Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:55' 10-03-2018
Dung lượng: 24.8 KB
Số lượt tải: 1625
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 07/BC-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 08 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch và báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Trường MN Mỹ Hưng xin báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị:
          Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng được Ban giám hiệu quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, trong quý I năm 2018 nhà trường đã triển khai như sau:
- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng trong Cán bộ Đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến bản tin phòng chống tham nhũng trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đăng các văn bản về phòng chống tham nhũng trên Website.
- Tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản có liên quan đến luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, như: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều hành của cấp trên trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm học 2017 - 2018. Đồng thời nhà trường đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của đơn vị, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng viên, CBGVNV, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộng tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên, GVNV.
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:
2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị :
- Qua việc ban hành Kế hoạch hành động, nhà trường đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động của mình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng được nâng cao. Chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tự hạch toán và xây dựng kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như tiêu dùng trong Nhà trường, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng...
  - Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thực sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ thông tin. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
  - Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, các khoản chi tiêu, kế hoạch xây dựng, sửa chữa ...
- Mọi khoản thu, chi trong nhà trường đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách tài chính của Nhà trường, đảm bảo tuyệt đối không có khoản thu - chi nào bị bỏ ngoài sổ sách.
  - Nêu cao vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường, đặc
 
Gửi ý kiến