Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chuyên đề relative clause

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày gửi: 20h:18' 02-05-2009
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 469
Số lượt thích: 0 người
RELATIVE CLAUSES
( MÃÛNH ÂÃÌ QUAN HÃÛ)
PHÁÖN A: LYÏ THUYÃÚT
I. Âënh nghéa: Mãûnh âãö quan hãû coìn goüi laì mãûnh âãö tênh ngæî ( Adjective clause), laì mãûnh âãö phuû cuía cáu, bäø nghéa cho danh tæì âæïng liãön træåïc noï. Mãûnh âãö naìy thæång bàõt âáöu caïc âaûi tæì quan hãû ( Relative pronoun) nhæ: who, whom, which, that, whose vaì caïc phoï tæì quan hãû (Adverb pronoun) nhæ: when, where, why.
II. Caïch dung caïc âaûi tæì vaì phoï tæì quan hãû:
Âaûi tæì & Phoï tæì QH
thay thãú cho
Chæïc nàng
Vë trê

1. WHO
danh tæì chè ngæåìi
Chuí ngæî
sau dtæì thay thãú

2. WHOM
danh tæì chè ngæåìi
Tán ngæî
sau dtæì thay thãú

3. WHICH
danh tæì chè váût
Chuí ngæî/ Tán ngæî
sau dtæì thay thãú

4. THAT
dtæì chè ngæåìi / váût
Chuí ngæî/ Tán ngæî
sau dtæì thay thãú

5. WHOSE
tênh tæì såí hæîu træåïc dtæì
Bäø nghéa cho dtæì
sau dtæì thay thãú

6. WHERE
tæì chè nåi chäún
(at/in/on + which ;there)
Traûng ngæî chè nåi chäú
sau tæì chè nåi chäún

7. WHEN
tæì chè thåìi gian
(at/in/on + which ;then)
Traûng ngæî chè thåìi gian
sau tæì chè thåìi gian

8. WHY
tæì chè nguyãn nhán
(the reason)
Traûng ngæî chè nguyãn nhán
sau tæì chè nguyãn nhán

* Examples:
1. The woaman who lives next door is very friendly
2. The man whom you saw yesterday is my uncle
3. The book which has some wonderful pictures is about the wifelife.
The dress which you gave me on my birthday is beautiful.
4. The book that you lent me is interesting.
This is the man that I have met before.
5. This is the woman whose son is a doctor.
They found a cat whose leg was broken.
6. I’ll never forget the day when ( on which) I met him.
That was the time when ( at which) he managed the company.
7. I went to the office where ( in which) my father works.
Dalat is the place where ( to which) I like to come.
8. I don’t know the reason why he left school.
III. Phán loaûi: Coï 2 loaûi mãûnh âãö quan hãû
1. Mãnh âãö haûn âënh ( Restrictive clause): laì mãûnh âãö bbäø nghéa cho danh tæì chæa xaïc âënh, khäng coï mãûnh âãö naìy cáu khäng âuí nghéa.
Ex: I don’t know the man who is talking to Mary.
The picture which Tom is looking at is beatiful.
2. Mãûnh âãö khäng haûn âënh (non - Restrictive claues): Laì mãûnh âãö bäù nghéa cho danh tæì âaî xaïc âënh(Dtæì riãng; Dtæì sau tênh tæì såí hæîu, tæì chè âënh, ..., khäng coï mãûnh âãö naìy cáu váùn âuí nghéa. Mãûnh âãö naìy ngàn caïch våïi mãûnh âãö chênh bàòng 1 hoàûc 2 dáúu pháøy.
Ex: - His father, who is working in this factory, will retire next year.
- I had a personal talk with Jane, who wanted to take that job.
IV. Mãûnh âãö quan hãû ruït goün: ( Reduced form of relative clause)
Ruït goün bàòng:
1. Hiãûn taûi phán tæì ( Present participle): V - ING khi âäüng tæì trong mãûnh âãö quan hãû åí thãø chuí âäüng.
Ex: Do you know the boy who broke the window yesterday?
Do you know the boy breaking the window yesterday?
2. Quïa khæï phán tæì ( Past participle): V3/ V- ED khi âäüng tæì trong mãûnh âãö quan hãû åí thãø bëí âäüng.
Ex: The students who were punished by the teacher are lazy.
The students punished by the teacher are lazy.
3. To - infinitive
Ex: English is an important lanuage which we have to master.
English is an important lanuage to master.
V. Caïc træåìng håüp cáön læu yï:
1. Khi WHOM , WHO, WHICH, THATlaìm tán ngæî ta coï thãø læåüc boí âi trong mãûnh âãö quan hãû.
Ex: She’s the person who(m) I met on the bus.
She’s the person I met on the bus.
2. THAT khäng âæåüc duìng trong mãûnh âãö khäng haûn âënh, mãûnh âãö quan hãû ruït goün vaì khäng âæïng sau giåïi tæì.
3. THAT thæåìng âæåüc duìng sau danh tæì coï tênh tæì so saïnh nháút (the best, the most,..) vaì caïc âaûi tæì khäng xaïc âënh ( everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, nobody, noone, nothing,...)
Ex: This is the most interesting film that I have ever seen.
PHÁÖN
 
Gửi ý kiến