Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đảo ngữ - Inversion (Exercises + Keys)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọ
Ngày gửi: 00h:12' 01-08-2013
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 5636
Số lượt thích: 2 người (Ngô Thị Kim Hồng, Nguyển Văn A)
INVERSION
Để nhấn mạnh ý nào trong câu mà mình muốn diễn đạt, ta dùng phép đảo ngữ. Thông thường, phép đảo ngữ được thực hiện bằng cách đưc một trạng từ hoặc một cụm trạng ngữ ra đầu câu, đồng thời đảo trợ dộng từ hay động từ khiếm khuyết lên trước chủ ngữ hoặc tự dộng thêm trợ động từ “DO/ DOES” cho câu ở thì hiện tại hay “DID” cho câu ở thì quá khứ.
V + S + V + O
Cấu trúc của câu nhấn mạnh bắt đầu bằng: Only, Only by, Never, Until, Not until, Not only, No sooner, In no circumstances(chẳng trong trường hợp nào), in no where else(chẳng có ở một nơi nào khác), No longer, Only when (chỉ khi)... E.g: We can never live without air and water.
=> Never can we live without air and water. (Không bao giờ chúng ta có thể sống được nếu không có không khí và nước). Eg: She never eats out ==> Never does she eat out. Đảo từ với câu điều kiện: 1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1 a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If” Eg: If it should rain tonight, I will stay at home ==> Should it rain.......... b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi Eg: If she has finished the work, she can go home ==> Should she have finished .......... 2. Điều kiện loại 2 a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were” dùng “were” thay”if” Eg: Iif I were you, i would love him ==> Were I you................. b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì................. “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay “if”) Eg: If it weren’t for your progress, i wouldn’t be here ==> Were it not your .... c) Mẫu câu điều kiện loại 3 đặc biệt If + S+ were+ to do Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điêu kiện loại 2 Eg: If i were to speak....... ==> Với mẫu câu này đảo “were” lên đầu câu thay “If” 3. Điều kiện loại 3 a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If” Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam ==> Had she worked harder last year............ b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu If it hadn’t been for + N ==> Nếu không phải vì....... ==> Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If” Eg: If it hadn’t been for hot weather,we would have had a wonderful holiday ==> Had it not been for............................ c) Mệnh để điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ hoàn thành Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident ==> If she were to have driven...... Đảo “were” lên đầu câu thay “If” ==> Were she to have driven
Đảo ngữ với….. So….that…./ ……such……… that…….
1. So + adj : Trong mẫu câu trạng từ chỉ kết quả eg; She is so rich that she can buy what she likes Đảo “so + adj” lên đầu câu ==> So rich is she that...................
2. So + adv that............. : Mệnh đề trạng ngữ kết quả sau trạng từ Đảo “ so to+ adv” lên đầu câu
eg: He worked so hard in the past that he is now weak ==> So hard did he work in the past that.......
3. Câu có sử dụng “such” thường gặp các dạng:
a) Trong câu có dùng “ so great, so much” biến đổi “ so great, so much”
==> “ such” đảo lên đầu câu để nhấn mạnh
eg; The question was so great that he had to think it over ==> Such was the question...............
b)Trong câu có dùng “such” S + tobe+ such+ that+ mệnh đề Đảo “such” lên đầu câu để nhấn mạnh
eg: She is so poor that she can’t go school Her poverty is such that........ ==>Such is her poverty that........
Các cấu trúc đảo ngữ khác:
1. Never
Ex: I never come to work late
No_avatar

Thanks for sharing! Good luck!

 
Gửi ý kiến