Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài thu hoạch chính trị hè mộc châu 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Long
Ngày gửi: 06h:19' 21-08-2014
Dung lượng: 61.5 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2014

Họ và tên: ……………………………….
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ta Niết

Câu 1:
Quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 29NQ/TW 04.11.2013 hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi với căn bản và toàn diện giáo dục và đạo tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, gồm 7 quan điểm sau:
Thứ nhất: Giáo dục và đạo tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nhiệp của Đảng, nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tu phát triển được ư tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
Thứ hai: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mởi những vấn đề lớn, cốt lõi, cần thiết, từ quan điểm, tư tưởng chị đạo đến mục tiêu nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quan lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, cấp học.
Trong quá trình đổi mới, cân kế thừa phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấm chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.
Thứ ba: Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sáng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
Thứ tư: Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.
Thứ lăm: Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.
Thứ sáu: Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giasoa dục công lập và ngoài ocong lập, giữa các vùng miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và dào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chinh sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.
Thứ bảy: Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.
Mục tiêu bao gồm:
Mục tiêu tổng quát
Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quản giáo dục, đào tạo; đápứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu dồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.
Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thứ giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội hóa học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vừng định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực

Mục tiêu cụ thể
- Đối với giáo dục mầm non: Giúp trẻ phát triển thể
 
Gửi ý kiến