Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các tiêu chí đánh giá theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT về KĐCL và Trường TH đạt Chuẩn QG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Xuân Quang
Ngày gửi: 14h:48' 24-10-2018
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 308
Số lượt thích: 0 người
BIÊN BẢN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUÓC GIA
Theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018
NỘI DUNG CÁC TIÊU CHUẨN KĐCL MỨC 2 TCQG MỨC ĐỘ 1

Điều 12. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
"1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường"
Nhà trường có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác
"Hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường."
"3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường"
"a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên;"
"b) Các đoàn thể, tổ chức khác có đóng góp tích cực cho các hoạt động của nhà trường."
"4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng"
"a) Hằng năm, tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện được ít nhất 01 (một) chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;"
"b) Hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng được định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh."
5. Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học
a) Trường có không quá 30 (ba mươi) lớp;
b) Sĩ số học sinh trong lớp theo quy định;
c) Tổ chức lớp học linh hoạt và phù hợp với các hình thức hoạt động giáo dục.
"6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản"
"a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường;"
"b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có vi phạm liên quan đến việc quản lý hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, kiểm toán."
"7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên"
"Có các biện pháp để phát huy năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường."
8. Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục
"Các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của nhà trường đối với các hoạt động giáo dục, được cơ quan quản lý đánh giá đạt hiệu quả."
9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
"Các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả."
"10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học"
"a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, hướng dẫn, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường;"
"b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, thu thập, đánh giá, xử lý các thông tin, biểu hiện liên quan đến bạo lực học đường, an ninh trật tự và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả."
"Điều 13. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh"
"1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng"
"a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có ít nhất 02 năm được đánh giá đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên;"
"b) Được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm."
2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên
"a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 55%; đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 40%; trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp;"
"b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên, trong đó có ít nhất 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên và có ít nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường thuộc vùng khó khăn;"
"c) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên."
3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên
a) Số lượng và cơ cấu nhân viên đảm bảo theo quy định;
"b) Trong 5 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, không có nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên."
4. Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh
"Học sinh vi phạm các hành vi không được làm được phát hiện kịp thời, được áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực."
Điều 14. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
"1. Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, sân chơi, sân tập"
"a) Diện tích khuôn viên, sân chơi, sân tập theo quy định;"
"b) Sân chơi, sân tập đảm bảo cho học sinh luyện tập thường xuyên và hiệu quả."
2. Tiêu chí 3.2: Phòng học
a) Diện tích phòng học đạt tiêu chuẩn theo quy định;
b) Tủ đựng thiết bị dạy học có đủ các thiết bị dạy học;
"c) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc
No_avatar

có thể gửi báo cao tư đánh giá chất lượng kiệm định giáo dục theo thông tư 17/2018 được không ah.

No_avatar

Bác có mẫu báo cáo tự đánh giá theo TT 17 đã hoàn chỉnh cho em xin tham khảo được không a.? Cảm ơn.

 

 
Gửi ý kiến