Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Thach (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:27' 03-10-2008
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 4010
Số lượt thích: 3 người (Diep Bich Thu, Nguyễn Thị Yêm, Võ Hoàng Mạnh)
BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)
A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.
1.We haven’t been to a concert for over a year.
-The last time…………………………………
2.Your birthday party was the last time I really enjoyed myself.
-I……………………………………………………………….
3.It’s nearly 20 years since my father saw his brother.
-My father………………………………………………
4.Tom went to Scotland last Friday and is still there.
-Tom has…………………………………………….
5.When did you last ride a bike?
-How long is it………………………………………?
6.The last time I went swimming was when I was in France.
-I haven’t……………………………………………………..
7.You haven’t tided up this room for weeks.
-It’s………………………………………….
8.He was last in touch with me three weeks ago.
- He hasn’t………………………………………..
9.Mr John hasn’t visited France since 1990.
-Mr John last………………………………………..
10.It last rained three weeks ago.
-It’s………………………………..
11.I haven’t eaten this kind of food before.
This is the first………………………………..
B.Mệnh đề “wish”.
12.What a pity you failed your driving test!
-I wish………………………………………
13.It’s a pity that you’re going away so soon.
-I wish…………………………………………
14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.
-I wish……………………………………..
C.Mệnh đề so sánh.
15.She knows a lot more about it than I do.
-I don’t know………………………………..
16.Jane is a better cook than Betty.
-Betty can’t…………………………………..
17.Tom is younger than he looks.
-Tom isn’t………………………………………..
18.I didn’t spend as much money as my friend did.
-My friend…………………………………………..
19.He doesn’t know them as well as I do.
-I know………………………………………..
20.It’s still cold but it was colder yesterday.
-It’s isn’t…………………………………………
D.Mệnh đề chỉ nguyên nhân và kết quả.
21.The children couldn’t go swimming because the sea was very rough.
-The sea was too………………………………………………………………
22.We didn’t have enough money,so we didn’t go on holiday.
-If we……………………………………………………………
23.We got lost because we didn’t have a map.
-If we……………………………………………………………..
24.The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.
-It was…………………………………………………………..
25.It was so late that nothing could be done.
-It was too………………………………………….
26.He couldn’t afford to buy a car.
-The car……………………………………………………..
27.That restaurant is so dirty that noone wants to eat there.
-It is such………………………………………………….
28.The tast was too difficult for the pupils to do.
-The test………………………………………………………
29.Phone now or you will be late.
-You will……………………………………………………..
E. Một số mẫu câu khác.
30.I advise you to put your money in a bank.
-You’d …………………………………………….
31.Why don’t you meet to discuss the price?
-I suggest…………………………………………
32.I would prefer you to deliver the package on Monday.
-I’d rather……………………………………………………

ĐÁP ÁN
A.1…I went to a concert was over a year ago.
2…haven’t really enjoyed myself since your birthday party.
3….hasn’t seen his brother for nearly 20 years.
4….been in Scotland since last Friday.
……gone to Scotland since last Friday.
5…….. since you rode a bike?
6………been swimming since I was in France./
………..gone swimming since I was in France.
7….weeks since you tided up this room.
8…. Been in touch with her for three weeks.
9….visited France in 1990.
10…three weeks since it rained.
11….time I have eaten this kind of food.
B.12….you had passed/ hadn’t failed your driving test.
13….you weren’t going away so soon.
14…..I had phoned him yesterday.
15…..as much about it as she does.
16….cook as well as Jane.
17…..as old as he looks.
18….spent more money than I did.
19….them better than he does.
20….as cold today as it was yesterday.
D.21…rough for the children to go swimming.
22….had had enough money, we could have gone on a holiday.
23……had had a map, we couldn’t have got lost.
24…such a low bridge that the bus couldn’t go under it.
25…. late for anything to be done./
…..late to do anything.
26….was too
 
Gửi ý kiến