gian làm bài : 45 phút)


Full name:
Class:

(Đề gồm 40 câu. Học sinh khoanh tròn trực tiếp vào đáp án chọn trong đề. Không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển)
I. Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại trong mỗi câu sau.
A. equipment B. socket C. customer D. sentence
A. enough B. brought C. ought D. course
A. choose B. kitchen C. chemical D. chore
A. buffalo B. wisdom C. clothes D. rope
A. match B. sauce pan C. transmit D. safety
II. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.
Yesterday, I ……… to the cinema.
A. go B. will go C. went D. gone
On the left …… the picture, you can see his grandmother, Jane Cryer.
A. to B. from C. on D. of
She fell and hurt ………
A. her B. herself C. himself D. myself
Let’s go to the theater this evening.
A. Let us B. Let me C. You should D. Would you like
They ……… buy a new car next month.
A. are going to B. will C. ( D. A & B
My sister and I ……… the cartoons on TV every Saturday last summer.
A. watch B. watched C. watches D. watching
Water ……… at 1000 C.
A. boil B. boiling C. boils D. is boiling
I live ……… 20 Oxford Street.
A. at B. in C. on D. from
Her new glasses change her ………..
A. appear B. appearance C. appears D. appearances
I tried ……… her name but I couldn’t.
A. remember B. remembering C. to remember D. remembered
I ……… badminton but I don’t time have for it now.
A. use to play B. used to playing C. use to playing D. used to play
He decided ………. what would happen.
A. to stay and see B. staying and seeing C. to stay and seeing D. saying and see
He was late, but fortunately his friends waited for him.
A. luckily B. magically C. cruelly D. lately
You …….. write on the walls.
A. have to B. must C. don’t have to D. must not
Are Christ going to close his shop early ……..?
A. last night B. tonight C. last month D. yesterday
III. Tìm lỗi sai trong mỗi câu sau.
That man is (A) going to gets (B) wet because (C) he doesn’t (D) have an umbrella.
Once when I was (A) ten, I used to get sick (B) and went (C) to (D) the hospital.
Lan is (A) not going to (B) buy a big (C) house yesterday (D).
Nam doesn’t have to (A) take his (B) medicine yesterday because (C) he was better (D).
We took all (A) the rubbish outside (B) and burn (C) it (D).
IV. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng cho mỗi thông tin.
Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.
Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made her new clothes for her, but poor Little Pea had none.
However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.
As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry he girl who owned it. Of course the shoe
 
Gửi ý kiến