Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huy Hoàng
Ngày gửi: 22h:39' 04-05-2008
Dung lượng: 147.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
ÑÖÔØNG THAÚNG
I.Phöông trình ñöôøng thaúng :
1. VTCP , VTPT cuûa ñöôøng thaúng :
( song song hoaëc naèm treân ñöôøng thaúng : VTCP .
( vuoâng goùc ñöôøng thaúng : VTPT .
2. Phöông trình tham soá ñöôøng thaúng :
Ñt qua nhaän VTCP
Ptts : 
3. Phöông trình chính taéc ñöôøng thaúng :
Ñt qua nhaän VTCP
Ptct : 
4. Phöông trình toång quaùt ñöôøng thaúng :
Pttq : 
( Töø pttq coù 
Ngöôïc laïi coù VTCP hoaëc VTPT thì vieát ñöôïc daïng pttq .
( 
5. Pt ñöôøng thaúng qua 2 ñieåm A , B :
 ( Neáu maãu = 0 thì töû = 0 )
6. Pt ñöôøng thaúng theo ñoïan chaén ( qua A(a,0) , B(0,b)) :

7. Pt ñöôøng thaúng qua coù heä soá goùc k :

II. Vò trí töông ñoái hai ñöôøng thaúng :
Cho 2 ñöôøng thaúng :
Baøi 18 :
Vieát phöông trình caùc caïnh tam giaùc ABC bieát ñænh A(2,6) .
phöông trình moät ñöôøng cao vaø moät phaân giaùc trong keû töø moät ñænh laø : x – 7y + 15 = 0 , 7x + y + 5 = 0 .
Baøi 19 :
Vieát phöông trình caùc caïnh tam giaùc ABC bieát ñænh A(3,-1) ,
phöông trình moät phaân giaùc trong vaø moät trung tuyeán keû töø
hai ñænh khaùc nhau laø : x – 4y + 10 = 0 , 6x + 10y – 59 = 0 .
Baøi 20 :
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (D) qua A(8,0) vaø taïo vôùi hai
truïc toïa ñoä moät tam giaùc coù dieän tích laø 6 .
Baøi 21 :
Cho tam giaùc ABC vôùi A(3,3) , B(2,-1) , C(11,2) . Vieát phöông
trình ñöôøng thaúng (D) qua A chia tam giaùc thaønh hai phaàn
vaø tæ soá dieän tích cuûa hai phaàn aáy laø 2 .
Baøi 22 :
Laäp phöông trình ñöôøng thaúng (D’) ñoái xöùng ñöôøng thaúng
(D) : x – 2y – 5 = 0 qua ñieåm A(2,1) .
Baøi 23 :
Laäp phöông trình ñöôøng thaúng (D’) ñoái xöùng ñöôøng thaúng
(D1) : x – 3y + 6 = 0 qua ñöôøng thaúng (D2) : 2x – y – 3 = 0 .
Baøi 24 :
Cho tam giaùc coù trung ñieåm moät caïnh laø M(-1,1) . Phöông
Trình hai caïnh tam giaùc laø : x + y – 2 = 0 vaø 2x + 6y + 3 = 0 .
Tìm toïa ñoä caùc ñænh tam giaùc .
Baøi 25 :
Cho ñieåm A(2,5) vaø B(4,1) . Laäp phöông trình ñöôøng thaúng
(D) qua A vaø caùch B moät ñoaïn laø 5 .
Baøi 26 :
Cho ñöôøng thaúng (D) : 2x – 2y + 1 = 0 , A(0,4) , B(5,0) .
Laäp phöông trình hai ñöôøng thaúng laàn löôït qua A , B vaø
nhaän (D) laøm phaân giaùc .Baøi 9 :
Hình thoi coù moät ñöôøng cheùo coù phöông trình : x + 2y – 7 = 0
, moât caïnh : x + 7y – 7 = 0 , moät ñænh (0,1) . Tìm phöông trình
caùc caïnh hình thoi .
Baøi 10 :
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A(2,5) vaø caùch ñeàu
hai ñieåm M(-1,2) , N(5,4) .
Baøi 11 :
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A(3,0) vaø caét hai
ñöôøng thaúng (D1) : 2x – y – 2 = 0 , (D2) : x + y + 3 = 0 laàn löôït
taïi hai ñieåm B , C sao cho A laø trung ñieåm BC .
Baøi 12 :
Cho tam giaùc vuoâng caân coù caïnh huyeàn : 3x – y + 5 = 0 .
Ñænh goùc vuoâng A(4,-1) . Tìm phöông trình hai caïnh goùc
vuoâng , ñænh B vaø C .
Baøi 13 :
Cho tam giaùc caân coù caïnh ñaùy : 3x – y + 5 = 0 , phöông trình
moät caïnh beân : x + 2y – 1 = 0 . Vieát phöông trình caïnh beân
coøn laïi bieát noù qua A(1,-3) .
Baøi 14 :
Vieát pt caùc caïnh ABC , A(2,-1) , pt moät ñöôøng cao
3x – 4y + 27 = 0, pt moät phaân giaùc : x + 2y – 5 = 0 veõ töø hai
ñænh khaùc nhau .
Baøi 15 .
Vieát phöông trình caùc caïnh tam giaùc ABC bieát ñænh A(1,3) ,
phöông trình hai trung tuyeán : x – 2y + 1 = 0 , y – 1 = 0 .
Baøi 16 :
Vieát phöông trình caùc caïnh tam giaùc ABC bieát ñænh A(4,-1) ,
phöông trình moät ñöôøng cao vaø moät trung tuyeán keû töø moät
ñænh laø : 2x – 3y + 12 = 0 , 2x + 3y = 0 .
Baøi 17 :
Vieát pt caùc caïnh ABC bieát ñænh A(2,-7) , pt moät ñöôøng cao
vaø moät trung tuyeán keû töø hai ñænh khaùc nhau laø :
3x + y + 11 = 0 vaø x + 2y + 7 = 0 .

Xeùt heä pt : (1)
( Neáu heä coù 1 nghieäm thì caét taïi 
( Neáu heä voâ nghieäm thì // 
( Neáu heä voâ soá nghieäm thì 
III. Chuøm ñöôøng thaúng :
( Laø taäp hôïp caùc ñöôøng thaúng qua 1 ñieåm .
( Pt chuøm ñöôøng thaúng qua giao ñieåm cuûa hai ñöôøng thaúng


Moãi caëp p , q vôùi xaùc ñònh 1 ñöôøng thaúng
IV. Goùc cuûa hai ñöôøng thaúng :
(: 
( : 
V. Khoûang caùch töø 1 ñieåm ñeán ñöôøng thaúng :
( 

( 

VI. Phaân giaùc goùc cuûa hai ñöôøng thaúng :
 (D1,2):

( CAÙC THÍ DUÏ :
Thí duï 1 :
Vieát phöông trình tham soá ñöôøng thaúng (D) :
a. Qua A(-1,2) coù VTCP .
b. Qua A(0,-3) coù VTPT .
c. Qua A(1,-3) vaø song song ñöôøng thaúng : x+3y-5=0 .
d. Qua A(-4,3) coù heä soá goùc k = - 2 .
e. (D): 5x – 4y + 3 = 0 .
Thí duï 2 :
Cho ABC vôùi A(1,2) , B(3,1) , C(5,4) . Vieát phöông trình :
a. Ñöôøng cao AA’ .
b. Ñöôøng trung tröïc AB .
c. Phaân giaùc trong AD
Thí duï 3 :
Cho ñöôøng thaúng (D) : 3x + 4y – 2 = 0 . Vieát phöông trình
ñöôøng thaúng :
a. song song (D) vaø qua A(-2,1).
b. vuoâng goùc (D) vaø taïo hai truïc toïa ñoä moät tam giaùc
coù dieän tích laø 6 .
Thí duï 4 :
Cho hai ñöôøng thaúng
(D1) : mx +(m-1)y + m – 3 = 0 .
(D2) : 2x +(m-1)y – m2 +2m – 1 = 0 .
Ñònh m ñeå (D1) , (D2) vaø (D) : 2x + y – 1 = 0 ñoàng qui .
Thí duï 5 :
Cho ABC ñænh A(4,1) , pt ñöôøng cao BH : 3x + 2y – 1 = 0 ,
phöông trình trung tuyeán CM : x – y = 0 . Vieát phöông trình
ba caïnh tam giaùc .
Thí duï 6 :
Vieát phöông trình ñöôøng thaúng qua A(1,2) vaø caùch ñeàu
hai ñieåm M(2,3) , N(4,-5) .
Thí duï 7 :
Cho tam giaùc caân coù phöông trình caïnh ñaùy vaø moät caïnh beân
laø : 3x – y + 5 = 0 vaø x + 2y – 1 = 0 . Vieát phöông trình caïnh coøn
laïi bieát noù qua M(1,-3) .

BAØI TAÄP ÑÖÔØNG THAÚNG
Baøi 1 :
Cho ABC vôùi A(-2,1) , B(1,4) , C(3,-2) . Vieát phöông trình :
a. Caùc caïnh AB , AC , BC .
b. Ñöôøng cao AA’ .
c. Trung tuyeán AM vaø trung tröïc (D) cuûa BC .
Baøi 2 :
Cho ABC coù ñænh A(3,0) , phöông trình hai ñöôøng cao laø
2x + 2y – 9 = 0 vaø 3x – 12y – 1 = 0 . Tìm phöông trình caùc caïnh
tam giaùc
Baøi 3 :
Tìm hình chieáu vuoâng goùc cuûa ñieåm A(2,3) leân ñöôøng thaúng
(D) : x + 2y – 3 = 0.
Baøi 4 :
Tìm ñieåm B ñoái xöùng ñieåm A(6,5) qua ñöôøng thaúng
(D) : 2x + y – 2 = 0.
Baøi 5 :
Cho ABC vôùi A(1,3) , B(0,1) , C(-4,-1) . Tìm ñieåm A’ laø chaân
ñöôøng cao AA’ cuûa ABC .
Baøi 6 :
Cho ñöôøng thaúng (D) : x – 2y + 2 = 0 vaø hai ñieåm A(0,6) , B(2,5) .
Tìm ñieåm M thuoäc (D) sao cho :
a. lôùn nhaát .
b. MA + MB nhoû nhaát .
c. nhoû nhaát .
Baøi 7 :
Moät hình chöõ nhaät coù hai ñænh ñoái nhau A(5,1) , B(0,6) . Moät caïnh
hình chöõ nhaät coù phöông trình : x + 2y – 12 = 0 . Tìm phöông
trình caùc caïnh coøn laïi cuûa hình chöõ nhaät .
Baøi 8 :
Cho ñöôøng thaúng (D) : x – 2y + 1 = 0 vaø ñieåm A(0,3) . Keû AH
vuoâng goùc (D) taïi H , treân ñöôøng thaúng AH laáy ñieåm B khaùc phía
A ñoái vôùi H sao cho HB = 2AH . Tìm ñieåm B . 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓