Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BDTX module 9 THCS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:10' 15-05-2018
Dung lượng: 630.5 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC nha giấo vả cấn bộ quAn ư cơ sở giấo dục
BÙI YẴNQUẤN- NGUYỄN HỮU ĐỘ
TÀI UỆU BỔI DưữNG PHÁI IRlỂN NĂNG Lực NGHÊ NGHIỆP GIÁO VIÊN
HƯỞNG DẪN ĐỐNG NGHỆP TRONG PHẮT TRIỂN NGHÊ NGHỆP GIÁO VIÊN
Module MN 13: Phường pháp tư vấn
về chuyên môn nghiệp vụ cho ũồng nghiệp
Module THCS 9: HƯáng dẩn, tư vấn ũồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
Module THPT 9: Hướng dẩn, tư vấn ũồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
Module GDTX 10: HƯáng dẩn, tư vấn ũồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
(Tài iiệu bổi dưõng ihườngxuyên giáo viên mầm non, phổ ihỗng và giáo dục ihường xuyên)
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC SƯPHAM Các tác giả tài ỉìệugửì ỉòì trì ẩn tớỉi
Thac sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giáo vĩÊn Trường Trung học Cơ sờ Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Thac sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Trường phòng Nhà giáo, Cục NGCBQLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Những người đã cung cáp tài liệu và đồng góp nhiều ý kiến quỷ báu để hoàn thiện tài liệu này.
Bản quyền thuôcBỘ Gião dụcvãĐào tạo - Cục Nhã giáũ vã Cấn bộ quảnlícơs&giáũ dục.
Cấm sao chÉp duói mọ ihình thức.
Mãsổ: 01.01.35/95- ĐH 2013
MỤC LỤC

Trang
Lởi gĩớĩ ỉhĩệu 5
Hướng ơãn sử ơụng sách 7
Chương 1. PHÁTTRlỂlM IMGHỂ nghiệp giáo VIÊIM 11
ì. Dán nhập 11
Mục tiêu 11
Hoạt ơộng 12
Tóm ¡-ắt 34
Suy ngẫm 36
Tài Hậu tham khảo 37
Bài ổ ọc thêm về mõ hình phát triển nghề nghiệp giáo viẽn 35
Chương 2. MỒ HÌIMH HƯỞIMG DẪlM ĐồlMG nghiệp
TROIMG PHÁTTRlỂlM IMGHE nghiệp Giáo VIÊIM 57
ì. Dán nhập 57
Mục tiêu 57
Hoạt ơộng 53
Tóm tắt 8 í
Suy ngẫm 52
Tài !iệu tham khảo 33
Chương 3. VÊU CẦU Đốl vởl IMGƯỜI HƯỞIMG DẪlM ĐồlMG nghiệp VÀ PH ƯƠIMG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH
HƯỞIMG DẪIM ĐỒIMG NGHIỆP 85
ì. Dán nhập Sỡ
Mục tiẽu Sỡ
Hoạt động Sỡ
Tóm tắt 96
Suy ngẫm 97
Tài !iệu tham khảo 93 4 LỜI GIỚI THIỆU
Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan tâm đến công tác dung và phát triển đội ngũ giáo vĩÊn. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thưững xuyén (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp cận với các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây đựng chương trinh BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục các cẩp chỉ đạo thục hiện và nội dung bồi dưỡng 3 do giáo vĩÊn lụa chọn để tụ bồi dưỡng nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cửa minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trinh BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thưững xuyên với cẩu trúc gồm ba nội dung bồi dưỡng trÊn. Trong đỏ, nội dung bồi dương 3 đã đuợc sác định và thể hiện duỏi hình thúc các module bồi dương làm co sờ cho giáo vĩÊn tụ lụa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dụng kế hoạch bồi duõng hằng năm của minh.
ĐỂ giúp giáo viên tụ học, tụ bồi dương là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Cục Nhà giáo và cán bộ quân lí cơ sờ giáo dục chú trì xây
dụng bộ tài liệu gồm các module tương úng với nội dung bồi duõng 3 nhằm phục vụ công tác
 
Gửi ý kiến