Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO Tình hình thực hiện biên chế năm 2018 và xây dựng Kế hoạch biên chế sự nghiệp Giáo dục năm 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 11-07-2018
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆNTÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 34/BC-THLN La Ngâu, ngày 10 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện biên chế năm 2018 và
xây dựng Kế hoạch biên chế sự nghiệp Giáo dục năm 2019

I. Về báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, viên chức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:
1. Số liệu:
Số lượng người làm việc trong đơn vị năm 2018:
- Tổng số CB-GV-CNV: 28 người
Trong đó:
+ Hiệu trưởng: 01
+ Phó hiệu trưởng: 01
+ Tổng phụ trách: 1/1 nữ
+ Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 21/14 nữ (Trong đó có 1 GV hợp đồng trong biên chế)
+ Nhân viên: 4/2 nữ
+ Hợp đồng 68: 02/1 nữ
+ Số GV đạt chuẩn trở lên: 22/15 nữ (Trong đó vượt chuẩn: 21/15 nữ_Tỉ lệ 95,5%)
2. Kết quả sử dụng biên chế công chức, viên chức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá ưu, khuyết điểm trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018:
*Ưu điểm:
Trong năm 2018 đơn vị đã sử dụng đúng biên chế được giao. Không có giáo viên dôi dư.
Đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức. Thực hiện quản lý và sử dụng đúng các tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.
Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc từng bước được nâng lên về trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện tốt theo kế hoạch hằng năm. 
Hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị trình độ phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo và năng lực sở trường công tác. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
* Hạn chế:
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, nhưng hiện nay đơn vị vẫn còn thiếu một số giáo viên chuyên dạy môn chuyên tin học.
Chất lượng nguồn nhân lực có mặt còn hạn chế; số lượng giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên còn ít; nhân viên kế toán trường hạng 2 hầu như chỉ hoàn thành công việc kế toán, chưa hoàn thành công tác văn thư theo quy định; một số cán bộ, giáo viên chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nên chưa giúp nhà trường thực hiện tốt công tác phụ đạo học sinh yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu hiện nay.
II. Xây dựng Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2019:
Đơn vị đã xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019 trên cơ sở rà soát, sắp xếp số lớp và số học sinh trên lớp đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Kế hoạch số lượng giáo viên năm học 2018-2019 xây dựng trên cơ sở số lớp hiện có và hạng trường để làm cơ sở tính định mức biên chế bộ phận quản lý, giáo viên và nhân viên. Không để xảy ra tình trạng dôi dư giáo viên.
Xem các biểu mẫu số 2, 3, 7 đính kèm.
III. Kế hoạch hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:
1. Tình hình sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo các chức danh công việc cụ thể được giao năm 2018:
Năm 2018 đơn vị có hợp đồng 02 nhân viên theo hợp đồng 68 để thực hiện công tác bảo vệ trường học.
Trong năm 2018 các nhân viên hợp đồng 68 đã thực hiện tốt mội nhiệm vụ được giao.
2. Đăng ký Kế hoạch hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019:
Năm 2019 đơn vị tiếp tục hợp đồng 02 nhân viên theo hợp đồng 68 để thực hiện công tác bảo vệ trường học.
IV. Kế hoạch định biên lao động năm 2019:
Trường Tiểu học La Ngâu hiện này được ngân sách Nhà nước cấp 100% kinh phí chi thường xuyên; không thuộc các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên nên
 
Gửi ý kiến