Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bầu ban thanh tra nhân dân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Toàn
Ngày gửi: 10h:56' 10-01-2018
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
ĐIỀU HÀNH BẦU BAN THANH TRA NHÂN DÂN
TRƯỜNG MN PHÚC THỊNH
NHIỆM KỲ 2011-2013

I. Đọc đề án nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013
- Đ/c Thủy đọc đề án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phúc Thịnh, ngày 17 tháng 9 năm 2011

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NHIỆM KỲ 2011-2013

- Căn cứ vào luật thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 ra ngày 15/11/2010
- Căn cứ vào tình hình đặc điểm của Trường MN Phúc Thịnh
Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện ngọc lặc. BGH trường MN Phúc Thịnh xây dựng đề án nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013 như sau:
1. Tiêu chuẩn của Ban thanh tra nhân dân
- Có đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, trong sạch, chí công vô tư, tích cực đấu tranh chống tiêu cực.
- Có năng lực làm chủ bản thân, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân mình. Có tinh thần dám nghĩ, dám làm và vươn lên hàng đầu.
- Luôn được sự tín nhiệm, tin yêu của tập thể cán bộ giáo viên. Trung thực, khách quan trong mọi lĩnh vực công tác.
- Có năng lực khá về chuyên môn nghiệp vụ.
2. Về số lượng, cơ cấu của Ban thanh tra nhân dân:
- Theo hướng dẫn của luật thanh tra và tình hình thực tế về số lượng của CBGV của trường MN Phúc Thịnh .Ban thanh tra nhân dân trường MN Phúc Thịnh được bầu với số lượng là 3 đ/c
Trong đó: 1 đ/c là trưởng ban
2 đ/c là ban viên

Hiệu trưởng

( Đã ký)

Phạm Thị Lợi
II. Bầu Ban thanh tra nhân dân (Đ/c Thủy)
( Đọc xong đề án nói tiếp)
- Qua trình bày đề án nhân sự Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013. Xin Hội nghị cho ý kiến về số lượng và cơ cấu của Ban thanh tra nhân nhân.
- Nếu hội nghị nhất trí số lượng là 3 và cơ cấu 1 trưởng ban, 2 phó ban thì cho biểu quyết.
- Hội nghị còn ý kiến nào khác.....
-----------------------------------------------------
- Như vậy Hội nghị chúng ta đã thống nhất là bầu 3 đ/c vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011-2013. Theo như trình tự bầu cử thì chúng ta có 2 cách bầu.
- Cách 1: Bầu tròn 3 lấy 3
- Cách 2. Bầu 4 lấy 3 hoặc 5 lấy 3
Hội nghị chúng ta nhất trí theo cách nào cho ý kiến.
- Cho biểu q uyết.
- Ai có ý kiến khác
Hội nghị tiến hành ứng cử và để cử
- Ứng cử: 1. ...................................
2................................
3................................
- Đề cử:................................
- Đọc danh sách bầu cử ( hỏi xem Hội nghị còn ý kiến nào khác)
III. Bầu ban kiểm phiếu:
- Để tiến hành việc bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân Hội nghị chúng ta sẽ bầu ra Ban kiểm phiếu.
- Để giúp cho hội nghị xem xét quyết định. Đoàn chủ tịch xin trình dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu gồm có 3 đ/c có tên sau đây.
1........................................
2.......................................
3.........................................
Xin Hội nghị cho ý kiến về Ban kiểm phiếu
Nếu hội nghị không có ý kiến gì khác thì xin cho biểu quyết
- Mời Ban kiểm phiếu lên làm việc

 
Gửi ý kiến