Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Cấu trúc lặp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thành lợi
Ngày gửi: 23h:23' 02-04-2018
Dung lượng: 180.6 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người

Tên chủ đề:CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP



Cấu trúc nội dung bài học:
Thứ tự nội dung
Nội dung kiến thức
Số tiết

Nội dung 1
Cấu trúc rẽ nhánh
2

Nội dung 2
Cấu trúc lặp
2

Nội dung 3
Câu lệnh lặp for-do


Nội dung 4
Câu lệnh lặp while-do
1


Bài tập, thực hành và ôn tập
3


I .XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU
1. Xác định yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ:
Kiến thức:
Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán
Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ).
Hiểu câu lệnh ghép
Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán
Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, cấu trúc lặp với số lần định trước
Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tính huống cụ thể
Bước đầu hình thành được khái niệm về lập trình có cấu trúc.
Kĩ năng:
Viết đúng các lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đủ.
Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.
Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp.
Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, lệnh lặp với số lần định trước.
- Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản.
2. Lập bảng mô tả tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá.
BẢNG THAM CHIẾU CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh


Nội dung
Loại câu hỏi/bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1. Rẽ nhánh
Câu hỏi/bài tập định tính
Hs lấy được một số ví dụ về việc sử dụng ‘cấu trúc’ rẽ nhánh trong thực tế.

Câu hỏi
ND1.DT.NB1
Hs chỉ ra và giải thích được ‘cấu trúc’ rẽ nhánh trong tình huống thực tế.
Câu hỏi
ND1. DT. TH1




Bài tập định lượng






Bài tập thực hành





2. Câu lệnh if- then
(dạng thiếu)
Câu hỏi/bài tập định tính
Hs mô tả cấu trúc, ý nghĩa lệnh if-then



Câu hỏi
ND2.DT.NB1
Hs chỉ ra được các thành phần của một câu lệnh if-then cụ thể
Câu hỏi
ND2.DT.TH1




Bài tập định lượng
Hs biết cơ chế hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh if-then để chỉ ra được hoạt động một lệnh dạng cụ thể
Câu hỏi
ND2.DL.NB1
Hs hiểu cơ chế hoạt động câu lệnh if-then để giải thích được hoạt động cụ thể


Câu hỏi
ND2.DL.TH1
Hs viết được câu lệnh rẽ nhánh if-then thực hiện một tình huống quen thuộc



Câu hỏi
ND2.DL.VDT1



Bài tập thực hành

Hs sửa lỗi lệnh rẽ nhánh if-then trong chương trình quen thuộc có lỗi



Câu hỏi
ND2.TH.TH1
Hs vận dụng câu lệnh rẽ nhánh if-then kết hợp các câu lệnh đã học để viết một chương trình hoàn chỉnh đơn giản
Câu hỏi
ND2.TH.VDT1


3. Câu lệnh if- then (dạng đủ)
Câu hỏi/bài tập định tính
Hs mô tả cấu trúc, ý nghĩa lệnh rẽ nhạnh dạng đủ


Câu hỏi
ND3.DT.NB1
Hs chỉ ra được các thành phần của lệnh if-then-else cụ thể
Câu hỏi
ND3.DT.TH1




Bài tập định lượng
Hs biết cơ chế hoạt động của rẽ nhánh if-then-else để chỉ ra được hoạt động một lệnh if-then-else cụ thể
Câu hỏi
ND3.DL.NB1
Hs hiểu cơ chế hoạt động của lệnh if-then-else để giải thích được hoạt động if-then-else cụ thể

Câu hỏi
ND3.DL.TH1
Hs viết được câu lệnh if-then-else thực hiện một tình huống quen thuộc



Câu hỏi
ND3.DL.VDT1



Bài tập thực hành

Hs sửa lỗi lệnh if-then-else trong chương trình quen thuộc

Câu hỏi
ND3.TH.TH1
Hs vận dụng lệnh if-then-else kết hợp câu lệnh đã học để viết chương trình đơn giản
Câu hỏi
ND3.TH.VDT1

 
Gửi ý kiến