Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX Modun TH39 file word (minhphung26@gmail.com)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Phụng
Ngày gửi: 14h:44' 15-04-2016
Dung lượng: 324.5 KB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người
Lưu THU THỦY

MODULE TH 4GIÁO DỤC Kĩ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA cÀc MÔN HỌC D A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương trình hành động Dakar về Giáo dục cho mọi người (Senegal- 2000) £ dật ra trách nhiệm cho mỗi quốc gia phái đảm báo cho người học đuợc tiếp cận vói chương trình giáo dục kỉ nàng sổng (KNS) phù hợp và KNS cần dược coi như một nội dung của chất lượng giáo dục. NhìẺu nước trÊn thế giói đã đưa nội dung giáo dục KNS vào dạy cho học sinh (HS) trong các truững phổ thông, duỏi nhìẺu hình thúc khác nhau. Theo thông till từ UNICEF, tính đến năm 2009 đã có hơn 150 quổcgia trÊnthế giói quan tâm đến việc đua KNS vào nhà tru ỏng, trong đỏ có 143 nước đã đua KNS vào chương trình chính khoa ờ tiểu học và trung học. Việc giáo dục KNS cho HS ờ các nước được thục hiện theo nhìẺuhình thúc:
KNSlàmộtmônhọcriÊngbiệt.
KNs được tích họp vào một vầi món học chinh.
KNS được tích họp vào nhiều hoặc tất cả các món học trong chương trinh.
Tuy nhìÊn, chỉ có một sổ không dáng kể các nước đua KNS thành một mônhọcriÊngbiệt, ví dụ như: Malawi, Campuchia... còn da số cácnưóc, để tránh sụ quá tải trong nhà tru ỏng, thưòng tích hợp KNS vào nội dung các môn học, chủ yếu là các môn khoa học xã hội như: giáo dục 5ÚC khỏe, giáo dục giới tính, giáo dục tôn giáo, giáo dục đạo đúc, giáo dục quy Ẻn con nguửi, giáo dục môi truởng...
Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ tre, đáp úng nguồn nhân lục phục vụ sụ nghiẾp CNH, HĐH đẩt nước, đáp úng yÊu cầu hội nhâp quổc tế và nhu cầu phát triển của người học, giáo dục phổ thông cũng đã và đang được đổi mod mạnh mẽ theo bổn trụ cột cửa giáo dục thế kỉ XXI, mà thục chẩt là cách tiếp cận KNS, đó là: Học để biết, học để lầm, học để tụ khẳng định mình và học để cùng chung sổng. Rèn luyện KNS cho HS cũng đã dược sác định là một trong những nội dung cơ bản cửa Phong trào thi đua “Xây dụng trưởng học thân thiện, học sinh tích cục" trong các trưởng phổ thông, giai đoạn 2000 - 2013. Đặc biệt, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc giáo dục KNS cho HS qua các môn học và hoạt động giáo dục đang bước đầu dược triển khai trong các nhà truửng phổ thông, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Vậy KNS là gì? Bản chất của việc giáo dục KNS qua các môn học là gì? Mục tìÊu, nội dung và cách thúc thục hiện giáo dục KNS cho HS tiểu học qua các môn học như thế nào? Nguửi giáo vĩÊn (GV) tiểu học cần phái thục hiện nhiệm vụ này như thế nào để đảm bảo chất luợng và hiệu
quả?... Những vấn đẺ này` sẽ đuợc hướng dẫn cho GV" tiểu học tìm hiểu thông qua các nội dung và hoạt động cụ thể trong Module Giảo dục kĩ năng sống cho học sừih tĩểu học qua cảc mòn học.
Giói thiệu Module
Module tự học này đuợc thục hiện trong 15 tiết, gồm 12 tiết tụ học và 3 tiết học tập trung (2 tiết lí thuyết và 1 tiết thục hành). Module gồm ba nội dung chính, đồ là:
TT
TÈnnội dung
Sổ tiết

1
Một sổ vấn đẺ chung VẺ kỉ nâng sổng và giáo dục kỉ nâng sổng qua các môn học ờ tiểu học
5

2
Nội dung và phuơng pháp giáo dục kỉ nâng sổng qua các môn học ờ tiểu học
6

3
Nội dung và địa chỉ giáo dục kỉ nâng sổng cho học sinh quamộtsổ môn học cụ thể ờ tiểu học
4


® B. MỤC TIÊU
MỤC TIÊU CHUNG
Module này giúp GV tiểu học tự tìm hiểu và chiếm lĩnh những kiến thúc và kỉ năng cơ bản, cần thiết VẺ giáo dục KNS cho HS tiểu học qua các môn học. Từ đó giúp họ có thể thục hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục này.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Học xong module này, học vĩÊn (HV) có khả nâng;
Vê kiẽn thức
Trình bày được bản chất KNS và tầm quan trọng cửa việc giáo dục KNS cho HS tiểu học qua các môn học.
Nhận biết đuợc các biểu hiện chú yếu cửa một sổ KNS cơ bản.
Trình bày được nội dung giáo dục KNS cho HS tiểu học qua một sổ môn học.
Vê kĩ năng
Xác định được một 5ổ phương pháp và kỉ thuật dạy học tích cục có thể sú dụng để giáo dục KNS cho HS quamộtsố món học ờ tiểu học.
Vê thái độ
Đồng tình, úng hộ việc giáo dục KNS cho HS nói chung và HS tiểu học nói
 
Gửi ý kiến