Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÂU ĐIỀU KIỆN- LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Thach (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:45' 27-06-2009
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 7101
Số lượt thích: 0 người
Bài 2 : CÂU ĐIỀU KIỆN
(Conditional Sentence)

Một câu điều kiện có hai mệnh đề : mệnh đề chỉ điều kiện (tức mệnh đề phụ) còn được gọi là mệnh đề có if (If-clause) và mệnh đề chỉ kết quả còn được gọi là mệnh đề chính (main clause).

- If he works harder, he will succeed in his examination.
(if-clause) (main clause)
Chúng ta cũng có thể đặt mệnh đề chính ở đầu câu :
- He will succeed in his examination if he works harder.
Trong tiếng Anh có 3 loại câu điều kiện chính :

* Type I : ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ XẢY RA ĐƯỢC (probable condition)

1/ Ý nghĩa : Loại điều kiện này dùng để diễn tả một sự việc có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai; nhưng chúng ta có nhiều hy vọng nó xảy ra.

2/ Thì của động từ :

If- clause
 Main clause


Simple present
 Simple future
(shall / will + verb)


- If the rain stops, we shall go for a walk.
- He will come if you call him.
* Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng các khiếm khuyết động từ như : CAN, MUST, MAY … để thay cho shall hoặc will ở mệnh đề chính.

- If you ask me, I can help you.
- You must study harder if you want to pass the coming exam.
* Mệnh đề chính có thể là một mệnh lệnh hoặc thỉnh cầu :

- Come to me if you need help.
- If you have time, perfect your English.

* Type II : ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ THẬT Ở HIỆN TẠI. (Present- unreal Con)

1/ Ý nghĩa : Loại điều kiện này diễn tả một điều kiện khó có thể xảy ra hay một sự việc không thực hiện được ở hiện tại hoặc tương lai.

2/ Thì của động từ :

If-clause
 Main clause

 Past Subjunctive
(Quá khứ giả định)
 Present Conditional
( Should / would + verb)


- If I had a lot of free time, I would go swimming.
(= I haven’t got free time, so I won’t go swimming)
- If Tom were here, he would know the answer.
(= Tom isn’t here, so he doesn’t know the answer.)
- I would call him if I knew his number.
(= I don’t know his number, so I won’t call him)
* Quá khứ giả định là hình thức quá khứ đơn của các động từ ngoại trừ động từ “to be” chỉ có một hình thức WERE cho tất cả các ngôi.
* COULD, MIGHT… có thể được dùng để thay thế cho should hay would.
- If John worked hard, he could pass his exam.

* Type III : ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ THẬT Ở QUÁ KHỨ. (Past-unreal Condition)

1/ Ý nghĩa : Loại điều kiện này dùng để diễn tả một điều kiện hoàn toàn không thực hiện được hoặc không xảy ra trong quá khứ.

2/ Thì của động từ :

If-clause
Main clause


Past perfect
Perfect Conditional
(Should/ would have + past participle)


- If he had had a lot of money, he would have bought a bigger house.
- I would have taken you to the movie if you had come to see me yesterday.

* “If” có thể được lược bỏ đi nếu có sự đảo ngữ (thường được dùng trong hình thức nhấn mạnh).

- Were I rich, I would help you.
(= If I were rich, I would help you.)
- Had he known the truth, he would have been very angry.
(= If he had known the truth, he would have been very angry)

* Ngoài liên từ “if” ra, câu điều kiện còn được bắt đầu bằng các liên từ khác như : suppose, supposing that (giả sử như), on the condition that (với điều kiện là), as long as, so long as, provided that (miễn là), in case (trong trường hợp) , even if ( ngay cho là)...
- As long as you return the book by Saturday, I will lend it to you with pleasure.

* Hai tiếng có nghĩa phủ định : unless (trừ phi), but for (nếu không)

- He won’t come unless you call him.
(= He won’t come if you don’t call him.)
- But for the storm, he would have arrived much earlier.

EXERCISE I : Rewrite the sentences , using conditional clauses.

1/ I (do) if I (have) time.
 
Gửi ý kiến