Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Như Nguyền
Ngày gửi: 17h:25' 06-12-2018
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 6046
Số lượt thích: 3 người (Hong Thai, Lê Thị Bích Hà, Hoàng Hồng Hà)
ĐẢNG BỘ XÃ
CB
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bàn Tân Định, ngày 06 tháng 12 năm 2018
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM 2018

Họ và tên: Sinh năm:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Sinh hoạt tại chi bộ:
Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU, ngày 21/11/2018 của Huyện ủy Giồng Riềng về việc chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
Nay bản thân tôi nghiêm túc tự phê bình và phê bình trước tập thể chi bộ cụ thể như sau:
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc
- Về tư tưởng chính trị
Bản thân luôn kiên định với cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Chủ Nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn có ý thức chấp hành, bảo vệ, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình, quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt Đường lối, quan điểm, chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước.
Luôn có ý thức trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.
- Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Bản thân luôn tu dưỡng, rèn luyện và vận động cán bộ, đảng viên “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Luôn nêu cao tinh thần hợp tác trong công việc, có ý thức tốt trong việc giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Luôn rèn luyện, tu dưỡng và giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức, lối sống và nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý và giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Có tinh thần thực hành “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bản thân luôn nêu cao tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm mà bản thân được cán bộ, đảng viên góp ý. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Có ý thức trách nhiệm trong việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Luôn có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia các cuộc vận động đóng góp các loại quỹ phúc lợi xã hội như: Quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, nhà đại đoàn kết, quỹ phòng chống lụt bảo.....
Luôn thực hiện tốt tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình và phê bình nhằm giữ gìn và xây dựng đoàn kết nội bộ.
- Về ý thức tổ chức kỷ luật
Bản thân luôn chấp hành mọi sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức. Luôn thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Luôn thực hiện tốt các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đầy đủ và kịp thời theo quy định. Luôn gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ mật thiết với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Có trách nhiệm trong nêu gương của đảng viên.
- Về tác phong, lề lối làm việc
Bản thân luôn tu dưỡng rèn luyện cho mình phong cách, lề lối làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả và luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng theo thời gian quy định. Có trách nhiệm cao trong chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác của nhà trường. Luôn năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Luôn tìm tòi, phát huy những mặt mạnh và kịp thời khắc phục những hạn chế yếu, kém trong công tác của đơn vị. Luôn tự chịu trách nhiệm về việc làm của bản thân và của tập thể sư phạm nhà trường.
Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc. Luôn quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong lúc khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập thể CB-ĐV an tâm công tác cũng như được học
 
Gửi ý kiến