Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIÊU (MỚI)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Hùng
Ngày gửi: 12h:29' 30-07-2008
Dung lượng: 100.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 1. Chọn câu sai. Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp, hệ số công suất của mạch = 1 khi và chỉ khi:
A. Þ = UI B. C. D. 
Câu 2. Đoạn mạch gồm điện trở R =200 noối tiếp với tụ C = F; Đặt vào vào hai đầu đoạn mạch điện áp (V). Biểu thức dòng điện tức thời qua mạch có dạng:
A. B. 
C. D. 
Câu 3. Ñaët moät điện áp xoay chieàu vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch RLC mắc nối tiếp, vôùi C, R coù ñoä lôùn khoâng ñoåi vaø L = H . Khi ñoù điện áp hiệu duïng hai ñaàu moãi phaàn töû R, L, C coù ñoä lôùn nhö nhau. Coâng suaát tieâu thuï ñoaïn maïch laø:
A. 350W B. 100W C. 200W D. 250W
Câu 4. Xeùt caùc ñoaïn maïch ñieän sau ñaây, maïch naøo khoâng tieâu thuï coâng suaát ñieän?
A. Ñieän trôû thuaàn R vaø cuoän daây thuaàn caûm. B. Tuï ñieän vaø ñieän trôû thuaàn R
C, Cuoän daây thuaàn caûm vaø tuï ñieän D. Ñieän trôû thuaàn R.
Câu 5. Chọn câu đúng. Đối với mạch R, C nối tiếp ( với UR = UC) thì:
A. Cường độ dòng điện luôn nhanh pha hơn điện áp một góc 
B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp một góc 
C. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp.
D. Cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 
Câu 6. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch điện là: (V). Điện áp hiệu dụng có giá trị :
A. 80V B. 40V C. V D. V
Câu7. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều (V), thì cường độ dòng điện qua mạch (A). Công suất điện tiêu thụ toàn mạch là:
A. 440W B. 220W C. W D. W
Câu 8. Chọn câu sai. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp xảy ra khi:
A. hệ số công suất = 1 B. 
C. D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại Þ = UI
Câu 9. Trong mạch điện xoay chiều R,L,C nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm
C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng. D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.Câu 10. Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch?
A.; B. ; C.1/2; D.0,8
Câu 11.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 100(V). Tìm UR biết .
A.60(V); B.120(V); C.40(V); D.80(V)
Câu 12. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r = 50, Độ tự cảm L =H , tụ điện có điện dung C =F và điện trở thuần R = 30, tất cả được mắc nối tiếp với nhau , rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp (V). Công suất tiêu thụ trên toàn mạch và trên điện trở R lần lượt là:
A. 28,8W; 10,8W B. 160W; 30W C. 80W; 30W D. 57,6W; 31,6W


Avatar
cho cái đáp án chứ cccccc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓